Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Slutrapport Yrkesvux Region Värmland

Slutrapport Yrkesvux Region Värmland

Yrkesvuxutbildningen i Värmlandsregionen saknar nödvändig bredd. Dryg 80 procent av utbudet är vård och omsorgsutbildning och barnskötarutbildning. Svårigheten att hitta rätt kompetens är samtidigt det största tillväxthindret för företagen.

Under perioden 2018 - 2022 bedömer Arbetsförmedlingen att det behövs 12 000 personer på arbetsmarknaden i Värmland. Under samma period minskar befolkningen enligt SCB i åldersgruppen 16 - 64 år med 580 personer.

Exempel från industribranschen och den utredning som ligger till grund för Yrkescenter Industri i Värmland är att det i länet finns ett årligt behov av ca 350 yrkes-arbetare inom industrin enbart för att fylla på efter pensioneringar. När det gäller den gymnasiala nivån utexamineras i Värmlandsregionen årligen ett 60-tal från industritekniska programmet och från teknikprogrammets 4:e år utexamineras ett 50-tal. Nettobehovet är betydligt högre och för att klara tillgången på kompetent personal krävs många olika insatser.

Vårt uppdrag har varit att i en bred process genomföra en utredning i riktning mot att det ska finnas ett mångfacetterat utbud av yrkesvuxutbildningar i Värmland kopplat till validerings-möjligheter. Utvecklingen av lärcentra ska kopplas till ökade distansutbildningsmöjligheter på såväl gymnasial som eftergymnasial utbildning. I uppdraget ligger att belysa ett dagens ekonomiska situation i förhållande till de statsbidrag som söks och beviljas, socio-ekonomiska konsekvenser av arbetslöshet, hur kvalitén påverkas för studerande, dagens utbildningsutbud kontra arbetsmarknadens behov, förutsättningarna för regional samverkan samt beröra digitaliseringsmöjligheter.

Vi har samlat in information och statistik i dialog med nätverket av rektorer med ansvar för yrkesvux. Vi har även utgått från material framtaget av Region Värmland samt annat befintligt material på regional och nationell nivå. Genomförandet har dessutom skett i en process där offentliga och privata aktörer mötts i workshops med olika temata kopplade till uppdragets frågeställningar.

Frågan om ett regionalt yrkesvux rymmer många olika aktörer med olika perspektiv. Det är helt nödvändigt att utvecklingen av yrkesvux sker i samarbete med de olika aktörerna med olika perspektiv och med olika roller i utvecklingsarbetet: För skapa framgång i ett så komplext system krävs förmåga att utifrån sina respektive roller samverka över gränser och uppdrag. Genom att öka kunskap om både delar och helhet kan gränsdragningsproblem tonas ner och aktörer i systemet förmås att agera mer gränsöverskridande. För att kunna uppnå målet om att bredda yrkesvux utbildningsutbud i syfte att bättre kunna möta kompetensbehoven i regionen föreslår vi, mot bakgrund av den process som genomförts, en förflyttning i tre steg:

 

Steg 1

innebär att en regional samverkansgrupp bildas med företrädare från utbildnings-anordnarna, Arbetsförmedlingen, offentliga/privata arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetsgruppen får i uppdrag att, definiera utvecklingsområden avseende samverkan, att bearbeta dessa i respektive hemorganisation samt att utarbeta förslag till avsiktsförklaringar i riktning mot en systematiserad och reglerad regionaliserad yrkesvux.

Steg 2

innebär en uppföljning av och ett ställningstagande till den regionala samverkans-gruppens arbete och en planering för steg 3. Målet är att alla inblandade parter ska ställa sig bakom gruppens förslag till avsiktsförklaringar innebärande ett brett samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Steg 3

innebär beslut om och genomförande av en systematiserad och reglerad regionaliserad yrkesvux, samordnad och ledd av Region Värmland. Detta i syfte att åstadkomma förutsättningar för en bra matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsutbudet för att därmed säkerställa behovet av kompetensförsörjning i ett långsiktigt perspektiv.

Ladda ner:

Slutrapport Yrkesvux Region Värmland 4 dec 2018-3.pdf (pdf) Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?