Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Övriga rapporter / Kompetensplattform Värmland - utbildning

Kompetensplattform Värmland - utbildning

Denna rapport innehåller en lägesbild för kompetensförsörjningen av skolledare, ämneslärare, yrkeslärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Bland ämneslärarna görs även vissa bedömningar specifikt angående matematiklärare, lärare i NO-ämnen samt språklärare. Denna lägesbild relateras även till motsvarande lägesbilder för storstadsregionerna och riket som helhet, samt den lägesbild som utmålades av Skolverkets länsprognoser 2008.

Analysen tar sikte på år 2020, och uppskattar det framtida behovet av personal inom yrkesgrupperna baserat på den prognostiserade utvecklingen av antalet anställda, elevunderlaget samt sannolika pensionsavgångar. Detta relateras även till vissa aspekter av tillgången till motsvarande arbetskraft, varande utbildningsläget, antal arbetssökande samt arbetspendling från Värmland till Norge.

Rapportens primära slutsatser är att Värmland överlag tycks följa de historiska och väntade trenderna för yrkesgrupperna såväl på riksnivå som bland storstadsregionerna. Skolverkets bedömningar av behovet av vissa lärargrupper från 2008 tycks också i stora drag bekräftas av denna rapport.

Det går emellertid i de flesta fall inte göra några detaljerade bedömningar angående eventuella bristsituationer för yrkesgrupperna på Värmlandsnivå utifrån analysens förutsättningar, dels på grund av begränsningar i den tillgängliga statistiken, men också på grund av yrkesgruppernas individuella förutsättningar. Risk för kommande bristsituationer på värmlandsnivå finns för samtliga yrkesgrupper, men den exakta omfattningen på såväl risken som den eventuella bristen är omöjlig att fastställa utifrån de givna förutsättningarna.

Könsfördelningen är överlag skev, med måttlig till stark kvinnodominans inom samtliga undersökta yrkesgrupper utom yrkeslärare. Andelen kvinnor förväntas öka stadigt inom samtliga yrkesgrupper fram till 2020.

Ladda ner

Kompetensplattform Värmland - utbildning (pdf) Pdf, 5 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?