Till startsidan
Start /Om Värmlandstrafik /Vår roll i ett hållbart samhälle

Vår roll i ett hållbart samhälle

Som en del av Region Värmland är vår verksamhet en kugge i hjulet för vårt gemensamma arbete i att bidra till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

I vårt dagliga arbete handlar det om allt ifrån vilka krav vi ställer i våra upphandlingar, hur vi ser till att våra medarbetare trivs på jobbet, vilka insatser vi gör för att få fler att resa kollektivt till vilka bränslen vi kör våra fordon på.

Vårt konkreta miljöarbete fokuserar på depåer, fordon, samordningseffekter, bränslen och ökad marknadsdel. Här kan du läsa om vad varje område handlar om.

Depåer

 • Depåernas verkstads- och tvättanläggningar ska uppfylla lagens miljökrav.
 • Uppföljningen görs genom att entreprenörerna årligen miljöredovisar i den branschgemensamma miljö- och fordonsdatabasen FRIDA.

Fordon

 • För att minska negativa miljöeffekter underhålls våra fordon så att de kan användas längre, eller köra fler kilometer, utan försämrad upplevd kvalitet för dig som reser med oss.
 • Genom att standardisera och använda färre typer av fordon skapar vi större möjlighet till bättre fordonsnyttjande, smart både för miljön och ekonomin.
 • I vår tätortstrafik i Karlstad har vi flera elbussar som bidrar till trivsammare stadsmiljö. Förutom att de inte släpper ut några avgaser är de tystare än vanliga bussar vilket minkar bullernivån i staden.

Bränsle

 • Vi arbetar för att de fordon som finns i verksamheten ska drivas med fossilfira bränslen. 97 procent av våra bussar körs med förnybara bränslen (2021), och 64 procent av våra tåg (2020). Vårt mål är att våra bussar, både tätorts- och regionsbussar, ska drivas av 100 procent förnybara drivmedel år 2026 (för tågen är målet satt till 70 procent).
 • För att minska miljöpåverkan är det viktigt att de fordon som finns i verksamheten använder ett så miljövänligt bränsle som möjligt. Därför blandar vi upp med HVO och Adblue i de fordon som går på diesel för att minska utsläppen.
 • Våra servicelinjer går inte på förnybara bränslen i nuläget, men målet att de ska drivas med 100 procent förnybara drivmedel år 2026.

Samordningseffekter

 • Färre fordon eller förre kilometer producerade i allmän och särskild kollektivtrafik sparar ekonomiska resurser och innebär minskad miljöpåverkan. Att vi samordnar reser med servicetrafik och annan anropsstyrd trafik, så som mixtrafik och dynamisk trafik, bidrar till stora miljöeffekter och sparar på skattemedlen.
 • Mer än var tredje resa i servicetrafiken hade mer än en resenär i fordonet under 2019.

Ökad marknadsandel

 • För att bidra till de globala målen samt klimat och miljömål som är formulerade i trafikförsörjningsprogrammet är det centralt att vi utvecklar vår trafik och tjänster så att fler reser kollektivt och färre med egen bil.
 • Marknadsandel för hållbart resande definieras som hur stor andel av resorna inom Värmland som genomförs med kollektivtrafik (inklusive taxi), cykel eller gång jämfört med motorburna fordon som bil, moped eller motorcykel (både som förare och passagerare). Vårt mål är att det hållbara resandet ska öka till 40 procent år 2040.
 • För att öka marknadsandelen jobbar vi med marknadsföring, områdesbearbetning, prova på-kampanjer, nya trafiklösningar som lånecyklar och dynamisk trafik, företagstjänster, utveckling av nya produkter för att attrahera nya resenärer.
 • Mål för marknadsandel hållbart resande:
  2026: 30 procent
  2030: 34 procent
  2040: 40 procent

Värdegrunden “För alla i Värmland” förenar oss som arbetar inom Region Värmland. Vi ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland. Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att Värmland ska vara en attraktiv plats där människor vill verka och bo.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med social hållbarhet genom att ständigt utveckla och förbättra tillgänglighet, flexibel mobilitet, säkerhet och trygghet.

Tillgänglighet

 • Alla ska ha möjlighet att resa med oss. Det betyder att kollektivtrafiken i Värmland ska vara tillgänglig för alla oavsett behov, social bakgrund och ekonomiska förutsättningar.
 • 100 procent av bussarna är tillgänglighetsanpassade.
 • 100 procent av bussarna i länstrafiken har bilbarnstolar.
 • 89 procent av befolkningen i länet har tillgång till kollektivtrafik.
 • 2020 hade nio av tio som bor i Värmland mindre än 1,5 kilometer till närmsta hållplats.

Flexibel mobilitet

 • Flexibel mobilitet är ett av nyckelbegreppen i det nya trafikförsörjningsprogrammet som började gälla 2022. Detta innebär att flera olika trafikslag och olika typer av tjänster och digitala system samverkar för att underlätta och erbjuda ett mer flexibelt och hållbart resande.
 • Värmlandstrafik är med i EU-projektet Stronger Combined som testar nya smarta flexibla lösningar för att förbättra och utöka kollektivtrafiken på glesbebodda områden.
 • Hösten 2021 lanserades ett lånecykelsystem som en del av EU-projektet Stronger Combined i samarbete med Karlstad kommun och Arvika kommun för att erbjuda och testa att låta lånecyklar vara en del av kollektivtrafiken.

Säkerhet och trygghet

 • Våra bussar är utrustade med alkolås.
 • Alla våra länsbussar har bälten.
 • Vi erbjuder appen Bussklubben för skolskjutsberättigade elever och deras närstående i Arvika och Grums. Busskubben bidrar till ökad gemenskap på bussen och genom störningsinformation och notiser till förhöjd trygghetskänsla.
 • Projektet Lilla Trafikskolan med Åke Bus har sedan 2016 utbildat elever i för- och grundskola i trafiksäkerhet. Sedan 2016 har Värmlandstrafik, i samarbete med entreprenören Nobina, träffat över 11 000 barn tack vare projektet. Under 2021 besöktes 45 skolor i 4 kommuner Åke Bus.

 • Vår upphandlingspolicy för trafik står även att all upphandling hos oss ska medföra att organisationen bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. Detta innebär att förutom ekologiska aspekter ska även etiska, sociala och arbetsrättsliga aspekter vägas in.
 • Vår verksamhet består till största del av den upphandlade trafik vi utför. Upphandling är därför ett viktigt område att hålla sig uppdaterad på då vi genom den har stor möjlighet att påverka. Inför nya upphandlingar sker ett arbete kring vilka krav som ska ställas på entreprenör och vi ser att hållbarhetsaspekter såsom bland annat arbetsvillkor och miljökrav läggs allt större vikt vid.
 • Vi genomför löpande systematiska uppföljningar tillsammans med leverantörerna.
 • Det finns tydliga rutiner gällande andra löpande kontroller, till exempel gör vi skattekontroll på våra trafikentreprenörer en gång i månaden hos Skatteverket och Kronofogden.

Fem anledningar till att resa kollektivt

Du sparar pengar

Om du åker kollektivt till jobbet i stället för bilen sparar du pengar. När du kör betalar du inte bara för bensin utan slitage och underhållskostnader för bilen. Om du köper månads eller årskort blir det dessutom ännu billigare, kolla in våra priser här.

Bättre hälsa

De personer som åker kollektivt rör sig mer än personer som inte gör det, så om du väljer kollektivtrafiken några gånger i stället sparar du inte bara pengar utan du gör något för hälsan också, två flugor i en smäll!

Mindre trängsel

Busslinjetrafiken kräver mycket minder markyta än biltrafiken och ökar därför framkomligheten. Dessutom har våra bussar ofta tillgång till egna filer, vilket gör också att du kan komma fram snabbare om du åker buss.

Visste du att enbart att en buss skulle behövas om personer i cirka 40 bilar skulle bestämma sig för att resa kollektivt.

Det är bekvämt

Det är inte bara miljövänligt, bra för hälsan och ekonomin, det är också väldigt skönt att sätta sig på en buss och bara åka med. Du slipper skapa rutor, leta efter parkering, du behöver inte ens koncentrera dig på trafiken utanför bussen.

Du gör något för miljön

Att åka kollektivt är betydligt bättre för miljön än att åka bil. Om fler valde bort bilen skulle utsläppen minska avsevärt.

 • Exempelvis kan du åka tåg 72 gånger för att släppa ut samma mängd växthusgaser som en bilresa släpper ut.
 • Du kan resa med allmän kollektivtrafik 10 gånger för att släppa ut samma mängd växthusgaser som en bilresa släpper ut.
 • Enbart en buss skulle behövas om personer i cirka 40 bilar skulle bestämma sig för att resa mer klimatsmart.

Källa: Kapitel 6 emissionsfaktorer bilagor 2017, 2020-2030 (trafikverket.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?