Till startsidan

Frågor och svar – Tilldelningsbeslut i upphandling om servicetrafik Värmland 2023

Den 1 juli 2022 fattade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland tilldelningsbeslut i upphandlingen av all servicetrafik i Värmland för trafikperioden 2023-09-01 till 2027-08-31. Här hittar du mer information om den upphandlingen.

All servicetrafik i Värmland. Servicetrafiken utgörs av sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, kompletteringstrafik och anropsstyrd linjetrafik (glesbygdstrafik). Riksfärdtjänsten har upphandlats separat.

Den samlade servicetrafikens trafikkostnader i Värmland är idag runt 170 miljoner kronor per år. Upphandlingen omfattar totalt 124 fordon i olika fordonskategorier. Samtliga fordon ska vara taxiregistrerade (personbil eller specialfordon).

Tilldelningsbeslutet för upphandlingen av transportörer av servicetrafiken i Värmland fattades av kollektivtrafiknämnden 1 juli 2022. Upphandlingen gäller för perioden 1 september 2023 till 31 augusti 2027. Beslutet har begärts överprövat av flera anbudsgivare och överprövningen är ännu inte avgjord i första instans.

För att säkra upp så att trafiken fortsätter att fungera har Region Värmland tecknat övergångsavtal. Detta är gjort genom en direktupphandling av korttidsavtal med nuvarande leverantörer av servicetrafik, på befintliga villkor. Avtalen gäller från 1 september 2023 till och med 30 april 2024. Region Värmland har möjlighet att förlänga avtalen i två omgångar om behov finns, först 4 månader och sedan 3 månader.

Upphandlingen har genomförts med så kallat öppet förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling. Ramar och målsättningar för upphandlingen har beslutats av kollektivtrafiknämnden inom Region Värmland samt förfrågningsunderlaget. Annonsering gjordes i den officiella databasen e-avrop, som regionen använder för upphandlingar, den 12 maj i år och anbudsöppning genomfördes 18 juni. Den 1 juli beslutade kollektivtrafiknämnden om tilldelning i aktuell upphandling.

Att för första gången upphandla hela Värmland inklusive Karlstads färdtjänst som ett samlat trafiksystem. Vidare har det varit viktigt för regionen att få till en ökad konkurrens vid upphandlingen. Vi ville att fler företag skulle kunna lämnar anbud och att anbudspriserna på så vis pressas.

I princip de krav som ställs på trafikföretagen som kör servicetrafiken idag. Totalt omfattar själva huvuddokumentet i upphandlingen 50 sidor av krav (plus nio bilagor) rörande fordon, teknik, förare, miljö, depåkrav, egenkontroller, kvalitet, utbildningar och sociala villkor för förarna.

Det finns flera stora nyheter, framför allt:
1. För första gången upphandlas hela Värmland inklusive Karlstads färdtjänst som ett samlat trafiksystem.

2. Ett nytt automatiserat trafikplaneringsprogram införs som ersätter dagens program som används av trafikoperatörer och trafikledare vid Trafikcentralen i Munkfors och Karlstad.

3. Färdtjänsten i Karlstad kommer inte bokas och trafikplaneras av en externt upphandlad beställningscentral (idag DRT Solutions/Samres). Samtliga bokningar kommer hanteras av Region Värmlands egen personal vid Trafikcentralen, som är en del av Servicetrafiken.

4. Värmland delas upp som tidigare i sex områden, men i varje område tillåts flera trafikföretag ha avtal. I befintliga trafikavtal inom servicetrafiken (Värmlandstrafik) har trafikföretagen i princip exklusivitet på körningar i ”sitt” område.

5. Det blir Region Värmlands Trafikcentral som kommer ta hand om jourbokningar och trafikplaneringen under natten. I dagens trafik (Värmlandstrafik) sköter trafikbolagen detta själva.

De bolag som vinner tilldelning är följande:
  • AB Trendtaxi, 57 fordon
  • Cab in hand AB, 27 fordon
  • Karlstad Taxitransporter AB, 10 fordon
  • Ali Omar Wehliye , 3 fordon
  • Rudskoga Taxi, 2 fordon
  • AOW Taxi AB, 1 fordon
  • Nybergs Trp AB, 1 fordon

Cab in hand har inte kört i Värmland tidigare, deras säte ligger i Örebro. Trendtaxi körde i Värmland under 2018 – 2020, då de hade hand om områdena som täckte Sunne, Munkfors, Hagfors och Torsby kommuner. Karlstad Taxitransporter, Ali Omar Wehliye, Rudskoga Taxi och Nybergs är befintliga trafikföretag. AOW Taxi är ett nystartat företag med Ali Omar Wehliye som ägare.

Idag är det två olika trafikupplägg, dels den servicetrafik som går under Värmlandstrafiks varumärke, dels färdtjänsten för Karlstad kommuns brukare. För Värmlandstrafik kör tre bolag: Arvika-Eda Taxitransporter, Rudskoga Taxi och Karlstad Taxitransporter. Inom färdtjänsten i Karlstad är det sex bolag som kör: Karlstad Taxi, Miljötaxi i Karlstad, Nybergs Transport, Skoghall Hammarö Taxi, Taxi 215 215 och Wehliye Taxi.

Förhoppningsvis väldigt lite. Region Värmland har inte sänkt kraven på utförande trafikföretag jämfört nuvarande trafik.

14 månader återstår till planerad trafikstart. Region Värmland har ett väl beprövat arbetssätt att tillsammans med trafikföretagen säkerställa planeringen inför trafikstarten, bland annat används ett nationellt framtaget program med en etableringsmodul och som leverantör och beställare delger varandra dokument och statusrapporter.

Nej. Det finns grundläggande principer vid upphandling om bland annat icke-diskriminering och likabehandling som måste följas.

Region Värmland har som upphandlade myndighet skyldighet att i vissa upphandlingar ställa särskilda arbetsrättsliga villkor, vilket vi har gjort. Det är dock leverantörerna som uppbär arbetsgivaransvaret och ska säkerställa villkor och arbetsmiljö för förarna. Region Värmland kommer följa upp hur leverantörerna säkerställer detta.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?