Till startsidan

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Region Värmland är kollektivtrafikmyndighet i Värmland och har av kommunerna fått ansvar för färdtjänsten.

Region Värmland är kollektivtrafikmyndighet i Värmland och har av kommunerna fått ansvar för riksfärdtjänsten. Det är också Region Värmland och kollektivtrafikmyndigheten som beslutar om riksfärdfärdtjänsttillstånd. Cabonline Region Norr AB är beställningscentral och trafikleder fordon för riksfärdtjänsten. 

Riksfärdtjänst beviljas endast inom Sverige och utanför trafikområdet (Värmlands län). Tillstånd för resa med riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt. Med färdsätt menas vilket färdmedel som får användas, men också regler för samåkning och för hur beställningen av resan ska gå till.

Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) styr.

Enligt 1 § lag om riksfärdtjänst, ska folkbokföringskommunen lämna ersättning för merkostnader för personer som, till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning, måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Resa med riksfärdtjänst får endast företas av person med tillstånd för sådan resa. Sökandes funktionsnedsättning ska vara bestående i minst sex månader.

Ansökan om tillstånd sker hos kollektivtrafikmyndigheten, Region Värmland, på avsett ansökningsformulär. Ansökan ska göras minst femton arbetsdagar (tre veckor) innan resan ska genomföras. Vid storhelg (jul/nyår) minst 25 arbetsdagar innan.

Kollektivtrafikmyndigheten beslutar om tillstånd. Beslut om tillstånd ska meddelas skriftligt inom tre veckor efter ansökan inkommit. Meddelat beslut kan överklagas enligt förvaltningslagen. Tillstånd kan inte beviljas, om resan av någon anledning bekostas av stat, kommun, region eller företag. Tillstånd ges inte retroaktivt.

Ändamål med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Riksfärdtjänst får inte användas till ändamålen arbete, utbildning, samt sjukvård, medicinsk behandling, rehabilitering eller undersökning som är offentligt finansierad.

Resa

Riksfärdtjänst beviljas endast inom Sverige och utanför kommunens trafikeringsområde. Samåkning med andra resenärer förekommer.

Färdtjänsthandläggaren beslutar om färdsätt, utifrån resenärens funktionsnedsättning och övriga omständigheter. Det för kommunen billigaste färdsättet ska användas, vilket innebär att:

  • tåg, buss, båt eller i vissa fall flyg ska användas i första hand.
  • allmänna kommunikationer i kombination med anslutningsresa, i andra hand.
  • som sista alternativ används enbart servicetrafikens fordon.

Annan prioritering kan göras om resan därigenom blir billigare. Samordning av resor ska ske där så är möjligt.

Bokning av resa görs av Cabonline Region Norr.

För att öka möjligheten till samordning, och därigenom minska samhällets kostnader för aktuell trafik, kan den riksfärdtjänstberättigades önskade avresetid justeras. För att kunna samordna resor, erhålla rabatterade biljetter och uppnå samåkning, kan restiden förskjutas upp till +/- sex timmar. Synnerligen goda skäl ska föreligga för att en tidsförskjutning inte ska kunna göras.

Då kommunen tillämpar samåkning för riksfärdtjänstkunder, innebär det att resenären inte alltid får åka närmaste vägen till sitt resmål, i synnerhet vid jul- och nyårsresor.

Avbokning av resa görs direkt till beställningscentral eller entreprenör, senast dagen före resan ska genomföras. Om en resa inte avbokas eller avbokas försent debiteras kunden en avgift. Avgiften är den egenavgift som kund skulle ha betalat. 

Ledsagare/medresenär

Endast i undantagsfall beviljas ledsagare vid resa med servicetrafikens fordon. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan, inte vistelsen vid resmålet. Oftast görs bedömningen att den sökande klarar att resa ensam, med stöd av transportören. Det är inte kommunens skyldighet att ordna ledsagare. Kommunen betalar resa för ledsagare, under förutsättning att detta beviljats.

En medresenär kan följa med vid resa med servicetrafikens fordon och betalar då samma avgift, som den som beviljats riksfärdtjänst. Begränsningar av antalet medresenärer gäller inte den riskfärdtjänstberättigades barn under 12 år. Vid resa med allmänna kommunikationer bokar och betalar medresenären hela sin resekostnad.

Resenären betalar en egenavgift, vars storlek beslutas av regeringen.

Avgiften motsvarar normala reskostnader med allmänna kommunikationer.

Övrigt

Bagaget får inte vara inskränkande på övriga platser i fordonet. Här gäller att ”max en börda i varje hand” får tas med. Eventuella hjälpmedel som behövs under själva resan är undantaget från denna regel.

Den som är berättigad riksfärdtjänst har rätt till hjälp av föraren med att bära bagage från exempelvis fordon till bostad. Denna tjänst benämns kringservice. Den sammanlagda tiden för aktuell tjänst kan uppgå till max fem minuter per resa. Tjänsten beställs direkt av föraren och är kostnadsfri.

Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som gäller hos respektive trafikföretag.

Vid resa med servicetrafikens fordon får ledarhund/servicehund medfölja.

Mindre sällskapsdjur som kan bäras, ska alltid transporteras i väska eller bur. Större hundar inklusive ledar- och servicehundar ska transporteras i kombiutrymme eller i transportbur i större fordon.

Resenären ansvarar själv för all hantering av sällskapsdjuret samt ser till att inte djuret förorsakar skada eller obehag under resan.

Med hänsyn till allergiproblem måste den som önskar medföra djur acceptera att få en större ändring av sin önskade avresetid.

Det ska framgå i ansökan att sällskapsdjur, ledar- och servicehund ska medfölja på resa.

Resenärer som medtar sällskapsdjur, ledar- och servicehundar ska kunna samköras med andra resenärer.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?