Till startsidan

Föreskrifter och regler för färdtjänst

Här kan du läsa vad om föreskrifter och regler för färdtjänst. Om vilka som kan åka med färdtjänst, vad som gäller under resan och övrig information.

Administrativa föreskrifter – allmän orientering

Region Värmland är kollektivtrafikmyndighet i Värmland och har av kommunerna fått ansvar för färdtjänsten.

Region Värmland har i sin tur gett Värmlandstrafik i uppdrag att hantera den operativa verksamheten, bland annat beställningscentralen och trafikledningen av fordon för färdtjänsten.

Det är också Region Värmland och kollektivtrafikmyndigheten som beslutar om färdtjänsttillstånd, handläggningen görs av Värmlandstrafik.

Resa

Resa ska ske från en geografisk punkt till en annan. Stopp eller uppehåll kan inte göras efter färdvägen. Samåkning med andra resenärer förekommer.

Färdtjänst är ett kompletterande kollektivt transportsystem som regleras genom Lag om färdtjänst (1997:736). Färdtjänst ingår i länets samlade kollektivtrafiksystem.

Resa med färdtjänst får endast företas av person med tillstånd för sådan resa.

Ansökan om tillstånd sker hos kollektivtrafikmyndigheten, Region Värmland, på avsett ansökningsformulär. Sökandes funktionsnedsättning ska ha en varaktighet på minst tre månader.

Kollektivtrafikmyndigheten beslutar om tillstånd. Om den sökande är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Beslut om tillstånd ska fattas senast tre veckor efter inkommen ansökan. Längre handläggningstid kan förekomma om kompletterande uppgifter, såsom läkarintyg och liknade, behövs för beslutet. Meddelat beslut kan överklagas enligt förvaltningslagen.

Resa

Den färdtjänstberättigade har rätt till obegränsat antal resor.

Kombinerad resa är en resa som genomförs med såväl färdtjänst som allmän kollektivtrafik. Alla som åker en kombinerad resa har rätt att ha med en medresenär/ledsagare som åker kostnadsfritt. Alla anslutningsresor till närmaste anpassade hållplats är kostnadsfria.

För att öka möjligheten till samåkning, och därigenom minska samhällets kostnader för aktuell trafik, kan den färdtjänstberättigades önskade avresetid justeras. För resor inom kommunen kan avresetiden justeras med upp till 60 minuter utifrån önskad avresetid. För resor utanför kommunen kan justering ske med upp till 120 minuter.

En justerad resväg kan skapa möjligheter till samåkning. Detta kan dock ändra restiden för den färdtjänstberättigade. Omvägstid är den extra tid som en resa tar jämfört med tiden för kortaste resväg. För resor inom kommunen kan omvägstiden uppgå till cirka 30 minuter och för resor utanför kommunen till cirka 60 minuter.

För ökad möjlighet till samåkning ska resan beställas minst 60 minuter före önskad avresetid inom kommunen. Är resan längre och går över kommungräns ska den bokas dagen innan. Undantag från riktlinjer för förbeställningstid kan ske i enskilda fall om särskilda skäl bedöms föreligga. Alla anslutningsresor till närmaste anpassade hållplats inom kommunen är kostnadsfria och kan göras samma dag. Medresenär/ledsagare som följer med som hjälp på resan åker kostnadsfritt både på anslutningsresorna och i den allmänna kollektivtrafiken

Trafikområde är det område inom vilket resa med färdtjänst kan ske. Trafikområdet omfattar hela Värmlands län samt resor upp till 30 kilometer in i angränsande län i Sverige.

Är du som färdtjänstresenär i behov av färdtjänstresor vid tillfälligt besök i en annan kommun? Då kan du före besöket beställa kuponger som gäller för resor i den kommunen. Kupongerna gäller på de flesta platserna i landet.För att beställa kuponger ska du i förväg kontakta våra färtjänsthandläggare. Du hittar kontaktuppgifterna längst ned på sidan. Beställ senast 1 vecka innan du ska resa. Du kommer sedan att få dina kuponger hemskickade per post.Priset är 3 kr för varje påbörjad km, dock lägst 60 kr. Resan gäller max 50 km inom aktuell kommun. Boka din resa i god tid.

Ledsagare/medresenär

Ledsagare måste vara beviljad och ledsagares resa är kostnadsfri. Det ankommer på den färdtjänstberättigade att ordna med ledsagare. Ledsagaren måste stiga på och av på samma ställe som den färdtjänstberättigade.

Den färdtjänstberättigade har rätt att ta med en (1) medresenär under resan. Begränsningar av antalet medresenärer gäller inte den färdtjänstberättigades barn (med barn avses i detta sammanhang personer som inte fyllt tolv år). Vid färdtjänstresa betalar medresenär samma pris som den färdtjänstberättigade.

Om resa sker med den allmänna kollektivtrafiken (buss, tåg) har en medresenär/ledsagare möjlighet att åka med utan kostnad. Den färdtjänstberättigade ska då legitimera sig med sitt tillståndsbevis för föraren innan resan påbörjas.

Egenavgiften för resan är baserat på vad resan kostar för Värmlandstrafik att erbjuda den färdtjänstberättigade. En kombinerad resa är generellt sett billigare än en resa med enbart färdtjänstfordon och därmed billigare även för den färdtjänstberättigade.

Egenavgiften för resan ska betalas till föraren före resan påbörjats. Den färdtjänstberättigade kan också köpa ett månadskort som gäller för resor med den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänsten.

Övrigt

Bagaget får inte vara inskränkande på övriga platser i fordonet. Här gäller att ”max en börda i varje hand” får tas med. Eventuella hjälpmedel som behövs under själva resan är undantaget från denna regel.

Hämtning och lämning sker på bostadsadressen och i vissa fall även inne i bostaden i markplan. Trappklättrare erbjuds på folkbokföringsadressen där behov finns och trappklättrare går att använda. Entreprenören besiktar trappan och ger sin bedömning till färdtjänsthandläggaren. Godkänns trappklättrare skrivs det in i färdtjänstbeslutet. Bärhjälp beviljas endast i undantagsfall där trappklättrare inte kan användas och under en begränsad period, max sex månader så bostadsanpassning ska kunna ske. Entreprenören avgör om trappklättrare och bärhjälp kan utföras så att arbetsmiljö- och säkerhetskrav uppfylls.

Den färdtjänstberättigade har rätt till hjälp av föraren med att bära bagage från exempelvis affär till fordon eller från fordon till bostad. Denna tjänst benämns kringservice. Den sammanlagda tiden för aktuell tjänst kan uppgå till max fem minuter per resa. Tjänsten beställs direkt av föraren och är kostnadsfri.

Ledar-/servicehundar får medföras i färdtjänsten.

Mindre sällskapsdjur som kan bäras, ska alltid transporteras i väska eller bur. Större hundar inklusive ledar- och servicehundar ska transporteras i kombiutrymme eller i transportbur i större fordon.

Resenären ansvarar själv för all hantering av sällskapsdjuret samt ser till att inte djuret förorsakar skada eller obehag under resan.

Med hänsyn till allergiproblem måste den som önskar medföra djur acceptera att få en större ändring av sin önskade avresetid.

Beställningscentralen ska informeras om medföljande sällskapsdjur i samband med beställningen av aktuell resa.

Resenärer som medtar sällskapsdjur, ledar- och servicehundar ska kunna samköras med andra resenärer.

Bokning av transporter där sällskapsdjur, ledar- och servicehundar är med ska göras i extra god tid så entreprenören kan hämta transportbur eller att se till att kombibil är tillgänglig.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?