Coronainformation – för din trygghet

SENAST UPPDATERAD 11/9 Med anledning av det nya Coronaviruset vidtar vi nu en rad åtgärder för att säkerställa en trygg och säker resa.
En av åtgärderna är att vi begränsat antalet sittplatser närmast föraren.

Vi för också regelbundet en dialog med vår entreprenörer kring vilka åtgärder som är aktuella för kollektivtrafiken. Vi följer givetvis alla rekommendationer som kommer från berörda myndigheter och ser hela tiden över vår trafik och vilka åtgärder vi behöver vidta för att vi ska erbjuda en trygg resa för våra kunder och en god och säker arbetsmiljö för personalen i våra fordon.

Mer information om Corona

Här hittar du information om Corona från Region Värmland
Här finns information från Folkhälsomyndigheten
Här finns information från 1177 Vårdguiden om Corona
Information about Corona in other languages
More information about Corona in 19 foreign languages

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel gäller följande allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd
 • Avstå från onödiga resor
 • Undvik rusningstrafik

Vår trafik

Buss- och tågtrafiken går som vanligt enligt tidtabell. Tydliga beredskapsplaner finns för hur regiontrafik, tätortstrafik, tåg och servicetrafik körs om ett större sjukdomsutbrott bland personalen påverkar trafiken. På vår webbsida och via våra kanaler i sociala medier meddelar vi eventuella förändringar i trafiken.

Nya reseregler

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin. De nya allmänna råden trädde i kraft den 13 juni.

 • I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.
 • Resenärer bör även fortsatt hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel. Nu när sommarlovs- och semesterperioden startat kommer resandet att minska en hel del så risken för trängsel lär minska rejält från och med vecka 25.

Så gör vi i vår trafik

För att säkerställa att smitta inte sprids genomförs extra noggrann städning/spritning i fordonen och ett antal försiktighetsåtgärder sätts in. Här är åtgärder och läget inom de olika trafikslagen.

 

Busstrafik

Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och resenärer. För att ha en så trygg och säker kollektivtrafik som möjligt för både resenärer och förare minimeras också förarnas sociala kontakter.

 • Vi följer resandet dagligen för att se om det är för mycket resande och därmed trängsel på någon eller några turer. Vi sätter in extra fordon där vi anser det behövs och vi har tillgängliga fordon. Därmed undviker vi att köra med fullsatta bussar. Vid risk för överfulla bussar, vilken det kan bli med stående personer, hänvisar vi till nästa ordinarie avgång, eller de förstärkningsbussar som sätts in

För kollektivtrafiken uppmanar Folkhälsomyndigheten:

 • Se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel.
 • Begränsa antalet passagerare per fordon
 • Informera passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.
 • En uppmaning till dig som inte verkligen behöver resa i rusningstid är att avstå från det för att bereda plats för de som ovillkorligen måste resa för att upprätthålla samhällskritiska funktioner
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, uppmanar Folkhälsomyndigheten.

 

Annat som vi gör i vår busstrafik:

 • Karlstadsbuss tidigarelägger sommartidtabellen med två månader. Utbudet anpassas efter efterfrågan och för att skapa en beredskap om ett större antal förare skulle insjukna. Beredskap finns att sätta in extrabussar om resandet snabbt skulle öka på enstaka linjer.
 • Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer vill Karlstadsbuss förtydliga: “När vi fattat beslut om att gå över till sommartidtabell har vi tagit hänsyn till att vi inte vill ha trängsel på bussarna. Baserat på att antalet resenärer redan sjunkit med cirka 60%  ser vi ingen risk för trängsel med den nya tidtabell som gäller från och med den 6 april. Vi följer kontinuerligt trafiken och märker vi att resandet ökar och skapar trängsel i bussarna har vi resurser för att sätta in fler bussar. I sommartidtabellen kommer flertalet av våra linjer behålla samma avgångsfrekvens som idag under dagtid, men linjerna S och 1 får något glesare mellan avgångarna då dessa linjer passerar gymnasieskolor och universitetet som i dagsläget är stängda. Beslutet grundar sig på att vi vill erbjuda en tidtabell som vi kan leverera även om ett stort antal bussförare skulle bli sjuka”.
 • Från och med måndag 23 mars 2020 tillåts bara in och utpassering ur bussarna genom de bakre dörrarna för att minska förarnas direktkontakt med passagerarna. Från samma datum går det inte heller att köpa biljett framme hos förarna med kort, betala för flera med reskassa, få övergångsbiljett i pappersform eller få reda på hur mycket pengar som finns kvar på ditt busskort. Endast förköpta biljetter, såsom mobilbiljett, förköpta enkelbiljetter och periodbiljetter gäller nu i kollektivtrafiken i Värmland.
 • För att öka avståndet mellan förare och resenärer är platserna närmast bakom föraren avstängda med information att platserna inte är tillgängliga för resenärer.
 • Region- och stadstrafik undviker att köra med överfulla bussar. Vid risk för överfulla bussar, vilket bland annat kan innebära stående resenärer, sätts extratrafik in, alternativt hänvisas till nästa tur.
 • Vi öppnar upp och vädrar ur våra bussar. Samtliga dörrar öppnas och vädras under tiden bussen står stilla vid ändhållplats.
 • Representanter för entreprenörerna och företrädare för kollektivtrafiken i Region Värmland håller regelbundna ledningsmöten för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.

Tåg

Beredskapsplaner finns hos entreprenören, Vy Tåg AB, där målet är att tills vidare köra trafiken som planerat.

 • Uppmaningen till personalen är att stanna hemma om man känner sig sjuk.
 • Större resurser har lagts på städning. Ledstänger, knappar och ytor som resenärerna ofta kommer i kontakt med desinficeras.
 • Resenären får själv hålla i och visa sin mobilbiljett och själv hålla upp biljetten utan att tågvärden tar den i sin hand. All personal har tillgång till plasthandskar och uppmanas följa de hygienrekommendationer som finns.

 

Skoltrafik

Skoltrafiken körs som vanligt. En beredskapsplan hur trafiken ska säkerställas om många förare skulle insjukna eller om grundskolorna under en period stängs finns uppgjord. Tisdagens beslut om stängning av gymnasieskolor och universitet påverkar inte skoltrafiken i dagsläget.

 

Servicetrafik

Nya direktiv från Arbetsmiljödomstolen för att förbättra förarens utsatthet under Coronakrisen.
Arbetsmiljödomstolen har beslutat att inga passagerare får sitta jämte/nära föraren i allmän kollektivtrafik.
Samma krav får vi anamma inom servicetrafiken. Från och med nu kommer därför ingen av våra kunder tillåtas att sitta fram, även om intyg finns.

Med start 23 juni påbörjas användning av skyddsvisir på förarna i servicetrafiken vid närkontakt med kunder i samband med exempelvis bältning, ledsagning och hjälp vid ombord-/avstigning. Nya rutiner, skyddsvisir och förnyad utbildning av förarna rullas gradvis ut under vecka 26 och 27.

 • Har kunden en resa bokad med intyg om att sitta fram, så kommer vi att kontakta kunden.
 • Vid ny bokning i vår beställningscentral meddelas kunden att möjligheten att sitta fram inte finns under coronakrisen. Om behov finns kan kunden kontakta färdtjänsthandläggare/sjukresehandläggare.

För dialyspatienter till CSK gäller:

 • Alla hämtningar och lämningar sker via stora entrén på CSK. Rutinen gäller hela sommaren.
 • Trafikcentralen bokar i första hand in dialyspatienterna på specialfordon. I de undantagsfall transport inte kan ske med specialfordon bokas kunden in som ensam resenär i personbil.
 • Dialyskunder kommer enbart samköras med andra dialyskunder.
 • De nya rutinerna gäller från 8 juni och till med 31 augusti. Därefter utvärderas åtgärderna.

Folkhälsomyndigheten allmänna råd angående kollektivtrafiken och allmänna färdmedel från 1 april, är att verksamheterna bör begränsa antalet passagerare per fordon.

Ändring i antal passagerare

Från och med måndag den 14/9 ändrar vi begränsningen på antal passagerare på Jumbolans och Servicelinjer.
Ny begränsning blir,

 • Jumbolans: 13 sittande och 3 rullstol/bårplatser
 • Servicelinje: 7 Sittande + rullstol, eller 8 sittande + 0 rullstol
 • Servicetrafiken: Passagerarantalet begränsas till max 4 platser i ett specialfordon (3 sittande och 1 rullstol eller 3 sittande) och 2 sittande i personbil i möjligaste mån.

I beställningscentralen, vår personal på CSK eller andra som kommer i kontakt med kunder som vill göra en bokning med oss gäller följande:

 • Har kunden hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av symtomen så tar vi inte emot bokningen utan hänvisar till 1177. Det gäller inom servicetrafiken, servicelinjer och Jumbolans.

Från vecka 26 vid transporter till äldreboenden/kommunal sjukvård där kunden blivit testad för Covid-19, men ej fått provsvar än, blir kunden inte inbokad i vanlig servicetrafik, utan hänvisas till ambulansverksamheten.

Kunden kommer att få hjälp av 1177 som i sin tur tar kontakt med ambulansbeställningen för vidare hantering. Kunden kommer att erbjudas ett fordon efter behov, vilket kan innebära ambulans, LIST fordon eller ett av våra dedikerade servicetrafikfordon.

Förarna som utför transporterna kommer att ställa samma fråga till kunderna vid hämtningstillfället, om kunden har hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av de symtomen. Skulle kunden ha det, då hänvisar föraren kunden till 1177 för vidare hantering. Är föraren i närheten av en vårdpersonal tillfrågas dom i första hand om möjligheten finns.

Jumbolansens ombordpersonal och servicelinjernas förare ska fråga kunderna innan påstigning på fordonet om kunden har hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av de symtomen.
Skulle kunden ha det, då hänvisar föraren/ombordpersonalen kunden vidare till 1177 för vidare hantering.

Åtgärdsplaner  för trygga servicetrafikresor 

Ledningen för servicetrafiken och de entreprenörer som utför trafiken har tydliga åtgärdsplaner för hur trafiken ska upprätthållas vid olika grader av insjuknande förare eller hur sjuka kunder ska hanteras.

 • Planer och instruktioner för hur fordon rengörs för att förhindra smittspridning och hur eventuella underleverantörer säkerställer verksamheten finns upprättade.
 • Bemanningsplan finns även för eventuella sjukdomsutbrott på Beställningscentralen (BC).
 • Ansvariga för servicetrafiken håller dagliga möten för att stämma av det aktuella läget.

Region Värmland kollektivtrafik har beslutat kompensera de upphandlade trafikföretagen inom servicetrafiken för uteblivna intäkter i spåren av Coronakrisen. De upphandlade avtalen med företagen bygger, till skillnad mot upphandlad linjetrafik, på en rörlig ersättning för utförd trafik. Det minskade bokningsläget, runt 40 procent lägre än normalt, innebär att företagens intäkter minskat med motsvarande belopp. Det är ett allvarligt läge för de upphandlade bolagen och i nuläget är det oklart om bolagen kan utnyttja regeln om korttidspermittering och de statliga ersättningarna eftersom verksamheten är baserad på allmänna medel. Ersättningen, som baseras på normalt trafikläge under motsvarande månader förra året, uppgår till en fast ersättning på 75 procent av intäkterna i ordinarie trafik. Det tillfälliga avtalet gäller i första hand från mars till och med juni. Även fordonschemajusteringar görs.

 

Frågor om corona? Ring Region Värmland

Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare. 

Telefonnummer: 010-831 80 10
Öppettider: 09.00–12.00 och 13.00–15.00

Vid behov av sjukdomsbedömning eller hjälp med enskilda patientärenden hänvisas till 1177 på telefon, och vid akuta och livshotande besvär till 112.

 


Skriv ut sida