Coronainformation – för din trygghet

SENAST UPPDATERAD 4/12 Med anledning av coronaviruset vidtar vi en rad åtgärder för att säkerställa en trygg och säker resa för dig som reser med oss. Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Vi för också regelbundet en dialog med vår entreprenörer kring vilka åtgärder som är aktuella för kollektivtrafiken och för att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för personalen i våra fordon.

Här kan du ta del av vad som gäller för respektive trafikslag och en sammanfattning av genomförda åtgärder.

 

Viktiga budskap just nu

Vi håller igång kollektivtrafiken för dig som behöver resa. Men vi alla måste hjälpas åt att hålla avstånd för att undvika att trängsel uppstår. Här på vår webbsida och via våra kanaler i sociala medier meddelar vi eventuella förändringar i trafiken.

Köp din biljett i förväg. Just nu är det inte möjligt att köpa biljett ombord på våra bussar med anledning av coronaviruset. Du kan köpa din biljett i vår app Värmlandstrafik, i en biljettautomat eller på ett av våra försäljningsställen.

På- och avstigning genom bakdörrarna i busstrafiken. Det här är en åtgärd för att minska den oro som många förare känner för smittspridning så att de känner sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete.

Undvik att resa i rusningstrafik. Om det är möjligt, försök att resa utanför dessa tider: 07:00-08:30 och 15:00-17:00. Eller välj att gå eller cykla om det är möjligt.

Max åtta personer får samlas

Regeringen föreslår att allmänna sammankomster begränsas ytterligare. Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt tas det tidigare undantaget för tillställningar på serveringsställen bort.

Sedan tidigare gällde en begränsning för 50 personer vid offentliga sammankomster, men nu föreslår alltså regeringen en sänkning. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19. Enligt förslaget tas även undantaget för sammankomster och tillställningar på serveringssställen bort.

Den nya begränsningen föreslås träda i kraft den 24 november. Utgångspunkten är att den inte ska gälla längre än fyra veckor. Men om situationen inte har förbättrats kan restriktionerna förlängas över jul och nyår.

Allmän sammankomst

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Skärpta allmänna råd för Värmland

•    Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest och liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

•    Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

•    Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

För Dalarna, Värmland och Västmanland gäller även att:
•    Avstå från att göra onödiga resor. Resor kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer. Detta råd omfattar inte resor till arbete, studier/sysselsättning eller vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter
•    Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Råden gäller från och med idag (12/11) och i första hand till den 10 december.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel gäller följande allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd
 • Avstå från onödiga resor
 • Undvik rusningstrafik
 • Personer över 70 år, och de som tillhör andra riskgrupper, bör helt undvika att åka med kollektivtrafik.

 

Åtgärder i vår allmänna kollektivtrafik

Vi kör våra bussar och tåg enligt tidtabell. Här kan du läsa om de åtgärder som genomförts för buss- och tågtrafiken och vad som gäller för respektive trafikslag.

Busstrafiken

 • Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och resenärer. Samtliga dörrar öppnas och vädras under tiden bussen står stilla vid ändhållplats.
 • In och utpassering sker genom de bakre dörrarna för att minska förarnas direktkontakt med resenärerna. För att öka avståndet mellan förare och resenärer är platserna närmast föraren avstängda.
 • Endast förköpta biljetter, såsom mobilbiljett, förköpta enkelbiljetter och periodbiljetter gäller då förarna inte kan hjälpa till med biljettköp.
 • Vi följer resandet dagligen för att se om det är för mycket resande och därmed trängsel på någon eller några turer. Vi sätter in extra fordon där vi anser det behövs och vi har tillgängliga fordon.
 • Representanter för entreprenörerna och företrädare för kollektivtrafiken i Region Värmland håller regelbundna ledningsmöten för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.
 • Skoltrafiken körs som vanligt. En beredskapsplan hur trafiken ska säkerställas om många förare skulle insjukna eller om grundskolorna under en period stängs finns uppgjord.

Tågtrafiken

 • Större resurser har lagts på städning. Ledstänger, knappar och ytor som resenärerna ofta kommer i kontakt med desinficeras.
 • Resenären får själv hålla i och visa sin mobilbiljett och själv hålla upp biljetten utan att tågvärden tar den i sin hand. All personal har tillgång till plasthandskar.
 • Beredskapsplaner finns hos entreprenören, Vy, där målet är att tills vidare köra trafiken som planerat.

 

Åtgärder i servicetrafiken

Ny utglesning i fordon från måndag 7 december

Nya utglesningsregler gäller från och med måndag 7 december för taxiregistererade fordon i vår servicetrafik.
Specialfordon, tre sittande (3+0) eller två sittande och en rullstol (2+1).
Undantaget är dialysen där vi fortsätter som tidigare.

Finns det en ledsagare med från samma hushåll som den som sitter på rullstolsplatsen och som placeras i sätet bredvid rullstolen, kan vi köra tre sittande och en i rullstol (3+1).

Personbil, en sittande. Samma sak gäller även här med ledsagare. Är resenären och ledsagaren från samma hushåll, kan båda köras i samma personbil.

Ledsagare bredvid rullstolsplatsen eller i personbil kan också vara en personal som då ska använda sitt visir eller munskydd.
För dialystransporter finns sedan tidigare en tillfällig rutin införd och där fortsätter vi såsom tidigare.

I och med att vi inte kan fylla fordonen som normalt kan det i några fall uppstå något längre väntetider.
Vi ber om överseende med detta under rådande pandemi.

 

Vi kör servicetrafiken som vanligt, dock med ett än större säkerhetstänk. Följande åtgärder finns för vår servicetrafik, servicelinjerna och Jumbolansen.

 • Kunder som vill genomföra en bokning kommer få fråga om symtom. Har kunden hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av symtomen så tar vi inte emot bokningen utan hänvisar till 1177. Det gäller inom servicetrafiken, servicelinjer och Jumbolans.
 • Förarna som utför transporterna kommer att ställa samma fråga om symptom till kunderna vid hämtningstillfället. Skulle kunden ha det, då hänvisar föraren kunden till 1177 för vidare hantering. Är föraren i närheten av en vårdpersonal tillfrågas dom i första hand om möjligheten finns. Skulle kunden ha det, då hänvisar föraren/ombordpersonalen kunden vidare till 1177 för vidare hantering.
 • Inga passagerare får sitta jämte/nära föraren, även om intyg finns. Om behov finns kan kunden kontakta färdtjänsthandläggare/sjukresehandläggare. Har kunden en resa bokad med intyg om att sitta fram, så kommer vi att kontakta kunden.
 • Förarna använder skyddsvisir vid närkontakt med kunder i samband med exempelvis bältning, ledsagning och hjälp vid ombord-/avstigning.
 • Vid transporter till äldreboenden/kommunal sjukvård där kunden blivit testad för Covid-19, men ej fått provsvar än, blir kunden inte inbokad i vanlig servicetrafik, utan hänvisas till ambulansverksamheten. Kunden kommer att få hjälp av 1177 som i sin tur tar kontakt med ambulansbeställningen för vidare hantering. Kunden kommer att erbjudas ett fordon efter behov, vilket kan innebära ambulans, LIST fordon eller ett av våra dedikerade servicetrafikfordon.
 • Planer och instruktioner för hur fordon rengörs för att förhindra smittspridning och hur eventuella underleverantörer säkerställer verksamheten finns upprättade.
 • Ansvariga för servicetrafiken håller dagliga möten för att stämma av det aktuella läget.

För dialyspatienter till CSK gäller:

 • Alla hämtningar och lämningar sker via stora entrén på CSK. Rutinen gäller hela sommaren.
 • Trafikcentralen bokar i första hand in dialyspatienterna på specialfordon. I de undantagsfall transport inte kan ske med specialfordon bokas kunden in som ensam resenär i personbil.
 • Dialyskunder kommer enbart samköras med andra dialyskunder.
 • De nya rutinerna gäller från 8 juni och till med 31 augusti. Därefter utvärderas åtgärderna.

Ändring i antal passagerare

Från och med 14 september ändrar vi begränsningen på antal passagerare på Jumbolans och Servicelinjer. Ny begränsning blir:

 • Jumbolans: 13 sittande och 3 rullstol/bårplatser
 • Servicelinje: 7 Sittande + rullstol, eller 8 sittande + 0 rullstol
 • Servicetrafiken: Passagerarantalet begränsas till max 4 platser i ett specialfordon (3 sittande och 1 rullstol eller 3 sittande) och 2 sittande i personbil i möjligaste mån.

 

Information om coronaviruset på flera språk

Region Värmland samverkar med Länsstyrelsen och Karlstads kommun för att nå ut med information om det nya coronaviruset på olika språk. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare.

Telefonnummer: 010-831 80 10
Öppettider: 09.00–12.00 och 13.00–15.00

 


Skriv ut sida