Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Ändringar i priser och biljetter i februari
Hand som håller mobil och viserar en biljett i buss

Ändringar i priser och biljetter i februari

Med anledning av det allvarliga ekonomiska läge som Värmlandstrafik och Region Värmland befinner sig i kommer vi att göra flera ändringar i våra priser och biljetter den 12 februari. Här hittar du dem alla.

Förändringar i biljettutbudet

Periodbiljetten 14-dagar och Halvår är borttagen ur vårt biljettsortiment.

Dessa periodbiljetter finns nu i vårt sortiment:

 • 24-timmars (Tätort, Län)
 • 72-timmars (Tätort, Län)
 • Flex 10/60 (En färg och Två färger, Tätort, Län)
 • 30 dagar (En färg och Två färger, Tätort, Län)
 • 365 dagar (En färg och Två färger, Tätort, Län)
 • Termin skolungdom (En färg och Två färger, Tätort, Län)
 • Sommar (Län)
 • Pendlar Plus (Län)

Förändringar i resenärskategori

Kategorin Ungdom (20-25 år) är borttagen som resenärskategori. Åldersgränsen för vuxen sänks därmed till 20 år.

Så här ser våra resenärskategorier ut från och med nu:

 • Skolungdom 0-19 år (två barn 0-6 år åker gratis med betalande resenär)
 • Vuxen (20-64 år)
 • Senior (65- år)
 • Student

Minskad giltighetstid på enkelbiljett Tätort

Giltighetstiden på enkelbiljett Tätort i Arvika, Kristinehamn, Säffle och Torsby ändras från 120 till 60 minuter.

Tiden blir därmed densamma som giltighetstiden på enkelbiljett Karlstad/Hammarö som redan sedan tidigare är 60 minuter.

Förändringar i biljettpriser

Priserna höjs enligt nedan:

 • Enkelbiljetter höjs 2 kronor rätt över på alla sträckor, områden och resenärskategorier. Duo/Familj höjs med max 6 kronor beroende på område.
 • För första gången sedan december 2021 höjs periodbiljettpriserna. Periodbiljetterna höjs i genomsnitt 15,2 procent i tätort och 7,1 procent på regiontrafik. Detta innebär exempelvis att en 30-dagarsbiljett för vuxen för fria resor i hela länet höjs med 140 kronor och en 30-dagars tätort vuxen höjs med 54 kronor.
Graf som visar utvecklingen av enkelbiljettspriser för vuxen mellan 2019 och 2024

Bilden visar utvecklingen av priser för enkelbiljetter inom kategorin Vuxen under perioden 2019 till 2024. De olika linjerna visar Tätort och 1-4 zoner.

Justering av egenavgiften för resor inom färdtjänsten i Värmland

Egenavgift för resa inom Karlstad kommun höjs med 2 kronor (1krona för skolungdom) och priset på periodbiljetterna Färdtjänst Special och Månadsbiljett färdtjänst justeras med 3 procent.

Prisjusteringen görs dels för att täcka ökade kostnader, dels för att det ska vara samma priser och prissättningsregler i hela Värmland. Fram tills nu har priserna i Karlstads kommun skilt sig från övriga Värmland.

I februari 2022 fattade regionfullmäktige beslut om ett nytt länstäckande regelverk samt principer för prissättning för färdtjänst i Värmland. Likalydande beslut om principerna för prissättning har även fattats i alla kommuner i Värmland. Enligt det nya regelverk kommer priser och produkter inom färdtjänsten att följa den allmänna kollektivtrafikens priser med ett fåtal undantag och tillägg.
Det nya regelverket ska införas i samband med att nya ordinarie trafikavtal startar i servicetrafiken under 2024, prisjusteringen görs dock nu den 12 februari.
Prisjusteringen i färdtjänsten får inga ekonomiska konsekvenser för Region Värmland då kommunerna är betalningsansvariga för färdtjänsten.

Allvarligt ekonomiskt läge för Region Värmland och Värmlandstrafik

Det ekonomiska läget för Region Värmland är mycket allvarligt. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till att vi och nästan alla andra regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Inom alla Region Värmlands verksamheter görs nu därför en mängd åtgärder för att få en budget i bättre balans.

Läs mer om detta på regionvarmland.se

Resandet med Värmlandstrafik ökar stadigt och vi är nästan uppe i samma nivåer som innan pandemin! Men kollektivtrafikens ekonomi är starkt påverkad av det rådande ekonomiska läget, där inflationen och ett historiskt högt trafikindex kraftigt påverkar våra kostnader.

Kostnaden för samma trafik har ökat med 100 mkr på två år. Detta har medfört att kostnadstäckningsgraden, dvs vår biljettintäkt i förhållande till kostnaden, har minskat de senaste åren. Helt enkelt har vi inte följt med höjningar i nivå med vad kostnaderna har ökat.

För att vi även framöver ska ha en bra och attraktiv kollektivtrafik i hela Värmland behöver vi göra det vi kan för att få en ekonim i bättre balans. Det gör vi genom att se över vår trafik, som är vår största kostnad, och genom att se över våra biljettpriser som är en viktig intäktskälla.

Vanliga frågor om prisändringarna

Justeringarna i våra priser behövs för att kunna hänga med i andra kostnadsutvecklingar i samhället såsom löner, bränsle och fordonsunderhåll. Den genomsnittliga prishöjningen brukar vanligtvis ligga runt 3 procent per år.

Värmlandstrafik är en del av Region Värmland och det är regionfullmäktige som varje år fastställer ramen för den genomsnittliga prishöjningen för priser i allmän kollektivtrafik. Sedan är det kollektivtrafiknämnden som beslutar om hur priserna och produkterna ska utformas i detalj.

Vid regionfullmäktige den 13 december 2023 beslutades det om ram för genomsnittlig höjning av kollektivtrafikens biljettpriser med 8,5 procent samt att nya priser ska gälla från senast den 1 april 2024. Vid mötet i kollektivtrafiknämnden den 30 januari 2024 fattades beslutet om förändringarna på priser och biljetter som du kan läsa om på den här sidan.

Den genomsnittliga prishöjningen, som regionfullmäktige beslutar om, brukar vanligtvis ligga runt 3 procent per år.

Priserna på periodbiljetter (bortsett från Flex 10/60) ändras nu för första gången sedan 2021. Periodbiljetterna höjs i genomsnitt 15,2 procent i tätort och 7,1 procent på regiontrafik. Detta innebär exempelvis att en 30-dagarsbiljett för vuxen för fria resor i hela länet höjs med 140 kronor och en 30-dagars tätort vuxen höjs med 54 kronor.

Priserna på enkelbiljett har både sänkts och höjts de senaste åren, men de längsta resorna är fortfarande betydligt billigare nu än vad de var 2022.

Graf som visar prisförändringen för Värmlandstrafiks enkelbiljettpriser

Enkelbiljetterna är höjda med två kronor rätt av över samtliga reseavstånd och resenärskategorier. En höjning av våra biljettpriser behöver till för att möta upp de ökade utgifter som vår trafik nu står för. För att få till en generell höjning av Värmlandstrafiks biljettpriser på 8,5 procent. Värmlandstrafik har dock en av de billigaste tätortsenkelbiljetterna i Sverige och vi hoppas att våra kunder fortfarande tycker att vårt breda utbud i tätorten gör våra biljettpriser konkurrenskraftiga mot exempelvis bilen.

Kostnaden för samma trafik har ökat år från år vilket beror på inflationen och höjda bränslepriser. Totalt 100 mkr på två år. Detta har medfört att kostnadstäckningsgraden, dvs vår biljettintäkt i förhållande till kostnaden har minskat de senaste åren. Helt enkelt har vi inte följt med höjningar i nivå vad kostnaderna har ökat. Alternativet är då att öka den skattefinansierade delen och just nu finns inte de pengarna att tillgå.

Vi föreslår att höja enkelbiljetterna med 2 kr en gång till (1 september 2023) men samtidigt sänktes enkelbiljetten med c:a 45 kr i december 2022 i zon 4 och med drygt 30 kr i zon 3.

Prissättningen på biljetter i länen runt om i Sverige ser väldigt olika ut och det är svårt att jämföra dem med varandra. Vi vet exempelvis att våra periodbiljetter för hela länet ligger i den övre prishalvan nationellt, medan våra enkelbiljetter för tätort är bland de billigare i Sverige. Olika län har också olika betalningsmodeller för sina biljetter, såsom zoner, faktiska ressträckor, avstånd fågelväg eller samma pris i hela länet, vilket gör det svårt att jämföra priser med varandra.

Olika län har också olika förutsättningar och ambition vad gäller antal turer och trafik i hela länet. Har du ett lågt trafikutbud kanske biljetten kosta mindre, har du många linjer och turer runt om i länet kostar biljetten kanske mer.

En annan faktor som påverkar kostnaden för trafiken är hur många som bor i länet och var de bor och vilka förutsättningarna då är för att leverera en bra och attraktiv kollektivtrafik för alla invånare i länet. Trafiken på landsbygden kräver sina lösningar, stadstrafiken andra.

Är du ett län med många större städer, eller har du mycket trafik som passerar ditt län för att nå större städer, är det kanske också flera trafikbolag som delar på kostnaden för trafiken, medan exempelvis vi i Värmland bekostar hela vårt regionaltågsystem på egen hand.

Prissättningen beslutas politiskt av Region Värmlands fullmäktige samt kollektivtrafiknämnd (som även beslutar om trafiken) och bygger också därför på politiska ambitioner för ett tillgängligt Värmland på kort och lång sikt.

Det görs många parallella besparingsåtgärder inom hela regionen just nu.

Du kan läsa mer om detta på regionvarmland.se.

Inom Värmlandstrafik är den absolut största kostnaden trafiken och här har det gjorts neddragningar av både linjer och turer i samband med tidtabellsskiftet den 10 december 2023. På intäktssidan gjordes en höjning av enkelbiljettspriserna och Flex 10/60 i september 2023 och nu görs ytterligare en den 12 februari.

Kollektivtrafiken är en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Vi hoppas och tror att många även fortsättningsvis väljer kollektivtrafiken som sitt sätt att resa på. Jämfört med exempelvis kostnaden för bil, bensin och parkering står sig ofta en kollektivtrafikbiljett väl.

Inflation och historiskt högt trafikindex har ökat våra trafikkostnader kraftigt. Då behöver ta ansvar för vår ekonomi och anpassa både trafikutbudet och våra biljettpriser därefter. Genom att göra de här tuffa åtgärderna ser vi också till att vi inte bara här och nu, utan även i framtiden, har en bra kollektivtrafik i hela Värmland. Tråkigt men också nödvändigt.

Det kostar mycket pengar att köra buss och tåg. Den del av biljetten som resenären betalar motsvarar ungefär 25-30 procent av vad det kostar att bedriva trafiken, resten betalas via skattsedel, alltså av de skatter som invånarna i Värmland betalar. Kostar trafiken mer behöver vi möta upp med mer intäkter, biljettintäkter och skattemedel, för att även framöver kunna ha en bra kollektivtrafik i hela Värmland. Dessvärre har kostnaden för trafiken ökat väldigt snabbt och är nu historiskt hög på grund av inflation och trafikindex. Här behöver biljettintäkterna hänga med i förändringen. Det gör de delvis om fler reser med oss, men vi behöver också höja biljettpriserna för att kunna finansiera den trafik du reser med.

Vanliga frågor om prisändringarna

Försäljningen är liten i båda dessa kategorier och liknar även andra biljetter i vårt utbud. Du som tidigare köpt 14-dagarsbiljetten hänvisas i stället till biljetten Flex 10/60 (10 resdagar under 60 dagar) och du som är skolungdom och tidigare köpt Halvårsbiljetten hänvisas istället till Terminsbiljetten.

Förändringen gör det förhoppningsvis lättare att välja rätt biljett i Värmlandstrafik biljettutbud. Åtgärden gör också att vi fått till en bättre trappa och logik i prissättningen på vårt biljettutbud som helhet, där priset per resa blir billigare ju fler dagar din periodbiljett omfattar.

Ja det går fint att resa på redan aktiverade biljetter under hela deras giltighetstid.

Ja det går fint att resa på redan aktiverade biljetter under hela deras giltighetstid.

Ja, du kan aktivera och resa på de 14-dagarsbiljetter du köpt innan 12 februari. Oaktiverad periodbiljett ligger kvar på resekortet och kan aktiveras upp till två år efter köp.

Ja, du kan aktivera och resa på den Halvårsbiljett du köpt innan 12 februari. Oaktiverad periodbiljett ligger kvar på resekortet i två år efter köp. Men tänk på att du vid aktiveringstillfället måste uppfylla ålderskraven för din Halvårsbiljett, oavsett om du är skolungdom till och med 19 år eller ungdom 20-25 år.

Vanliga frågor om ungdomskategorin

För dig som är mellan 20 och 25 år sker flera biljettförändringar den 12 februari som kan vara bra att hålla koll på.

 • Vi tar bort Ungdomskategorin i samband med att åldersgränsen för Vuxen sänks till 20 år. Framöver köper du i stället biljett som Vuxen eller Student.
 • För dig som reser i stads- eller tätortstrafik och har ett resekort med kategorin Ungdom kommer det att dras en summa motsvarande vuxenpriset från och med 12 februari när du håller ditt kort mot läsaren. På vårt kundcenter på busstationen i Karlstad samt hos våra ombud kan du får hjälp med att kategorisera om ditt kort till Student eller Vuxen, så att du framöver har rätt resenärskategori på kortet. Genom att ändra kategori hjälper du oss även att ha rätt statistik för vårt resande och du underlättar för våra biljettkontrollanter vid en eventuell kontroll.
 • Halvårsbiljetten tas bort ur sortimentet. I stället hänvisar vi till 30-dagarsbiljetten eller 365-dagarsbiljetten.
 • Har du aktiverade eller redan köpta biljetter i appen som du köpt som Ungdom gäller dessa fortfarande. Detsamma gäller periodbiljett laddad på resekortet.

Du som tidigare rest som ungdom reser nu i stället som vuxen eller, om du studerar, som student.

Vi behöver av och till göra större strukturförändringar i våra biljettsystem, för att få prislogiken att hänga ihop bättre och för att kunna anpassa oss till våra branschkollegor och grannlän. Ungdom finns varken i Länstrafiken Örebros eller i Västtrafiks sortiment längre. Med nya biljettsystem på ingång kan vi skapa bättre fungerande gränsöverskridande biljetter. I framtiden vill vi ju att du ska kunna köpa en biljett hos Värmlandstrafik och kunna resa med den hela vägen till exempelvis Göteborg, utan att behöva betala två olika biljetter i två olika system.

Sannolikt kommer förändringen även att innebära ökade biljettintäkter då personer som är 20-25 år som inte studerar nu betalar vuxenpris.

När studentrabatten infördes 2021 såg vi att behovet av kategorin Ungdom minskade, då många av våra resenärer som reser som Ungdom även är studenter. Vi är dock fullt medvetna om att många i ålder 20-25 inte studerar och därför från och med 12 februari behöver betala vuxenbiljett, och att det då blir dyrare att resa med oss. Dessvärre befinner vi oss i ett läge där vi behöver se över alla priser på våra biljetter och justera dem för att kunna köra den trafik vi har idag.

Ja, du kan aktivera och resa på de biljetter med ungdomsrabatt som du köpt innan 12 februari. Oaktiverade biljetter ligger kvar ett år i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss appar och på våra resekort i två år efter köp.

Ja, du kan fortfarande resa på kortet, men från och med 12 februari kommer det att dras en summa motsvarande vuxenpriset. På vårt kundcenter på busstationen i Karlstad samt hos våra ombud kan du får hjälp med att kategorisera om ditt kort till Student eller Vuxen, så att du framöver har rätt resenärskategori på kortet.

Vanliga frågor om giltighetstid

Vi håller på att samordna reglerna för all vår tätortstrafik. Om alla enkelbiljetter har samma giltighetstid blir det både enklare att ha koll på reglerna och mer rättvist. Enkelbiljetten ger dig obegränsat antal resor under hela giltighetstiden, så att du exempelvis ska kunna göra ett eller flera byten under biljettens giltighetstid.

Vanliga frågor om prisförändringen för Färdtjänst

Egenavgifterna i övriga Värmland ligger idag högre än de i Karlstads kommun. Justeringen som görs nu gör vi för att det på sikt ska bli en harmoniserad prissättning i Värmland. Vi tar ett steg på vägen.

Priserna går idag inte helt att jämföra då zonindelningen och prissättningen skiljer sig åt mellan Karlstads kommun och övriga länet. Men i och med förändringen är vi ett steg närmare en likadan prissättning i hela Värmland. En ny harmoniserad prissättning är beslutad. Den kommer baseras på kollektivtrafikens priser, men kommer införas först i samband med att nytt länsfärdtjänstupplägg lanseras. Nya länsfärdtjänsten och tillhörande trafikavtal startar preliminärt hösten 2024.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?