Till startsidan
Järnväg

Vägar och transporter

Det ska vara lätt att förflytta sig till, från och inom Värmland. Region Värmland samverkar med Trafikverket, kommuner, organisationer och näringslivet i den långsiktiga planeringen av vägar, järnvägar, flyg och sjöfart.

Region Värmland arbetar för en robust och modern infrastruktur, både inom och utom länet. Närhet till nationella och internationella marknader är nödvändigt för länets utveckling och tillväxt, där ett aktivt utbyte med omvärlden underlättas av förbättrade kommunikationer.

Samordning av transportinfrastruktur med våra grannlän och Norge har också stor betydelse för ökat resande och godstransporter. Något som innebär att invånarnas möjligheter att arbeta och studera i ett större geografiskt område utökas, då kommunikationerna i området byggs ut.

Planer som styr

På uppdrag av regeringen tar Region Värmland fram en plan för regional statlig infrastruktur, en så kallad länstransportplan. Den är ett viktigt verktyg för att utveckla transportsystemet i Värmland och hantera utmaningar som trafiksäkerhet, tillgänglighet och hållbarhet. Den nuvarande planen styr regionala satsningar under perioden 2022–2033 och innehåller drygt en miljard kronor i statliga medel.

Järnvägar och större nationella vägar har Region Värmland inget direkt inflytande över. De finns i den nationella planen för transportinfrastruktur som Trafikverket ansvarar för. Däremot har Region Värmland en viktig roll att framföra Värmlands behov och prioriteringar till Trafikverket och regeringen.

I samverkan med länets kommuner och näringsliv prioriterar Region Värmland följande i nationell plan för 2022–2033:

  • Drift och underhåll
  • Dubbelspår Kil-Kristinehamn (som en del av Oslo–Sthm 2.55)
  • Slussar Göta Älv/Vänern
  • E18 Valnäs – Töcksfors
  • E45 och Norge/Vänerbanan (stråket mellan Värmland och Göteborg)

Regional kolletivtrafikmyndighet

I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för strategisk planering av kollektivtrafik. I Värmland är Region Värmland regional kollektivtrafikmyndighet.

Om hur Region Värmland utvecklar kollektivtrafiken.

Remissinstans infrastruktur och kommunikationer

Region Värmland är i egenskap av länsplaneupprättare en viktig remissinstans för utredningar som görs på lokal, regional och nationell nivå.

Kontaka vårt diarium för att ta del av remissvar och yttranden.
Telefon: 010-831 50 00
E-post: kansliet@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?