Till startsidan
Buss kör på en väg.

Om infrastruktur och kommunikationer 

Region Värmland arbetar för en god utveckling inom infrastruktur, digital infrastruktur, digitalisering och samhällsplanering. Det spelar roll för att människor och företag ska välja Värmland.

Var vi utvecklar grönområden och rekreation, vägar och digital infrastruktur är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma en hållbar utveckling i Värmland. I Region Värmlands uppdrag ingår bland annat att ta fram en plan för regional statlig infrastruktur, fördela medel, samordna arbetet på länsnivå och samverka med nationella aktörer likväl som med de värmländska kommunerna och andra regionala aktörer.

Samlade infrastruktursatsningar

Frågorna är långsiktiga och utvecklingen styrs till stor del av hur medel fördelas på nationell nivå. Därför samlar vi regionala aktörer för att påverka infrastruktursatsningar som kan gynna Värmland och Sverige. Det gör vi eftersom en gemensam röst ofta blir mer kraftfull än spridda skurar.

Region Värmland verkar även för att öka tillgången till effektiva, säkra och robusta bredband i länet. Vi ingår i, och vid behov utvecklar, regionala nätverk för kontinuerligt erfarenhetsutbyte och främjar länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad.

Den digitala infrastrukturen lägger grunden för samhällets digitalisering. Region Värmland skapar förutsättningar för att näringsliv, kommuner och invånare ska kunna nyttja digitaliseringen fullt ut.

Värmlandsstrategin

Region Värmlands arbete med infrastruktur och kommunikationer är nära sammanlänkat med Värmlandsstrategin 2040, länets regionala utvecklingsstrategi. Det berör samtliga fyra insatsområden, men allra mest “Utveckla attraktiva platser” med de tre målen:

  • Tillgänglig region
  • Hållbar livskvalitet
  • Attraktiva livsmiljöer

Värmlandsstrategins webbplats (varmlandsstrategin.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?