Till startsidan

Hållbara transporter

En ökad koncentration av tillväxtcentrum i våra regioner ställer krav på ett ökat resande inte minst ur arbetsmarknadsperspektiv. Region Värmland arbetar för att det också blir ett hållbart resande.

I regioner som Värmland ser vi att behovet av arbetskraft minskar utanför de starka tillväxtområdena, vilket ökar arbetsresor både inom regionerna och mellan regionerna. Ska de svagare tillväxtområdena ha möjlighet att behålla attraktionskraft och innevånare måste det finnas möjligheter att pendla. Ur tillväxtsynpunkt är det nödvändigt att resandet tillåts öka.

Samtidigt kan inte detta få negativa konsekvenser för miljön. Utmaningen blir därför att hitta hållbara transportlösningar som tillåter att människor får ökade möjligheter att förflytta sig mellan våra regioner. Utsläppen av växthusgaser i Värmland var 2015 knappt 1,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 4,7 ton per invånare. Av de totala utsläppen står transporter för hela 45 %. Andelen fossiloberoende fordon var 2015 ca 3,5 % och är fortfarande 2018 under 6 %. Utsläppen är alltså höga och omställningstakten är låg. Transportområdet är i särklass det viktigaste området att arbeta med om målen om reducerade utsläpp av växthusgaser ska nås.

Region Värmland arbetar med hållbara transporter genom att:

  • som myndighet för kollektivtrafiken verka för att uppnå långsiktigt hållbar regional tillväxt. Genom att öka tillgängligheten i länet, både användbarhet och resmöjligheter, förstoras de lokala arbetsmarknadsområdena i länet.
  • stödja och inspirera kommuner och företag att planera för hållbara transportmöjligheter. Ta fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering, samt visa på goda exempel, för att begränsa klimatpåverkan.
  • stödja projektinitiativ som leder till ökat resande med kollektivtrafik, övergång till en fossiloberoende fordonsflotta samt att anpassade cykelfordon införs för resor och transporter i tjänsten. Exempel på cykelfordon är olika typer av lastcyklar, transportcyklar för dagis och elcyklar inom vård och omsorg.
  • regional samverkan för att uppmärksamma järnvägen och sjöfartens betydelse för länets utveckling.
  • regional digital agenda för Värmland, med samverkan och satsningar på bredband och digital kommunikation (som till exempel ger förutsättningar för distansarbeten och resfria möten).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?