Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Samverkan / Samverkan med idéburen sektor

Samverkan med idéburen sektor

De idéburna organisationerna i Värmland står för en betydelsefull del av demokratin och är viktiga aktörer i utvecklingen av Värmland. Samverkan mellan idéburna organisationer och offentlig sektor behövs för ett hållbart Värmland.

Idéburna organisationer tar ofta ett stort ansvar i samhället, var och en inom sitt område. En levande demokrati präglas av engagemang och ansvarstagande. Den idéburna sektorns självständighet bidrar till att skapa hållbar utveckling genom mångfald och långsiktighet. Samverkan behövs både för att stärka organisationerna och ge goda effekter av offentlig sektors arbete.

Samverkan mellan idéburna organisationer och Region Värmland ska vara kittet mellan olika faktorer som påverkar livskvalitet och hälsa för invånarna i Värmland. Samverkan sker på flera olika sätt, bland annat genom dialog, råd och stöd, avtal, ekonomiska bidrag, kunskapsstöd och praktisk samverkan.

Begreppen idéburen sektor och civilsamhället används ofta synonymt, samtidigt som en kan säga att idéburen sektor ingår i civilsamhället. Andra begrepp som ofta används är den tredje sektorn, social ekonomi, föreningsliv och folkrörelse.

Civilsamhället är en arena som inte hör till varken staten, marknaden eller det enskilda hushållet. I civilsamhället agerar människor, grupper och organisationer tillsammans för gemensamma intressen.

En idéburen organisation bygger på frivillighet, är icke vinstdrivande och arbetar utifrån en gemensam värdegrund mot gemensamma mål. Organisationen finns på lokal, nationell eller internationell nivå. En idéburen organisation kan vara till exempel en ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, trossamfund, nätverk eller kooperativ.

Vill du veta mer om de olika begreppen, civilsamhällets roll och utveckling? Läs rapporten Värmlands civilsamhälleskarta.

Region Värmland har samrådsgrupper inom flera olika områden. I några av dem deltar idéburna organisationer som bevakar och företräder frågor inom sitt respektive område. Råden är forum för samråd, samverkan, dialog och ömsesidig information.

Råden ska bidra till att organisationernas perspektiv, kunskap och erfarenhet tas till vara i utvecklingen av Region Värmlands verksamheter. De ska också bidra till hållbar utveckling genom att främja demokrati och mänskliga rättigheter samt dialog mellan idéburna organisationer och Region Värmland.

Rådet för idéburna organisationer (regionvarmland.se)

Rådet för funktionsrätt - Region Värmland (regionvarmland.se)

Pensionärsråd - Region Värmland (regionvarmland.se)

Överenskommelsen Värmland

Överenskommelsen Värmland är en avsiktsförklaring om samverkan mellan idéburna organisationer i Värmland och Region Värmland. Överenskommelsen ska möjliggöra långsiktig samverkan som stärker Värmland.

Överenskommelsen Värmland

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Ett idéburet offentligt partnerskap är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt mål. Region Värmland har flera IOP tillsammans med idéburna organisationer.

Idéburet offentligt partnerskap

Samverkansavtal

Exempel på organisatiner som har samverkansavtal med Region Värmland:

Friskvården Värmland

RF-SISU Värmland

Region Värmland leder eller deltar i samverkan i flera olika projekt och nätverk där idéburna organisationer finns med.

Några exempel är:

Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland

Jämlik barnhälsa

Regional koordinering psykisk hälsa

Regionalt utvecklingsarbete Stigma

Idéburna organisationer som verkar inom området god och jämlik hälsa kan söka verksamhetsbidrag och projektbidrag från Region Värmland.

Bidrag till idéburna organisationer inom område God och jämlik hälsa

Rapporten Civilsamhälleskartan Värmland berättar om Värmlands 8 500 idéburna organisationer. Rapporten ger viktig kunskap om civilsamhället och kan bidra till ny samverkan mellan länets aktörer.

Rapporten Civilsamhälleskartan

Läs gärna om de olika samverkansmöjligheterna ovan. Kontakta sedan Sofia Nordström via kontaktuppgifter nedan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?