Till startsidan
Start / Resor & trafik / Kollektivtrafikmyndighet / Kommersiell kollektivtrafik

Kommersiell kollektivtrafik

Kollektivtrafiklagen säger att kommersiella aktörer har rätt bedriva kollektivtrafik inom ett län eller över länsgränser. Anmälan av kommersiell kollektivtrafik i regionen måste göras till Region Värmland som är regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Anmälan av kommersiell trafik ska inkomma till kollektivtrafikmyndigheten senast 21 dagar före trafikstart. För att underlätta samordning mellan kommersiell och offentligt finansierad kollektivtrafik uppmuntras den som är intresserad av att bedriva kommersiell kollektivtrafik att ta kontakt tidigare. Vid en första kontakt i ett tidigare skede behöver inte alla detaljer vara färdiga. Naturligtvis garanteras sekretess vid en tidig kontakt.

Anmälan av kollektivtrafik som genomförs i mer än ett län skickas till en av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Mottagande myndighet ansvarar för att vidarebefordra anmälan till berörda myndigheter.

Vid utnyttjande av befintliga hållplatser och bytespunkter ansvarar den kommersiella aktören för att i god tid kontakta berörd förvaltare av de hållplatser och bytespunkter som avses angöras.

Anmäl trafikstart till kollektivtrafikmyndigheten

Skicka följande information via e-post till region@regionvarmland.se. Skriv "Anmälan kommersiell trafik" i ämnesraden.

  • Företagets namn
  • Organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter
  • Beskrivning av trafiken (linje/linjer och frekvens)
  • Startdatum
  • Eventuella ytterligare uppgifter och dokument

Anmäl trafikstart till Samtrafiken

Den som ska bedriva kommersiell trafik måste enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:2 och 2012:72 även lämna anmälan till Samtrafiken i Sverige AB.

Anmäl till Samtrafiken (samtrafiken.se)

Upphörande av kommersiell kollektivtrafik

Den som bedriver kommersiell trafik och beslutar att (helt eller delvis) upphöra med trafiken är skyldig att senast 21 dagar i förväg anmäla det till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Anmäl upphörande av trafik till kollektivtrafikmyndigheten

Skicka följande information via e-post till region@regionvarmland.se.

  • Företagets namn
  • Organisationsnummer
  • Slutdatum
  • Beskriv vilken trafik som upphör

Befintlig kommersiell kollektivtrafik

I Värmland bedrivs idag interregional kollektivtrafik av sex kommersiella aktörer:

Aktuell tidtabell finns på respektive operatörs webbplats. 

I reseplaneraren resrobot (resrobot.se) finns samtliga tidtabeller inlagda, både kommersiell kollektivtrafik och samhällsfinansierad.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?