Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Så styrs Region Värmland / Politiska ungdomsorganisationer

Politiska ungdomsorganisationer

Region Värmland lämnar bidrag till politiska ungdomsorganisationer. Målet med bidraget är att främja barn och ungdomars politiska engagemang och stödja verksamhet som syftar till att utveckla organisationens ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner.

Fullmäktige fastställer inför varje budgetår hur stor summa som ska fördelas till de politiska ungdomsförbunden. Av totalbeloppet fördelas 20 procent lika på organisationerna i ett grundbelopp. Resterande 80 procent fördelas på organisationerna i förhållande till moderpartiets mandatfördelning i regionfullmäktige.

Villkor för att få ta del av bidraget

Bidraget ska gå till, och användas av, politiska ungdomsorganisationer som bedriver länsövergripande verksamhet och vars moderparti är representerat i fullmäktige. Därutöver ska följande villkor uppfyllas:

 • Organisationen ska bedriva ideell ungdomsverksamhet inom länet.
 • Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, dvs:
  - vara en självständig ideell förening (juridisk person), med fri ställning gentemot sitt moderparti,
  - ha antagna stadgar där det framgår hur beslut fattas, hur föreningen företräds, hur ansvar kan utkrävas, hur stadgarna kan ändras, hur utträde kan göras och vad som krävs för att upplösa föreningen,
  - ha en egen styrelse utsedd av medlemmarna,
  - formulera sina egna mål och ha en egen ekonomi,
  - vara en öppen sammanslutning med frivilligt medlemskap.
 • Organisationen ska öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
 • Organisationen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism, eller missbruk av alkohol eller andra droger.
 • Bidraget ska användas i verksamhet utan kommersiellt intresse.

Hur ansöker min organisation om bidraget?

Ansökningsblankett finner du längst ner på sidan. Den ska fyllas i och undertecknas. Samtliga ansökningshandlingar som efterfrågas (finns förtydligade på blanketten) ska bifogas ansökan. Organisationens stadgar behöver endast bifogas vid första ansökningstillfället eller vid stadgeändringar.

Ansökan med tillhörande handlingar skickas till:

Region Värmland
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad

Ansökan

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?