Till startsidan
Start / Kultur / Sjukhusbiblioteken / Databaser, tidskrifter och e-böcker

Databaser, tidskrifter och e-böcker

I våra databaser kan du söka vetenskapliga artiklar och annan information som rör hälso- och sjukvård.

Region Värmlands anställda kommer åt databaserna, e-tidskrifterna och de medicinska e-böckerna utan inloggning inom regionens nätverk. Utanför nätverket behövs en inloggning. Regionanställda och privata vårdgivare som ingår i vårdval Värmland har möjlighet att ansöka om ett konto för inloggning här.

Beställning av artiklar i fulltext görs till anställda inom Region Värmland.

Svar på vanliga frågor om till exempel sökteknik, databaser, tillgång till e-tidskrifter.

I enlighet med copyright och licensavtal tecknade av Eira och Sjukhusbiblioteken i Värmland gäller nedanstående.

Enskilda användare har rätt att

 • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning
 • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem
 • e-posta artiklar till andra behöriga användare
 • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter

Det är inte tillåtet att

 • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar
 • sälja eller vidaredistribuera innehåll
 • skicka artiklar till obehöriga användare
 • avslöja inloggningsuppgifter för icke-behöriga användare
 • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna

Mer information hittar du på Eiras hemsida.

Databaser

1177.se

1177 ger dig råd och information om din hälsa, sjukdomar och om att söka vård. Finns på webben och på telefon.

Åtkomst: För alla

A

Arbline

I (nya) Arbline hittar du böcker och uppsatser inom ämnet arbetsvetenskap. Databasen består av flera olika databaser med både nya och äldre publikationer.

Åtkomst: För alla.

B

Best Bets

I Best Bets hittar du bland annat CAT:s för akutsjukvård. En CAT (Critically Appraised Topics) är en kortare och enklare version av en systematisk översikt och försöker ofta besvara frågor om hur säker och effektiv en viss behandlingsmetod är.

Åtkomst: För alla.

Bibliomap

I Bibliomap (the EPPI-Centre database of health promotion research) hittar du olika studier som handlar om friskvård och folkhälsa.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp

C

Campbell Collaboration library

The Campbell Collaboration library arbetar med Cochrane som förebild. I den här databasen hittar du systematiska översikter inom rättsområdet, utbildning och social välfärd.

Åtkomst: För alla.

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)

CINAHL vänder sig till dig som vill hitta vetenskapliga artiklar om omvårdnad, rehabilitering och oral hälsa. Detta är en välkänd databas som används av många sjukhus och vårdvetenskapliga institutioner.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner: Sökhjälp (pdf) Pdf, 349 kB.

ClinicalKey

ClinicalKey innehåller elektroniska tidskrifter och böcker med klinisk inriktning. ClinicalKey innehåller även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner:

ClinicalTrials.gov

Här kan du söka pågående och avslutade kliniska studier från olika delar av världen.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (clinicaltrials.gov)

Cochrane Database of Systematic Reviews

Cochranes systematiska översikter är kända för att vara grundliga och välgjorda. Förutom att det här är en bra databas när du söker studier med hög evidens, så finns också möjlighet till RSS; något vi på sjukhusbiblioteken gärna berättar mer om.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner: Sökhjälp

D

DARE, Database of Abstracts of Reviews of Effects

I DARE kan du söka systematiska översikter. Målsättningen med databasen är att vara ett komplement till Cochrane. Tyvärr finns inte några nya översikter efter mars 2015.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (crd.york.ac.uk)

Dimensions

I Dimensions kan du söka publikationer inom många olika forskningsområden bland annat biomedicin, hälsovetenskap och psykologi. Men primärt är det en databas med forskningsdata såsom citeringar, vilka författare som publicerat artiklar tillsammans och vilka forskningsområden de publicerat sig inom.

Det finns också en betalversion av Dimensions med fler funktioner. Den har Region Värmland för närvarande inte något abonnemang på.

Åtkomst: För alla

DIVA

I DIVA kan du söka forskningspublikationer och studentuppsatser från 49 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Åtkomst: För alla

DoPHER (Database of Promoting Health Effectiveness Reviews)

I DoPHER hittar du översiktsartiklar och systematiska översiktsartiklar som handlar om friskvård och folkhälsa.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (eppi.ioe.ac.uk)

E

Embase

I Embase hittar du vetenskapliga artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi. När du söker i Embase, så söker du samtidigt också i Medline. Fördelen att söka direkt i Medline är att du då söker du på Medlines egna ämnesord (MeSH-termer). Fördelen att söka i Embase är att här finns fler artiklar inom bland annat farmakologi.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktion: Sökhjälp (pdf) Pdf, 475 kB.

Epistemonikos

I Epistemonikos hittar du bland annat systematiska översikter som rör hälso- och sjukvård.

Åtkomst: För alla

ERIC

I Eric kan du söka artiklar och annat litteratur inom ämnesområdena pedagogik och psykologi.

Åtkomst: Endast regionanställda.

Instruktioner: Sökhjälp (eric.ed.gov)

EU Clinical Trials Register

Här kan du söka kliniska studier från olika EU-länder. Pågående studier beskrivs i ett "protocol" och för avslutade studier kan man ta del av resultatet.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (clinicaltrialsregister.eu)

G

I

IATE

Här kan du översätta söktermer mellan olika språk. De största europeiska språken finns representerade. Översättningen är ämnesspecifik, så du får förslag på hur ordet översätts inom olika områden.

Åtkomst: För alla

ICTRP

Portal administrerad av WHO med tillgång till en rad nationella och internationella register över kliniska studier.

Åtkomst: För alla.

J

Janusinfo

Janusinfo riktar sig till läkare och sjukvårdspersonal. Här hittar du läkemedelsinformation för Stockholms Läns Landsting, men som även kan vara aktuell för sjukvården i övriga Sverige. Under rubriken beslutsstöd finns information om interaktioner, läkemedel vid graviditet, olika läkemedels påverkan på foster och läkemedel ur ett köns- och genusperspektiv.

Information som riktar sig direkt till patienter finns i form av broschyrer som berör åkommor där antibiotika inte bör användas.

Åtkomst: För alla.

K

Kolada

Här redovisas regionernas och kommunernas nyckeltal, som ligger till grund för statistik rörande de olika verksamheterna.

Åtkomst: För alla

L

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. På biblioteket finns även böcker med stiftelser och fonder för den som vill söka pengar t.ex. för studier el. studieresa.

Åtkomst: för alla.

M

Medibas

Medibas är ett kunskapsstöd med fokus på primärvård. Innehållet baseras på svenska och internationella evidensbaserade kunskapskällor.

Åtkomst: Endast för regionanställda och vårdgivare inom Hälsoval Värmland. Läs mer om åtkomst utanför regionens nätverk.

Medline

I Medline, den mest kända medicinska databasen, hittar du vetenskapliga artiklar inom ämnesområdena medicin, odontologi, omvårdnad, biokemi och veterinärmedicin. De artiklar du hittar i Medline finns också i PubMed.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner:
Sökhjälp - advanced search (pdf)Pdf, 310 kB.
sökhjälp - basic search (pdf)

Medline Plus

I Medline Plus hittar du information om hälsa och sjukdom på engelska och som riktar sig till patienter. Information finns även på spanska.

Åtkomst: För alla.

N

Naric Rehabdata

I Naric Rehabdata hittar du artiklar, rapporter och böcker som handlar om rehabilitering.

Åtkomst: För alla.

Nationellt klinisk kunskapsstöd

Ett gemensamt kunskapsstöd för Sveriges regioner. Kunskapsstödet är under utveckling.

Åtkomst: För alla

Neurobite

I Neurobite hittar du systematiska översikter, kliniska riktlinjer och kliniska studier inom ämnet förvärvad hjärnskada.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (psycbite.com)

NICE Guidance

Rekommendationer från brittiska ”National Institute for Health and Care Excellence”. Mycket är fritt tillgängliga i fulltext.

Åtkomst: För alla.

O

OpenDissertations

Doktorsavhandlingar från USA. Ibland med länk till fulltext.

Åtkomst: För alla.

OT Seeker

I OT Seeker hittar du systematiska översikter och kontrollerade studier inom arbetsterapi. Databasen är ett bra komplement till Medline och AMED, men ibland kan det vara svårt att få tag på fulltexten.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (otseeker.com)

P

Detta är några exempel på sidor med patientinformation:

PDQ

Här hittar cancerrelaterad information från National Cancer Institute; evidensbaserade sammanfattningar till fackpersonal och patienter, uppslagsverk med mera.

Åtkomst: För alla

PEDro, The Physiotherapy Evidence Database

I PEDro hittar du randomiserade studier, systematiska översikter och kliniska riktilinjer inom ämnet fysioterapi. Ibland kan det vara svårt att få tag på fulltext, men länkar till fritt tillgänliga fulltextdokument finns med.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (pedro.org.au)

PrioriteringsCentrums publikationer

PrioriteringsCentrums pubilkationer; rapporter, avhandlingar, artiklar med mera

Åtkomst: För alla

Prospero (International Prospective Register of Systematic Reviews)

Prospero är ett register för påbörjade och planerade systematiska översikter inom medicinområdet.

Åtkomst: För alla

PsycINFO

I PsycINFO hittar du vetenskapliga artiklar och annan litteratur inom områdena psykologi, psykiatri, medicin, fysiologi, sociologi och språkvetenskap.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner:
Sökhjälp - advanced search Word, 698 kB.
sökhjälp - basic search Word, 383 kB.

PubMed

I PubMed hittar du vetenskapliga publikationer inom ämnesområdena medicin, odontologi, omvårdnad, biokemi och veterinärmedicin. De flesta av publikationerna är artiklar, men här finns också online-böcker i fulltext.

Åtkomst: För alla, men regionanställda har tillgång till fler artiklar i fulltext.

Instruktioner:

PubMed finns även som App i App Store och Google Play

PubReMiner

Skriv in en sökfråga, sökning görs i PubMed, och den data som finns i dessa träffar analyseras. Du kan till exempel se vilka MeSH-termer som ofta förekommer i träffarna, och därmed få tips på nya söktermer. På samma vis kan du se vika författare som ofta skrivit något om det aktuella ämnet eller vilka tidskrifter som ofta publicerat artiklar inom ämnet.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (hgserver2.amc.nl)

R

RELIS

Detta är en norsk databas med patientfall rörande läkemedel. Den vänder sig till sjukvårdspersonal.

Åtkomst: För alla.

S

SBU:s publikationer

På SBU:s (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) hemsidor hittar du medicinsk information med hög evidens, t.ex. systematiska litteraturgenomgångar och databasen Kunskapsluckor, som listar just vetenskapliga kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården.

Åtkomst: För alla.

SIS Abonnemang

SIS Abonnemang (hette tidigare e-nav) innehåller svenska, europeiska och internationella standarder från SIS, och som är aktuella för Hälso- och Sjukvård, Informatik inom hälso- och sjukvård samt Ledningssystem.

Åtkomst: Endast regionanställda.

Socialstyrelsen: Regler och riktlinjer

Här hittar du bland annat riktlinjer, föreskrifter och allmänna råd.

Åtkomst: För alla.

SpeechBITE

I speechBITE hittar du systematiska översikter, kliniska riktlinjer och kliniska studier inom ämnet logopedi.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (speechbite.com)

Svelic

Oberoende evidensbaserade läkemedelsutredningar från de norska och svenska läkemedelscentralerna.

Åtkomst: För alla

SveMed+

SveMed+ är en databas som innehåller nordiskt material inom medicin och omvårdnad. Här finns både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Inte uppdaterad sedan 2020.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (svemedplus.kib.ki.se)

Svensk medicinalhistorisk bibliografi - Medorg

Här hittar du artiklar, utredningar och betänkanden som medicinhistoria för åren 1663-1967.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp

Svensk MeSH

Här hittar du den svenska översättningen av de ämnesord, MeSH-termer, som används i Medline. BabelMeSH är ett liknande verktyg som gör det möjligt att leta upp MeSH-termer på andra språk.

Åtkomst: För alla

Svensk MeSH finns även som app:
App Store
Google Play

Babel MeSH finns även som app: App Store

SwePub

I SwePub kan du söka artiklar, konferensbidrag, avhandlingar, rapporter m.m. från svenska universitet/högskolor och myndigheter.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (swepub.kb.se)

Sällsynta hälsotillstånd

Innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

Åtkomst: För alla.

T

Trip

I Trip hittar du EBM-baserad information från ett stort antal källor, bl.a. Cochrane och SBU. En sökning här ger en bra idé om hur mycket som finns publicerat inom ett område och hur hög evidens denna information har. Även dokument som riktar sig patienter finns.

Åtkomst: För alla, men vissa funktioner kräver ett abonnemang på Trip Pro. Region Värmland har för närvarande inte Trip Pro.

Instruktioner: Sökhjälp (tripdatabase.com)

U

UpToDate

UpToDate är ett kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandling, prevention och prognos.

Åtkomst

Endast för regionanställda och vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Åtkomst utanför regionens nätverk genom Open Athens:

 1. Ansök om ett Open Athenskonto för inloggning (openathens.com)
 2. Använd sedan länken till UpToDate på bibliotekets databassida.
 3. Logga in via rutan från OpenAthens som kommer fram.

eller

 1. Gå till www.uptodate.com välj "Sign in" och klicka därefter på länken OpenAthens.
 2. Logga in med ditt Open Athenskonto.

Instruktioner

Sökhjälp (ewolterskluwer.com)

W

WHO (Library and Digital Information Networks)

Detta är en ingång till WHO:s egna publikationer samt deras bibliotekskatalog WHOLIS och Global Index Medicus som består av African Index Medicus (AIM), Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR), Index Medicus for the South-East Asia Region (IMSEAR), Latin America and the Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS) och Western Pacific Region Index Medicus (WPRO).

Åtkomst: För alla.

WHO COVID-19 Database

Publikationer om Covid-19. Från mars 2020 till juni 2023.

Åtkomst: För alla.

WorldWideScience.org

Här hittar du forskningsrelaterad information inom olika ämnesområden, som kommer från olika källor runt om i världen. Innehåller t.ex. konferenstryck, som kan vara hitta någon annanstans.

Åtkomst: För alla.

Tidskrifter

B

Browzine

I Browzine har du tillgång till de flesta tidskrifter som finns i tidskriftslistan, men du kan läsa dem i ett och samma format, spara dina favorittitlar i "bookshelf" och få uppdateringar när nytt nummer utkommit. Browzine finns även som App. Kontakta biblioteket för mer information.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

T

Tidskriftslista

Här finns våra medicinska tidskrifter och du kan även söka medicinska e-böcker.

Åtkomst: För alla, men endast regionanställda kan gå vidare till fulltext.

E-böcker

Biblio

Med appen Biblio kan du läsa eller lyssna på bibliotekets e-böcker och ljudböcker i din mobil eller surfplatta. Det är gratis men för att kunna använda appen måste du vara registrerad låntagare hos oss och ha en pinkod.

Sökhjälp "Lyssna och läs i din smartphone/platta"

E-böcker Medicinska Clinical Key

Stort antal medicinska e-böcker inom många specialistområden.

Åtkomst: Endast för regionanställda

E-böcker Medicinska Oxford Medical Handbooks

60+ medicinska handböcker inom olika specialistområden.

Åtkomst: Endast för regionanställda

E-böcker Medicinska Oxford Medicine Online

Plattform med drygt 1300 medicinska e-böcker inom många specialistområden.

Åtkomst: Endast för regionanställda

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?