Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Revision

Revision

I revisorernas uppdrag ingår bland annat att granska om Region Värmlands verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna prövar också om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning kan även bidra till utveckling av Region Värmlands verksamhet.

Regionens revisorer utses av regionfullmäktige. I revisorsgruppen råder omvänd politisk majoritet. Det här är Region Värmlands förtroendevalda revisorer.

 • Håkan Axelsson, ordförande, (M)
 • Ingela Wretling, vice ordförande, (S)
 • Dan Kihlström (KD)
 • Christer Svahn (L)
 • Per Strömgren (V)
 • Erik A Eriksson (C)
 • Mikael Henriksson, (SD)

Revisorerna biträds av Region Värmlands revisionskontor och av upphandlade revisionsbyråer.

Revisionskontoret

På Region värmlands revisionskontor arbetar tre yrkesrevisorer. Du hittar kontaktuppgifter till revisorerna här.

Revisionsuppdraget

Revisorernas granskningsarbete baseras på en riskbedömning. I riskbedömningen ingår att identifiera risker för att målen för verksamheterna inte nås. Revisorerna ska granska områden där det finns betydande risker som kan medföra allvarliga konsekvenser.

Revisionsarbetet består av bland annat av:

 • Översiktliga och fördjupade granskningar inom valda områden.
 • Genomgång och analys av Region Värmlands ekonomi.
 • Genomgång av protokoll, rapporter, utredningar etc.
 • Möten med regionledningen, nämnder och verksamhetschefer.
 • Platsbesök inom regionens olika verksamheter.
 • Erfarenhetsutbyte med revisorer i andra regioner.

Regionfullmäktige ger revisorerna i uppdrag att självständigt granska nämnders och regionstyrelsens verksamhet samt presentera en revisionsberättelse. Kommunallagen reglerar revisorernas ställning och uppdrag. Där fastslås att i revisorernas uppdrag ingår att granska:

 • Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
 • Om räkenskaperna är rättvisande.
 • Och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Region Värmland har upprättat ett revisionsreglemente som ytterligare reglerar revisorernas roll och funktion.

Granskningsstrategi och revisionsplan

Revisorerna har beslutat om en granskningsstrategi Pdf, 52 kB. för mandatperioden. Utifrån strategin utarbetas årligen en revisionsplan Pdf, 123 kB..

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?