Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Folkhälsa

Folkhälsa

Folkhälsostrategisk plan
Folkhälsostrategisk plan Läs Region Värmlands folkhälsostrategiska plan för 2022-2030.

Tillsammans med andra aktörer arbetar Region Värmland för en god och jämlik hälsa i hela länet.

Folkhälsa är ett begrepp som avser hela befolkningens hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att hälsan är både god och jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Sett ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och utvecklingen har i flera avseenden varit positiv. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar.

Folkhälsoarbete kännetecknas av systematiska och målinriktade insatser för att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen. Insatser kan vara generella (till alla) eller riktade till grupper. Kartläggning och analys av befolkningens hälsa ligger till grund för arbetet. Insatser kan främja hälsa genom att ta fasta på de faktorer som skapar hälsa. De kan också förebygga ohälsa genom att minimera de faktorer som skapar ohälsa.

På vår vårdgivarwebb finns mer information (regionvarmland.se/vardgivarwebben).

Regionens folkhälsoarbete

Regionens folkhälsoarbete ska bidra till att nå regionens effektmål:

  • Trygga och nöjda invånare
  • Attraktivt och hållbart Värmland
  • God och jämlik hälsa

I flerårsplan och regionplan kan du läsa mer om målen.

I regionens folkhälsoarbete ingår att:

  • Kartlägga och analysera hälsoutvecklingen i länet.
  • Stödja utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom Region Värmland.
  • Stödja utvecklingen av folkhälsoarbetet i länet.

Viktigt med samverkan

För att arbetet ska fungera effektivt behövs tvärsektoriellt samarbete och samverkan, långsiktighet, folkhälsodata, folkhälsokompetens och kommunikation om folkhälsa.

Samverkan sker inom Region Värmland, med kommuner och med andra aktörer i samhället. Det kan vara till exempel skola, ungdomsmottagningar, hudmottagning, socialtjänst, arbetsförmedling och polis. Dessa verksamheter når i sin tur länets befolkning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?