Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionala utvecklingsnämnden i korthet 14 maj 2024

Regionala utvecklingsnämnden i korthet 14 maj 2024

På tisdagens sammanträde beslutade regionala utvecklingsnämnden bland annat om pengar till cykelleder, och ställde sig bakom regeringens förslag om undantag från strandskyddet.

Projektpengar till cykelleder runt gränsen

Visit Värmland beviljas 2 925 000 kronor till projektet Cross Border Biking, som handlar om att öka cykelturismen runt gränsen mellan Sverige och Norge.

Planen är bland annat att förbättra och koppla ihop cykelleder för att företag inom besöksnäringen ska kunna skapa erbjudanden kopplade till cykellederna i gränsregionen. Flera andra aktörer på båda sidor gränsen är med och delfinansierar det treåriga projektet, som totalt har en budget på 11,6 miljoner kronor.

Svar på remiss om vattennära byggnader

Regeringen vill modernisera och förtydliga undantags­bestämmelserna kring strand­­skydd, och nu ställer sig regionala utvecklings­nämnden bakom betänkandet Areella näringar vid vatten, som har varit ute på remiss. Region Värmland ställer sig positivt till förslaget, som syftar till att under­lätta för företag inom exempelvis jord­bruk, skogsbruk och fiske att bygga vatten­nära. Det handlar om komplement till befintlig verksamhet, exempelvis sjöbodar och bryggor, men inte bostäder.

Regionala utvecklings­nämnden pekar på att dagens regler har en begränsande effekt för utvecklingen på lands­bygden, och att en lättnad kring strand­skydds­reglerna skulle bidra till större möjlig­heter till intäkter och minskad sårbarhet för företag. Eftersom Värmland är så rikt på sjöar och vattendrag, menar nämnden att förslaget inte riskerar allemans­rätten och möjligheten till tillgång till strand.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?