Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland kraftsamlar för ökad och säker cykling
Två killar och en tjej står med sina cyklar och pratar.

I cykelplanen prioriteras regionala cykelkopplingar på kort, medellång och lång sikt genom en prioriteringslista och ett utpekat huvudcykelnät.

Region Värmland kraftsamlar för ökad och säker cykling

Region Värmland har tagit fram ett verktyg för att främja hållbar och hälsosam transport genom att utveckla en regional cykelplan för Värmland. Planen syftar till att öka och säkra cyklingen i länet, vilket är en del av ett bredare initiativ som genomförts i samverkan med kommunerna i länet.

Den regionala cykelplanen för Värmland har utformats för att ge en tydlig inriktning och identifiera nödvändiga åtgärder för att stödja cykling som ett viktigt transportmedel. Planen har tagits fram i dialog mellan Region Värmland, Trafikverket, kommunerna och andra intressenter.

– Det är viktigt att vi har en plan på plats för att så effektivt som möjligt använda de pengar vi har till infrastruktur för cykel, säger Erik Evestam (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Pekar ut en riktning

Fem strategiska områden i planen pekar ut en riktning för utvecklingen i länet. Tillsammans skapar de en helhet som stärker cykelns betydelse i transportsystemet och gör cykeln till ett enklare val:

  • Samhällsplanering/fysisk planering
  • Ökad vardagscykling
  • Hela resan-perspektivet
  • Cykling för rekreation och turism
  • Godscykeltransporter

Bidrar till att nå målet för hållbara resor

I cykelplanen prioriteras regionala cykelkopplingar på kort, medellång och lång sikt genom en prioriteringslista och ett utpekat huvudcykelnät. Detta ska leda till ökad tillgänglighet till jobb, skola och fritidsaktiviteter för länets invånare. Genom att erbjuda förutsättningar för sömlösa byten mellan kollektivtrafik och cykel, såsom bra cykelparkeringar och möjlighet att ta med cykeln på buss och tåg, kompletterar kollektivtrafiken cykelnätet. Genom detta ska planen bidra till att uppnå målet att 40 procent av alla resor i länet ska vara hållbara till 2040.

– I nästa steg ska vi träffa Trafikverket och respektive kommun för att ha en dialog kring de strategiska områden och prioriterade cykelkopplingar som vi tagit fram i planen. Där ingår aspekter såsom att titta på detaljerad sträckning för cykelkopplingarna och cykelinfrastrukturstandard samt om det är Trafikverket eller kommunen som ska genomföra byggnation. Vi börjar att titta på de högst prioriterade cykelkopplingarna och arbetar därefter vidare med de andra kopplingarna, säger Sofia Bjarnevik, samhällsplanerare Region Värmland.

Ta del av cykelplanen här

Regional cykelplan för Värmland

Den regionala cykelplanen för Värmland har utvecklats för att främja hållbar och hälsosam transport genom att öka och säkra cyklingen i regionen. Här är några av delarna som ingår i planen:

  • Nuläge och analys: En grundlig analys av befintliga cykelvägar, infrastruktur och cykelrelaterade utmaningar i Värmland.
  • Strategiska områden och avgränsningar: Identifiering av prioriterade områden där cykling behöver förbättras, samt avgränsning av planens omfattning.
  • Åtgärder: Konkreta steg och insatser för att främja cykling, inklusive utbyggnad av cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder och kampanjer för att öka medvetenheten.
  • Finansiering och nytta: Beskrivning av finansieringsmöjligheter och de positiva effekterna av cykling för samhället.
  • Genomförande och ansvar: Planering för hur åtgärderna ska implementeras och vilka aktörer som ansvarar för olika delar av planen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?