Region Värmland logga

Bioekonomi, klimat och energi

För att möta klimat-, miljö- och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det både förändringar i näringslivet och att näringslivets potential till omställning tas tillvara. Region Värmland arbetar tillsammans med länets aktörer för att stärka klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Detta gör vi till exempel genom att främja en framväxande bioekonomi.

Under våren 2015 arbetade Region Värmland fram en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. Överst på listan över fokusområden finns skogsbaserad bioekonomi, men även systemlösningar med solenergi finns med.

En övergripande målsättning inför 2030 är att bioekonomin ska uppnå större kritisk massa för marknader och produktion, så att inköpare och konsumenter gör fler klimatrelaterade köp. Det innebär en resursförflyttning från fossilberoende till biobaserad ekonomi, vilket ger en effektivare resursanvändning i samhället med lägre klimatgasutsläpp och fossilfria transporter.

Omställningsprocessen berör hela samhället, det vill säga både offentlig sektor, akademin, näringsliv och civilsamhället. Framgångsfaktorer för denna omställning är kunskap och entreprenörsanda. Att kommunicera begreppen bioekonomi och hållbarhet kommer därför att spela en avgörande roll och vara en nödvändig insats i omställningsarbetet. Region Värmland har prioriterat bioekonomi som ett fokusområde för att underlätta en stark regional utveckling. Bioekonomi är ett nyckelbegrepp för transformationen från ett fossilsamhälle till en ekonomi där basen av råvarorna kommer från biologiskt, förnybart material. Detta innebär att klimat-, miljö och energifrågorna kommer i centrum för det regionala tillväxtarbetet.

Ladda ner Handlingsplan för affärsdriven miljöutveckling 2017-2020 (pdf) Pdf, 861 kB.

Projekt inom området

Region Värmland arbetar främst, genom rollen som utvecklingsansvarig för den regionala tillväxtstrategin, med att initiera, stödja, samordna, finansiera och leda processer och projekt inom bioekonomi, energi-, klimat- och miljöområdet. I Regionens utvecklingsstrategi ”Värmlandsstrategin” finns tydliga kopplingar mellan resurseffektivitet och näringspolitik. Möjligheterna att ta tillvara och förvalta de sociala, ekonomiska och ekologiska resurser som vi har tillgång till ses som en del i utvecklingen för fler och starkare företag i regionen.

Energi och klimatrådgivning

I samtliga av Värmlands 16 kommuner finns idag rådgivare inom energi- och klimat (EKR) som är tillgängliga för både konsumenter och företag. Region Värmland har samordningsansvaret för dessa rådgivare genom projektet Energikontor Värmland. Uppdragsgivare för detta är Energimyndigheten. Rådgivningen handlar ofta om olika energieffektiviseringsinsatser men också småskalig produktion av förnybar energi, tex solenergi.

Projektfinansiering

Region Värmland arbetar också aktivt för att uppmuntra, stimulera och finansiera projektinitiativ inom koldioxidsnål ekonomi. Det har beviljats en rad projekt inom strukturfondsprogrammet för solenergi, bland annat kring energieffektivisering, trähusbyggnation, biodrivmedel, hållbara transporter, Clean Tech, samt inte minst bioekonomiutveckling i stort där Region Värmland har varit medfinansiär. I vissa fall är också Region Värmland själv projektägare.

Vad är bioekonomi?

Bioekonomi är enkelt uttryckt ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser. I ett bioekonomiskt samhälle använder vi förnybara råvaror från skogen, jorden och havet i stället för fossila bränslen och material. På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och optimerar ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.

Sidan uppdaterad