Våra resevillkor

Vilket ansvar Värmlandstrafik har för att resan ska motsvara dina förväntningar och vad du som resenär bör tänka på i samband med resan framgår av våra resevillkor.

I och med att du köper en biljett av oss har ett avtal slutits som innebär vissa rättigheter och förpliktelser. Dessa resevillkor gäller för samtliga resor med Värmlandstrafik och reglerar de frågor som uppkommer mellan Värmlandstrafik och dig som resenär i samband med dessa resor. Med Värmlandstrafik menas Värmlandstrafik och den firma, företag eller person till vilken Värmlandstrafik gett uppdraget att utföra trafiktjänster.

Om du fortsätter din resa med annat trafikföretag gäller andra bestämmelser för den del av resan som sker utanför länet.

För att alla ska trivas och känna sig trygga är vissa saker inte tillåtna inom kollektivtrafiken i Värmland. Du är som resenär skyldig att följa dessa ordnings- och säkerhetsregler och bestämmelserna i vissa lagar. Vilka lagar som gäller kan du se under punkt 4 i de här villkoren.

Du är också skyldig att följa tillsägelser i säkerhets- och ordningsfrågor som lämnas av trafikpersonalen eller ordningsvakter. I annat fall riskerar du att bli avvisad från fordonet eller området.

1.1 Fordon och utrustning

På- och avstigning bör av säkerhetsskäl ske vid hållplats när fordonet har stannat. Om avstigning sker vid annan plats, följ de anvisningar du får av förare eller annan trafikpersonal.

Respektera att de platser ombord som är uppmärkta med symboler för personer med funktionsvariation, till exempel rullstolssymbol, i första hand är avsedda för dessa personer.

Du får inte hindra dörrar att stängas, öppna dörrar med våld eller försöka öppna dörrar under färd.

Du får inte klättra på eller i fordonet. Du får inte heller röra anordningar som till exempel larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande.

1.2 Resor med hjälpmedel

Du kan ta dig ombord genom framdörren på bussarna men om du har breda hjälpmedel kan du även gå in genom mittdörrarna. På tågen går du in genom alla ingångar. Ombord finns sittplatser anpassade för dig med funktionsvariation.

För att en rullstol ska få medfölja så får totallängden vara max 120 cm och totalbredden (mätt på bredaste stället) vara max 70 cm. Vikten för rullstol + resenär får inte överstiga 300 kg. Om en eldriven rullstol eller permobil uppfyller kraven på längd/bredd/vikt så är den välkommen ombord.

Det är dock det tillgängliga utrymmet vid varje resa som avgör hur många hjälpmedel som kan tas med i bussen, tåget eller båtbussen.

Under resan får du som resenär färdas sittande i rullstol. Rullstolen ska placeras på anvisad plats och låsas med broms. Om bälte finns på anvisad plats ska bälte användas.

Två- eller trehjuliga elmopeder eller scootrar med styre, så kallade promenadscootrar, kan inte tas med i våra bussar eller tåg.

Detta kan förare eller ombordpersonal hjälpa till med:

Regionbuss, regiontåg och tätortsbuss (undantaget stadstrafiken Karlstad)
Förare eller ombordpersonal kan hjälpa till med att få ombord rullstol eller liknande på bussen eller tåget och kan även hjälpa till med att spänna fast rullstolen med säkerhetsanordning. På fordon som är utrustade med ramp hjälper föraren även till med rampen.

Stadstrafik Karlstad
Föraren hjälper till med att fälla ut rampen. Du ska kunna ta dig ombord själv.

Båtbussar
Rullstolar och permobiler hänvisas i första hand till att resa med Båtbusslinje 93 mot Västra Långholmen. Ombordpersonalen hjälper till med att fälla ut rampen. Du ska kunna ta dig ombord själv.

1.3 Cyklar, inlines, skateboard, elsparkcyklar, skidor och barnvagnar

På bussar i region- och stadstrafik kan vi normalt inte ta med fullstora cyklar ombord. På några av våra regionlinjer erbjuder vi sommartid möjlighet att ta med cykel mot förbokning. På de bussarna har vi cykelställ monterade bak på bussen. Vikbara cyklar och barncyklar upp till 12 tum kan tas med i mån av plats och ska placeras inom anvisat område.

Ombord på våra tåg är det, i mån av plats, tillåtet att medföra tvåhjulig cykel. Tågvärden avgör var cykeln ska placeras.

Du får inte parkera cyklar på kollektivtrafikens hållplatser, stationer och terminaler annat än på anvisade platser. Cyklar får inte parkeras så att någon kan skada sig på dem.

Du får av säkerhetsskäl inte ha skridskor, rullskridskor, inlines eller liknande påtagna och inte åka på skateboard, hooverboard, kickboard med styre, vikbar elsparkcykel och liknande i våra fordon eller i våra terminaler.

Detta gäller för vikbara elsparkcyklar: i regionbuss och tätortsbuss ska elsparkcykeln ska vara ihopvikt och förvaras framför dig vid din sittplats. På stadstrafiken i Karlstad ska elsparkcykeln ska ställas inom anvisat område. På tåg ska elsparkcykeln förvaras ihopvikt på lämplig plats för bagage (tågvärden avgör).

I våra regionbussar finns under vintersäsongen skidställ. Skidorna ska transporteras på ett säkert sätt och får vara max 205 cm långa. Skidor som är max 150 cm långa kan i mån av plats tas med i bagageutrymmet.

Ombord på våra tåg är det tillåtet att medföra skidor.

På stadstrafiken i Karlstad får du ta med skidor eller snowboard om de kan transporteras på ett säkert sätt som inte medför olägenhet för övriga passagerare.

Bussar i region- och stadstrafik: Barnvagn får du ta med avgiftsfritt i mån av plats. Barnvagnen får inte vara av sådan storlek eller vara placerade på sådant sätt att den blockerar mittgång eller utrymningsväg ombord. Barnvagnen ska placeras på anvisad plats och ska vara bromsad vid färd. Finns fastsättningsanordning ombord ska den användas. Du ansvarar själv för uppsikt över barnvagn och barnets säkerhet under färd.

Förare eller ombordpersonal i regiontrafik kan vid behov hjälpa till med att få ombord barnvagnen på bussen eller tåget. I stadstrafik kan föraren inte hjälpa till med detta.

Båtbussarna: På Båtbusslinjerna 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98 och 99 får du ta med barnvagnar och cyklar gratis i mån av plats. Barn får ej färdas i barnvagn när den lyfts in i båten. Du ansvarar själv för uppsikt över barnvagn och barnets säkerhet under färd. Båtpersonalen kan vid behov hjälpa till med att få ombord barnvagnen på båten.

1.3.1 Barnstol

I bussarna i vår regiontrafik finns två barnstolar. Stolen, som integrerats i sätets stolsrygg, är gjord för barn som väger upp till 20 kilo (upp till cirka fyra år). Barnstolen är inte lämplig för spädbarn. Barnstolen bör kunna fungera ungefär från 6 månader, men det är alltid föräldrarna som måste avgöra eftersom det är svårt att ange en exakt ålder för när barnet kan sitta själv i barnstolen.

I våra bussar som kör stadstrafik finns inte barnstolar.

1.4 Bagage, farliga föremål

Du får ta med handbagage om det inte hindrar medresenärer och det kan transporteras på lämpligt sätt, till exempel under sätet, mellan fötterna, i knät, i bagageutrymmet eller inom anvisat område. Mittgången i våra fordon måste av säkerhetsskäl alltid hållas fri.

Skrymmande handbagage, elsparkcyklar och annat resgods får i mån av plats tas med kostnadsfritt i våra fordon och placeras i bagageutrymmet eller inom anvisat område. Annat gods hänvisas till bussgodsterminaler eller ombud.

Du får inte medföra bagage som är av farlig beskaffenhet eller som kan orsaka avsevärd olägenhet. (Exempel på bagage som inte får tas med är laddat vapen, tillhyggen, explosiva, brandfarliga eller illaluktande ämnen eller vassa föremål som kan skada andra passagerare).

Du får inte lämna bagage och andra tillhörigheter utan uppsikt. Tillhörigheter som lämnats kvar och som inte är inlåsta i en förvaringsbox kommer att tas om hand av vår personal.

1.5 Husdjur

Hund, katt eller annat husdjur som kan medföras utan olägenhet för medresenär får medföras avgiftsfritt. Djuret ska vara kopplat eller sitta i väska eller en bur. För allas trevnad ska djur vara placerade på golvet, inte i sätet.

För att underlätta för allergiska personer ska resenär som medför djur färdas i den bakre delen av fordonet. Ledarhund får vistas i hela fordonet. Om du ska resa med vår anropsstyrda trafik behöver du tala om när du bokar resan att du tänker ha husdjur med dig.

Du är som djurägare själv alltid ansvarig för att djuret inte stör eller skrämmer medresenärer.

  • 1.6 Skrifter och affischer

Du får inte utan tillstånd av Värmlandstrafik sätta upp affischer, anslag eller dekaler i fordon, på hållplatser, terminaler eller liknande.

Du får inte samla in pengar eller sälja eller dela ut tryckta skrifter utan Värmlandstrafiks skriftliga tillstånd i fordon, på hållplatser, terminaler eller liknande.

1.7 Musik och störande uppträdande

Du får inte framföra musik utan skriftligt tillstånd från Värmlandstrafik. Medhavda musikinstrument, mobiltelefoner, datorer och dylikt bör användas på sådant sätt att medresenärer, förare eller annan trafikpersonal inte störs.

Du får inte skräpa ner ombord på fordon, i väntsalar eller terminaler. Du får inte ligga ned i sittmöbler eller ligga eller sitta på golvet.

Du får inte ofreda någon eller uppträda störande på annat sätt och du får inte uppträda på ett sådant sätt att någon kan bli orolig för att det du gör kan bli farligt eller störa ordningen i trafiken.

1.8 Alkohol och rökning

Det råder alkohol- och rökförbud i Värmlandstrafiks fordon, väntsalar, terminaler och hållplatser. Rökförbudet gäller även e-cigaretter/vapes.

Den som är berusad, stör ordningen eller äventyrar säkerheten i trafiken är skyldig att, på uppmaning av föraren eller annan behörig person, kliva av fordonet.

1.9 Mat och dryck ombord

Regionbuss, tåg och Båtbussar: Om du äter medtagen mat ombord på regiontrafiken eller Båtbussarna ska detta ske på sådant sätt att obehag inte uppstår för andra resenärer. Fråga förare eller ombordpersonal om du är osäker på vad du får äta ombord.

Stadstrafik i Karlstad: Mat får medföras i sluten behållare. Mat får inte ätas ombord på bussen.

1.10 Ansvar för bagage

När du reser med Värmlandstrafik ska du själv ha uppsikt över de saker du har med dig. Du ansvarar själv för att förhindra att dina saker blir stulna eller skadade. Det är också du som är ansvarig om dina saker skadar Värmlandstrafiks eller någon annans egendom, personal eller andra resenärer.

1.11 Lämna in hittegods

Om du hittar kvarglömt bagage i våra bussar, tåg, Båtbussar eller stationer ska du överlämna detta till förare, ombordpersonal, annan trafikpersonal, personal på stationer eller till Värmlandstrafiks kundcenter (på busstationen i Karlstad).

Om du tappat bort något vid färd med oss, ring vår kundservice. Omhändertaget hittegods sparas i en till tre månader (den lägre tidsgränsen gäller vantar, mössor och liknande med ringa värde). Omhändertagna värdesaker lämnar vi regelbundet till polisen.

2.1 Ansvar allmän kollektivtrafik

2.1.1 Information om tidtabeller och priser

Värmlandstrafik ansvarar för att trafiken körs enligt gällande tidtabell och för att aktuella tidtabeller samt annan nödvändig information finns tillgänglig i våra appar och på webbplatsen och varmlandstrafik.se.

Buss- och tågtidtabeller kan du beställa till din e-postadress, så kallad Personlig tidtabell. Om du önskar kan du även få den tryckt och hemskickad till brevlådan.

Vid tidtabellsskiften då ny tidtabell börjar gälla samt vid prisändringar ansvarar vi för att alltid tillhandahålla information om detta via våra appar och webbplatser.

Tillfälliga förändringar i tidtabellen kan förekomma till exempel vid vägarbeten, banarbeten, större evenemang etcetera. Ändringar meddelas på sådant sätt som ändringens omfattning kräver, i våra appar, webbplatser, Facebook eller via kundservice. Vid planerade avvikelser i ordinarie tidtabell kan information även finnas på vissa hållplatser.

2.1.2 Förare och annan berörd personal

Vi ansvarar för att förare och annan trafikpersonal uppträder korrekt och serviceinriktat mot dig som resenär. Förare och ombordpersonal kan lämna korrekt information om sin linje vad gäller linjesträckning, hållplatser, turer, priser, bytesmöjligheter till angränsande linjer samt i möjligaste mån vara uppdaterad på orsaker till förseningar med mera.

2.1.3 Fordonen

Trafiken ska utföras med bussar, tåg, Båtbussar eller specialfordon med god komfort och ska för din trevnad alltid vara hela och välstädade, samt rena både ut- och invändigt när de tas i drift.

Fordonen ska alltid vara rätt skyltade. För Båtbussar, mindre bussar och specialfordon utan destinationsskylt gäller att de i möjligaste mån ska vara försedda med Värmlandstrafiks färger och/eller loggor.

Hållplatsutrop i form av skyltning invändigt ska normalt alltid ske i våra bussar och ombord på våra tåg. Om du är osäker på var du ska gå av rekommenderar vi att du ber föraren eller ombordpersonal att tala om när bussen eller tåget når din avstigningshållplats.

Värmlandstrafik svarar för att säkerheten ombord är hög och att du som resenär kan känna dig trygg under hela resan.

2.1.4 Ansvar för skador

Om du eller ditt bagage på grund av trafikolycka eller på grund av oaktsamhet från vår personal skadas vid resa med våra fordon utgår ersättning. Ersättningen regleras i sin helhet enligt Trafikskadelagen vid bussresa. Sker skada vid tågresa utgår ersättning enligt Järnvägstrafiklagen.

Värmlandstrafik ansvarar inte för stulet eller bortkommet handbagage som du som resenär själv medför i fordonet.

Gäller för dig som åker med Värmlandstrafiks servicetrafik i Värmlands län.

För att se vad som gäller för dig som reser med Karlstad kommuns färdtjänst, läs mer här.

2.2.1 Övervakar resan

Genom att du som färdtjänst- eller sjukresenär förbokar din resa hos oss så ser vi till att övervaka din resa inklusive eventuella anslutningar och fordonsbyten i realtid och agerar proaktivt för att minimera störningar.

2.2.2 Ombord

Våra förare, ombordpersonal och annan trafikpersonal är utbildade för att ta hand om dig i samband med resan. Du ska känna dig väl omhändertagen och trygg under hela din resa.

Reser du i regiontrafik och har bokat din resa hos oss, är du garanterad en sittplats på tåget eller bussen. Tveka inte att be föraren eller tågpersonalen om hjälp.

Ditt byte från regionbuss eller tåg vidare mot Centralsjukhuset blir ett tryggt byte. Det kan innebära att vi har bokat ett specialfordon för vidare transport. Trafikvärdar och specialfordonsförare är behjälpliga vid bytet.

2.2.3 Vid trafikstörningar

Vi tar hand om dig om fordonet skulle få problem. Vi kontaktar dig då och anordnar ett alternativt resesätt för dig i annat fordon. Du blir aldrig lämnad kvar på resvägen.

All ersättningstrafik är funktionsanpassad för de som har bokat sin resa i förväg och som har behov av det, vilket framgår på bokningen.

3.1 Förseningsersättning allmän kollektivtrafik

Gäller för dig som åker med Värmlandstrafiks biljetter på våra bussar, tåg och anropsstyrda trafik i Värmlands län och som i samband med det råkat ut för en försening. Båtbusstrafiken omfattas inte av förseningsersättningen.

3.1.1 Kontakta oss

Kontakta oss med din reklamation så fort som möjligt, dock senast inom två månader efter händelsen. Det gör du enklast genom formulär Förseningsersättning på Värmlandstrafiks webbplats. Det går också bra att ringa, skicka e-post eller brev till vår kundservice. Alla synpunkter registreras.

Vi accepterar även senare klagomål om de sker inom skälig tid efter resan. Du måste dock ha en giltig ursäkt för att inte lämna in ett klagomål inom två månader, till exempel sjukdom eller liknande.

Du har sedan två år på dig att begära ersättning efter att du har lämnat in ett klagomål på resan. Om du begär ersättning för en försening måste du ange det fullständiga ersättningskravet vid ett och samma tillfälle. Du kan alltså inte komplettera din begäran senare.

Alla ersättningskrav prövas och avgörs av Värmlandstrafik.

3.1.2 Ersättningsnivåer

Du som resenär har rätt till 50 procent av biljettpriset vid en försening om 20–39 minuter, 75 procent av biljettpriset vid en försening på 40–59 minuter och 100 procent av biljettpriset vid en försening på 60 minuter. Vid resa på periodbiljett baseras ersättningen på pris för enkelbiljett för vuxen oavsett vilken ålder du har.

Ersättningen utgår i form av reskassa direkt överförd till ditt resekort eller insättning på ditt bankkonto.

3.1.3 Alternativt färdsätt

Vid en försening som riskerar överstiga 20 minuter har du rätt att själv välja ett alternativt färdsätt (exempelvis taxi eller egen bil). Vi behöver då kvitto för taxiresan alternativt uppgift om antal körda kilometer med egen bil. Vi ersätter enligt Skatteverkets nivåer för milersättning. Vi ersätter maximalt för utlägg upp till 1/40 av prisbasbeloppet. Vi ersätter bara transportkostnaden, dricks ersätts till exempel inte. Vi gör avdrag för enkelbiljettens pris för motsvarande resa. Du kan alltså inte få ersättning för både biljettens pris och milersättning eller biljettens pris och taxiersättning.

3.1.4 Inga följdkostnader

Vi betalar inte ut ersättning för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst. Reglerna om vad du kan få ersättning för när du reser finns i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

3.1.5 Planerade och annonserade förändringar i trafiken

Förseningsersättning gäller inte vid planerade förändringar i trafiken som Värmlandstrafik i god tid, minst tre dygn innan påbörjad resa, har informerat om via våra ordinarie kanaler enligt punkt 2.1.1 i resevillkoren.

3.2 Ersättning vid försening servicetrafik

Gäller för dig som åker med Värmlandstrafiks servicetrafik i Värmlands län.

För att se vad som gäller för dig som reser med Karlstad kommuns färdtjänst, läs mer här.

3.2.1 Kontakta oss

Kontakta oss med din reklamation så fort som möjligt efter händelsen. Det gör du enklast genom formulär Förseningsersättning på webbplats. Det går också bra att ringa eller skicka e-post till Värmlandstrafiks kundservice. Alla synpunkter registreras.

3.2.2 Ersättningsnivåer

Ersättningen utgår i form av insättning på ditt bankkonto. Ersättningens storlek är beroende av hur stor förseningen varit.

Alla ersättningskrav prövas och avgörs av Värmlandstrafik.

3.2.3 Inga följdkostnader

Vi betalar inte ut ersättning för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.

3.3 Du kan begära omprövning om du inte blir nöjd

Om du är missnöjd med hur Värmlandstrafik har bedömt din begäran om ersättning, så kan du begära omprövning av beslutet. Begäran ska göras skriftligt och ska innehålla skälen för omprövningsbegäran och kundärendenumret som berörs. Begäran ska ha kommit in till vår kundservice inom tre veckor från det att du fått besked i ersättningsärendet.

De här lagarna är kopplade till våra resevillkor. Om du vill läsa lagarna i sin helhet kan du göra det på till exempel riksdagen.se.

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953), Lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (1977:67), Järnvägstrafiklagen (1985:192), Trafikskadelagen (1975:1410), Ordningslagen (1993:1617), Järnvägslagen (2004:519), Lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (2015:671), Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Dataskyddsförordningen, Räntelagen (1975:635).

Om du anser att Värmlandstrafik har brustit i sitt ansvar enligt någon av punkterna i resevillkoren kan du lämna in en reklamation. Klagomål och synpunkter lämnar du enklast via formulär Kundärende på Värmlandstrafiks webbplats. Det går också bra att ringa eller skicka e-post till vår kundservice. Alla synpunkter registreras.

Är du missnöjd med Region Värmland Kollektivtrafiks hantering av reklamationsärendet kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun, eller till Allmänna Reklamationsnämnden. Vid tvist med privatperson följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Värmlandstrafik
Kundcenter Karlstad busstation
Drottninggatan 43
652 25 Karlstad
Organisationsnummer 232100 – 0156

Telefon: kundcenter 0771-32 32 00
E-post: info@varmlandstrafik.se
Webbplats: varmlandstrafik.se

Sidan uppdaterad