Riksfärdtjänst Karlstads kommun

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa till normala reskostnader när du till exempel ska hälsa på släkt och vänner i en annan kommun kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Kontakta färdtjänsthandläggare

Telefontid: Helgfri måndag-fredag 09.00-12.00
Telefon: 054-540 46 10.
E-post: fardtjansten@karlstad.se

Ansök om riksfärdtjänst

Du måste göra en ansökan inför varje enskild resa. Färdtjänsthandläggarna måste ha din ansökan senast tre veckor innan du ska resa. Undantag gäller för resor vid storhelg där ansökningstiden är fem arbetsveckor före avresa.

Ifylld blankett ska skickas till:

Region Värmland
Färdtjänsten
Lagergrens gata 7A
652 14 Karlstad

Det går även att beställa blanketter hos färdtjänsthandläggarna och få dem hemskickade. Eller hämta på Kundcenter Karlstad busstationen, Drottninggatan 43.

Så behandlas din ansökan

Färdtjänsthandläggarna utreder och fattar beslut om du kan få riksfärdtjänst eller inte. Om du har rätt till riksfärdtjänst fattas även beslut om resan ska ske med bil, buss, tåg, flyg, båt och eventuellt anslutningsfordon. Vi skickar beslut med resespecifikation till dig som resenär och en bokning till Riksfärdtjänsten Sverige AB i Eskilstuna. Resespecifikationen innehåller alla detaljer om resan.

Sedan är det Riksfärdtjänsten Sverige AB som planerar vilket taxibolag som ska köra eller utfärdar tågbiljett, flygbiljett etc. Vid resor med kollektivtrafik skickar Riksfärdtjänsten biljett hem till dig i god tid före avresa.

Det taxibolag som ska köra dig ringer två dagar innan för att berätta vilken tid fordonet kommer.

Prislista för riksfärdtjänst

Resan betalas med en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen har utfärdat en förordning med en schablon för hur stor denna kostnad är vid olika reslängder.

Nedanstående schablon gäller från 1997-01-01:


Prislista riksfärdtjänst Karlstad Kommun

Vägavstång (km)

Vuxen 26- år

Barn och ungdom* upp till 25 år

0-100

105

73

101-125

130

91

126-150

165

115

151-175

195

136

176-200

220

154

201-225

255

178

226-250

275

192

251-275

300

210

276-300

320

224

301-350

370

259

351-400

420

295

401-450

455

318

451-500

480

336

501-600

535

374

601-750

600

420

751-1 000

655

458

1 001- 1 250

680

476

1 251- 1 500

700

490

1 501 och längre

755

528

* Resenärer under 26 år och studerande som med CSN- eller giltigt Studentkort betalar 70 procent av egenavgiften.

Frågor och svar om riksfärdtjänst Karlstads kommun

Resor som inte innefattas i reglementet för färdtjänst och som ska göras mellan två kommuner är att betrakta som riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst regleras i lagen om riksfärdtjänst (1997:735).

Följande kriterier måste uppfyllas för att du ska beviljas riksfärdtjänst.

  • Resenären ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Resan till följd av den sökandes funktionsnedsättning inte kan göras med allmänna kommunikationer till normal kostnad eller inte göras utan ledsagare.
  • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resan görs inom Sverige utanför färdtjänstområdet från en kommun till en annan kommun.
  • Resan inte av någon annan anledning bekostas av staten, en kommun eller en region.
  • Resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande.
  • Resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, med färdtjänstfordon eller med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon.

Om sökande är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning.

Riksfärdtjänst regleras i lagen om riksfärdtjänst (1997:735)

Resor med riksfärdtjänst ska göras med billigast genomförbara färdmedel som den riksfärdtjänstberättigade klarar av. Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt och samåkning. Det är funktionshindrets svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas, i första hand allmänna kommunikationer med ledsagare. Tillstånd till taxi eller specialfordon får endast ges om funktionshindret medför att de allmänna kommunikationerna inte kan användas. Tillstånd får ej ges för privatbil, hyrbil eller liknande.

Riksfärdtjänst omfattar resor för rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Det omfattar inte resor som av någon anledning bekostas av annan.

Grundprincipen är att du måste ansöka inför varje ny resa. Personer som ofta åker till en och samma adress kan ansöka om generellt tillstånd till fasta adresser. Du kan då bli beviljad ett antal resor under en begränsad period på exempelvis sex månader eller ett år*. Du behöver då inte ansöka skriftligt inför varje resa utan ringer direkt till beställningscentralen och bokar din resa.

* Detta gäller under förutsättning att olika färdsätt inte kan företas mellan de olika adresserna.

Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon innebär att resenären kan få hjälp i och ur fordonet, hjälp med bälte, bagage och hjälpmedel. Tillstånd kan även ges för hjälp till och från port eller dörr och stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats samt med bagage. Trappklättrare kan eventuellt beviljas på folkbokföringsadressen om resenären inte klarar av trappor.

Vid riksfärdtjänstresa kan ledsagare behöva följa med för att resenären ska kunna genomföra resan. Det bör finnas särskilda skäl om ledsagare ska beviljas för resor med personbil eller specialfordon till exempel behov av personlig omvårdnad under färden. I mycket särskilda fall kan kommunen ersätta ledsagare för fram- och återresa.

En ledsagare ska kunna hjälpa resenären att genomföra resan och hjälpa till med all personlig service resenären behöver såsom hjälp vid av- och påstigning, bagage, personlig omvårdnad, hjälpa till med toalettbesök under resan etc. Svårighet att skaffa ledsagare är inte skäl för annat och dyrare färdsätt till exempel personbil. Ledsagaren som medföljer kostnadsfritt måste stiga på och av vid samma adress som resenären. Den som själv är beviljad färdtjänst/riksfärdtjänst får inte vara ledsagare.

En medresenär kan följa med vid resa med servicetrafikens fordon och betalar då egenavgift efter ålder och prislista. Begränsningar av antalet medresenärer gäller inte den riskfärdtjänstberättigades barn under 12 år. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin resekostnad.

Du får ta med personliga hjälpmedel efter individuell bedömning. Det är dock inte möjligt att ta med alla hjälpmedel då de inte kan sättas fast på ett trafiksäkert sätt eller på grund av utrymmesskäl. Elmoped får medföras i specialfordon om den kan förankras som last och resenären flyttar då över till säte.

Normalt bagage. Större och skrymmande bagage kan inte tas med eftersom det är begränsat utrymme i fordonet.

Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som gäller hos respektive trafikföretag.

Vid resa med servicetrafikens fordon får ledarhund/servicehund medfölja.

Mindre sällskapsdjur som kan bäras, ska alltid transporteras i väska eller bur. Större hundar inklusive ledar- och servicehundar ska transporteras i kombiutrymme eller i transportbur i större fordon.

Resenären ansvarar själv för all hantering av sällskapsdjuret samt ser till att inte djuret förorsakar skada eller obehag under resan.

Med hänsyn till allergiproblem måste den som önskar medföra djur acceptera att få en större ändring av sin önskade avresetid.

Det ska framgå i ansökan att sällskapsdjur, ledar- och servicehund ska medfölja på resa.

Resenärer som medtar sällskapsdjur, ledar- och servicehundar ska kunna samköras med andra resenärer.

Ett beslut om riksfärdtjänst som helt eller delvis går sökanden emot kan överklagas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt och ska ha kommit in till Region Värmland inom tre veckor efter det att sökanden fick del av beslutet.

Här hittar du information kring hanteringen av dina personuppgifter. Hantering av personuppgifter (pdf). Pdf, 82 kB.

Sidan uppdaterad