Region Värmland logga

Ungdomslivet

Vi skapar förutsättningar för att alla ungdomar får en trygg uppväxt samt en skolgång som är inkluderande och främjar deras utveckling, delaktighet och lärande samt en livslång lust att lära.

Cyklar.

Länets kommuner och regionen samverkar för att fler ungdomar ska få en lyckad skolgång, vilket är den viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. Det har stor betydelse genom hela livet. Vi ska tidigt fånga upp signaler om behov av stöd eller ohälsa vilket ger oss möjligheter till tidiga insatser.

Arbetet inom Ungdomslivet leds av en arbetsgrupp som är tvärprofessionell och består av representanter från länets kommuner och regionen. Med utgångspunkt i de övergripande målsättningarna identifierar arbetsgruppen behov av strategiska överenskommelser, utvecklingsarbeten med mera. samt tar initiativ till verksamhetsanknutna utvecklingsarbeten. Arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Här kan du ta del av de regionala övergripande målen och den årliga uppföljningen.

Kontakt samordnare

May Bjerklund
Verksamhetschef för Barn- och utbildning
Årjängs kommun
may.bjerklund@arjang.se

Åsa Wahlén
Verksamhetschef södra Karlstad
Region Värmland
asa.wahlen@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad