Region Värmland logga

Barnalivet

Via Nya Perspektiv samverkar länets kommuner och regionen för att skapa förutsättningar så att blivande och varande familjer i Värmland ska känna sig trygga och att det, när det finns behov, kunna erbjuda anpassat stöd med utgångspunkt ur barnets perspektiv.

Barn springer i skogen.

Samverkan sker exempelvis genom förbättrad samordning mellan förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård.Ett annat exempel är samverkan för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos barn. En övergripande målsättning är att alla elever ska få en lyckad skolgång.

Elevhälsosamtalen och elevhälsodatabasen ELSA underlättar möjligheterna till insatser inom skola, elevhälsa och annat förebyggande arbete i länet. Samverkan sker också med länsstyrelsen kring föräldraskapsstöd.

Arbetet inom området Barnalivet leds av en arbetsgrupp som är tvärprofessionell och består av representanter från länets kommuner och Region Värmland.

Med utgångspunkt i de övergripande målsättningarna identifierar arbetsgruppen behov av strategiska överenskommelser, utvecklingsarbeten samt tar initiativ till verksamhetsanknutna utvecklingsarbeten. Arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Här kan du ta del av de regionala övergripande målen och den årliga uppföljningen.

Kontakt samordnare

Monica Hammar, Region Värmland
monica.hammar@regionvarmland.se

Anna Falk, Munkfors kommun
Anna.falk@munkfors.se

Sidan uppdaterad