Hagfors nästa för vår KommunDialog

Vår resa med KommunDialog går vidare över Värmland
Idag torsdag (15/2) gästar vi Hagfors med vår KommunDialog.
Kom och prata om hur du tycker att kollektivtrafiken fungerar eller borde fungera.
Vi finns i plenisalen i Stadshuset från klockan 17.00.
Välkomna att möta oss och kommunen. Se där!

Resandet med Värmlandstrafik ökar

 

Kollektivtrafikresandet i Värmland ökar.

Det totala antalet resor med Värmlandstrafik för 2017, inklusive resor med övergång till Karlstad tätortstrafik, uppgår till 9,6 miljoner resor, vilket är 2,6 % fler resor än föregående år.

Resandet har ökat med alla trafikslag.

Resor inom linjetrafik buss (inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik) har ökat med 2,6 %.Största ökningen har gjorts i Hammarötrafiken som ökat med 8%.

Besparingen för samhället att köra anropsstyrd trafik mot att köra samma trafik som ordinarie busstrafik blev för året 19,5 Mkr.

Resandet med tåg har ökat något mot föregående år.

Inom servicetrafiken har totalt ca 244 000 resor genomförts. Antalet resor har ökat marginellt mot tidigare år. Total besparing för samhället genom samordning av sjuk- och färdtjänstresor uppgår till ca 25,4 Mkr, 20,2 Mkr för sjukresor och 5,2 Mkr för färdtjänstresor under 2017.

Separat skoltrafik har haft en stor ökning av resor, 8,3 % jämfört med 2016. Störst orsak till ökningen inom separat skoltrafik är att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separat skolskjuts. Även den omfattande ökningen av elever från boenden för nyanlända, ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har bidragit till ökningen av resor

Biljettköp via Värmlandstrafiks mobilapp har ökat med hela 73 % mot föregående år. Den resenärskategori där mobilbiljettförsäljningen ökar mest är vuxen resenärer

I vår kommunikationskanaler har vi också ökat. 3 533 personer som följer oss på Facebook vid utgången av 2017 är +641 följare, en ökning med 22 procent under året.

Majoriteten, 56 procent, av våra följare på Facebook är kvinnor. 44 procent män följer oss. Flest följare har vi i åldersspannet 18 – 24 år där fördelningen är 12 procent kvinnor och 14 procent män.

Noterbart är att användandet av Facebook ökar högre upp i åldrarna. Totalt 12 procent av våra följare är över 55 år medan 28 procent är under 25 år.

Vår webbsida, varmlandstrafik.se, har fortfarande ett högt besöksantal.  Under 2017 gjordes över en miljon besök på sidan. Totalt 1 281 574 (1 320 031) besök noterades på sidan av 388 872 unika besökare vilket ger ett snitt på 3 511 (3 616) besökare per dag och strax under 25 000 besök i veckan, vilket även fortsatt måste betraktas som en stark siffra.

Den kraftiga ökningen av Värmlandstrafik mobilapp visar en fantastisk utveckling under året. Under slutet av 2017 hade appen 23 000 aktiva användare, som månadsvis generar nästan en miljon sökningar. Totalt gjordes över 8 miljoner sökningar i appen under året. Noterbart är att försäljningssiffror och antalet sökningar uppvisar kraftfulla siffror även under sommarmånaderna, då det dagliga resandet av tradition minskar.

Här hittar du vår Tertialrapport för helåret 2017

Lite intressanta sifferfakta ur vår tertialrapport här.

• 936,4 miljoner kronor i omsättning 2017
• Ca 9,6 miljoner resor totalt alla trafikslag 2017
• 554 391 tidtabellagda turer med buss, tåg och servicelinje per år.
• 160 bussar och 14 tåg i linjetrafik.
• Ca 75 schemalagda fordon i servicetrafik.
• 139 bussar i separat skoltrafik
• 2 061 hållplatser – 141 linjer

Ändringar i tågtidtabell ger bättre pendlartrafik

Ett lyckat möte som ska ge en ännu bättre tidtabell.

Resenärsforum tog avstamp för en bättre tågtrafik när den nya sammanslutningen av pendlare, Värmlandstrafik och kommunerna längs Fryksdalsbanan möttes i Kil på torsdagen.
Det blev ett mycket positivt och konstruktivt möte med pendlarna på Fryksdalsbanan.

Deltagarna i Resenärsforum hjälper oss nu med sina synpunkter att ta fram en bättre anpassad och mer pendlarvänlig tidtabell på i första hand Fryksdalsbanan.

Första steget är taget och alla var överens om att utfallet kommer bli jättebra.

-Det ni öppnat för nu kommer att ge oss en mycket, mycket bättre tidtabell, konstaterade Sture Arnesson aktiv i sammanslutningen Värmlandspendlarna som fanns med på mötet.

De första förändringarna, som genomförts efter synpunkter i samband med de KommunDialog-möten Värmlandstrafik haft med resenärer och kommuner under hösten, kommer att införas redan med start den 2 april.

Förbättringar i eftermiddagstrafiken norrut på banan är ett direkt resultat av pendlarnas synpunkter och de diskussioner som hållit under KommunDialog-träffarna i Torsby, Sunne och Kil.
Avgången 15.25 från Karlstad går nu till Sunne medan avgångarna 16.20 och 17.03 båda går hela vägen upp Till Torsby. Den sistnämnde dessutom 21 minuter snabbare tack vare kortare väntetid.

Morgontrafiken söderut mot Karlstad blir också bättre när 08.15-avgången från Sunne går hela vägen ner till Karlstad (09.13) och blir därmed en fyra morgonpendlartåg till Karlstad där de övriga landar 05,47, 07.22 och 08.03

Dessutom har arbetet på allvar dragits igång inför 2019 års tidtabell där de två första utkasten, pendlarnas och Värmlandstrafiks, granskades och fick positivt mottagande. Morgon- och eftermiddagstrafiken fick ett tummen upp från pendlarna som efterlyste en senare kvällstur

Så kör bussarna när bron stängs

Från och med idag måndag (29/1) stängs Västra bron i centrala Karlstad av för tung trafik, vilket innebär att våra bussar inte kommer kunna trafikera bron och hållplatserna Residenstorget och Länsstyrelsen.

De linjer som berörs (hållplatserna Residenstorget och Länsstyrelsen som inte kan angöras):
201
260
602
801
803
860
902
904

Linje 300 och 400 går ut/in via Drottninggatan-Hamngatan-Karl IX-Våxnäsgatan-Sandbäcksgatan, missar då endast hållplatsen vid Residenstorget.
Arbetet på bron kommer pågå under hela 2018.
Personbilar, cyklister och gångtrafikanter kommer fortfarande kunna använda bron som vanligt.

Linje 201 260 602 801 803 860 902 904


Linje 300 och 400

Inga bussar över bron i Karlstad

Bärighetsberäkningar gjorda på Västra bron (vid stadshotellet och teatern, Sandbäcksgatan) visar att bron måste stängas av för tung trafik och reparationsåtgärder måste göras på bron.
Avstängningen gäller tung trafik, vilket innebär att våra bussar inte kan trafikera bron.
Avstängningen gäller från och med måndag 29 januari.

Våra hållplatser Residenstorget (båda sidor) och Länsstyrelsen (båda sidor) kommer drabbas och vi kommer att få köra en alternativ sträckning via Karolinen och Våxnäsgatan och via Sandbäcksgatan.

De linjer som berörs (hållplatserna Residenstorget och Länsstyrelsen som inte kan angöras):
201
260
602
801
803
860
902
904

Linje 300 och 400 går ut/in via Drottninggatan-Hamngatan-Karl IX-Våxnäsgatan-Sandbäcksgatan, missar då endast hållplatsen vid Residenstorget.

Arbetet på bron kommer pågå under hela 2018.

Personbilar, cyklister och gångtrafikanter kommer fortfarande kunna använda bron som vanligt

Ishalkan störde skoltrafiken

Skoltrafiken har haft det besvärligt på grund av ishalkan.
Främst under morgonen inträffade en del incidenter och det finns anledning att vara vaksam på underlaget och ishalkan även under fredagsmorgonen.

Under torsdagsmorgonen var det en del incidenter
Skolbuss 2 i Sunne har kört i diket precis innan Visterud, inga skador men bussen inväntar bärgare. Den kommer inte bli inställd, men ganska försenad.
En skolbuss tar sig inte fram till Glavaskola, utan behöver släppa av eleverna vid Glava kyrka.
En skolbuss i Arvika kommun har ej kunnat åka in till Gillserud och plocka upp elev.
Skolbuss 3 i Grums kommer missar tre elever i Åsterud, på grund av ishalkan. Bussen tar sig inte in för att hämta barnen.
Skolbuss 2 (8315) är inställd mellan Peran – Råda skola samt Motorp – Kyrkhedens skola i Hagfors kommun. Den kommer dock att kunna gå mellan Råda skola – Kyrkhedens skola.

Tågen på Fryksdalsbanan åter i full drift

Under en längre tid har fordonsläget varit extremt besvärligt när det gällt Värmlandstrafiks tåg på i första hand Fryksdalsbanan. Nu har läget dock långsamt ljusnat

Under tisdagen räknar vi med att kunna köra alla våra fem Itino-tåg och därmed ha totalt tolv av våra totalt 13 tåg i full trafik, något vi inte haft sedan i november.

Vi har förståelse för att vi hårt prövat tålamod och förtroende hos våra regelbundna pendlare på i första hand Fryksdalsbanan, där läget varit besvärligast.
Vi vill givetvis kunna leverera den utlovade trafiken på ett mot våra resenärer trovärdigt sätt, något som inte varit möjligt under en tid.

Den utlovade stabilare trafiken med fyra fordon i omlopp, har ej kunnat levereras under januari då vi haft upp till fyra fordon (av fem) ur drift samtidigt beroende på underhåll och mekaniska problem.

Nu har dock läget ljusnat en aning.

Vi hoppas att under tisdagsmorgonen återigen ha alla våra fem Itino-tåg i drift, något vi inte kunnat ha sedan i november. Under måndagen provkördes vårt tåg 1416 som reparerats efter en brand och under tisdagen hoppas vi åter kunna ha fordonet tillbaka i trafik.

För att stabilisera vår trafik har vi under januari kallat vår operatör till möte för att klargöra en rad frågetecken vad gäller såväl trafiken som ersättningstrafiken på i första hand Fryksdalsbanan. Vi har även kallat ansvariga för verkstad och underhåll till ett möte för att utreda hur stilleståndstiden på verkstad ska kunna kortas för våra fordon.

Syftet med dessa åtgärder är naturligtvis att hitta en stabil lösning på en trafik som under en tid inte hållit en tillräckligt stabil nivå, och att på sikt återfå våra resenärers förtroende.

Under tisdagen kommer vi nu att kunna köra tolv av våra tretton fordon i trafik. Bara ett fordon, ett Reginatåg (9082), står för närvarande på vår verkstad för att få en ny antenn till säkerhetssystemet.
Sju av de åtta Regina-tågen går därmed i full trafik.

Trafikläget allt bättre

Uppdatering eftermiddag:

Trafikläget är betydligt ljusare.

Busstrafiken har kortare förseningar, cirka 10-12 minuter på de längre sträckorna men går i övrigt efter tidtabell.

Skoltrafiken har under eftermiddagen gått planenligt frånsett Grums som ställt in hela dygnet.

Tågtrafiken har i stort sett gått helt utan störningar. Positiva rapporter har också kommit om de ersättningsbussar som ersätter inställd tågtrafiken på Fryksdalsbanan. Frågetecken har funnits om de bussar som går till de mindre ”mellanstationerna” kan nå de mindre hållplatserna, men under eftermiddagen har bussarna kunnat köra in till hållplatserna.

När det gäller servicetrafiken, sjuk- och färdtjänstresor har alla kunnat genomföras, dock med en del förseningar på grund av väglaget.

Om vädret inte blir avsevärt sämre under kvällen och natten räknar vi med att vår trafik går enligt tidtabell under onsdagsmorgonen.

Appen slår nya miljonrekord

Värmlandstrafiks app fortsätter att slå rekord.
Och nu är den en självklar del av resandet för över 23 000 värmlänningar.

När 2017 summerats visar det sig att försäljningen fördubblats under årets sista månad jämfört med december 2016. Totalt har biljetter för över fyra miljoner kronor sålts i appen under året.

Att appen är ett viktigt och praktiskt hjälpmedel i det dagliga resandet för värmlänningarna bevisas inte minst av att det gjordes nästan en miljon (972 130) sökningar i appen bara under december månad 2017. Det är 300 000 fler än under samma månad för ett år sedan.

Totalt gjordes över åtta miljoner sökningar i appen under året, ett snitt på över 600 000 i månaden eller drygt 22 000 sökningar om dagen.

Via appen såldes över 86 000 biljetter (86 572), ett snitt på drygt 7 000 biljetter i månaden.

Antalet aktiva användare har aldrig varit fler. Över 23 000 aktiva användare (23 146) räknades in under årets sista månad. Det är den högsta siffran sedan starten i januari 2013.

Sedan tidtabellskiftet i mitten av december kan man nu även betala med Swish i appen.

Gott Nytt År önskar Värmlandstrafik

Ett riktigt gott nytt år och en god fortsättning på vårt samarbete önskar vi på Värmlandstrafik alla våra kunder, medarbetare, ägare och samarbetspartners.
Nu tar vi sats för ett gott nytt 2018 med förhoppningar om ett ännu bättre samarbete med er alla som er som bidrar till att skapa en hållbar och bra kollektivtrafik i vår region.