Skolstart och skoltrafik 2018-2019

Nu drar höstterminen igång på de värmländska skolorna. Vi önskar alla barn och ungdomar välkomna tillbaka till våra bussar och tåg. Här har vi samlat information inför terminsstart:

För dig som går på gymnasiet
Nu upphör den tidigare möjligheten att kunna åka på enbart giltighetsbeviset de första veckorna på terminen. Hemkommunerna som ansvarar för gymnasieelevernas skolkort, har istället sett till att eleverna fått sina kort innan skolstarten.
Hör av dig till din hemkommun om du inte hört något om skolkort ännu. Fram till och med 24 augusti går det fint att använda ditt Sommarlovskort. I annat fall får du bekosta din resa själv tills dess att du skaffat ett skolkort.
Gymnasieladdningarna gäller i hela länet 15 augusti – 21 december 2018 och 7 januari – 14 juni 2019. Dygnet runt alla dagar i veckan. Kortet kombineras med ett giltighetsbevis (och vid resa med SJ-tåg även kvitto på innehåll med överensstämmande kortnummer).

För dig som går på grundskolan
När det gäller grundskoleeleverna får de även i år åka till och från skolan utan färdbevis under tiden 15 – 31 augusti, tills handläggarna hunnit dela ut skolkorten.
Grundskoleladdningen gäller för ett färgområde 15 augusti – 21 december 2018 och 7 januari

Vill du veta mer?
All information som du som elev eller förälder behöver känna till finns samlad här på vår webb under fliken Skola.

Strömbron i Säffle renoveras

Broarbeten ska utföras Strömbron i Säffle, från och med torsdag 9/8 kl 08.00 och till och med den 31 oktober.
Bron kommer under perioden att vara enkelriktad.
Trafiken kommer att gå över bron från öst till väst, det vill säga in mot Resecentrum, men inte åt andra hållet.

Följande hållplatser kommer att vara avstängda i riktning från Resecentrum:

Götavägen
Vallgatan
Karlstadvägen
ICA
Stadshuset

Linje 800 körs inte genom Säffle under helgerna under denna period utan trafikerar E45 som den gör måndag-fredag.

På Strömbron kommer brons tätskikt att bytas vilket innebär att hela bron kommer att friläggas ner till konstruktionsbetongen där ett nytt tätskikt läggs och bron återställs därefter så utformningen kommer att bli likadan som den är idag.
Arbetet görs för att förhindra att vatten och salt tränger ner i konstruktionsbetongen där det annars skadar betong och armering vilket skulle minska brons bärighet.

Bron är byggd i mitten av 1950-talet och brons tätskikt har aldrig tidigare bytts.

Nya hållplatser när resecentrum byggs om

Den 13/8 stängs Resecentrum i Charlottenberg för en större ombyggnation.
Bland annat ska stationen bli betydligt bättre tillgänglighetsanpassas. Sammanlagt ska drygt 13 miljoner kronor investeras.

Under tiden som arbetet pågår kommer våra bussar att få tillfälliga hållplatser. De kommer att starta och stanna på den stora parkeringen som finns strax bortom stationen (bakom Norskegården).

Fryksdalsbanan åter öppen för trafik

Sträckan Sunne-Torsby på Fryksdalsbanan öppnas åter för trafik under tisdagsmorgonen.
En ny kontroll och grundlig avsyning av spåret och de solkurvor som funnits gjordes under måndagen och sent på måndagskvällen kom beskedet från Trafikverket att banan återöppnas under tisdagsmorgonen.
De två första morgonturerna från Torsby kommer att köras med ersättningsbuss till Sunne men därefter är banan helt öppen och trafiken kommer att köras enligt ordinarie sommartidtabell.
Den fortsatta värmen ger dock inga garantier att problemen nu är helt över. Fortsätter den starka värmen finns åter risk för nya begränsningar av trafiken.
Du kan alltid hålla dig uppdaterad om läget här på vår webbsida.

Frågor & svar om solkurvor

Vad är en solkurva, varför blir det solkurvor och varför är det vanligare i Sverige än i sydligare länder med ofta hetare temperaturer?
Vi försöker ge svar på de frågor som finns kring solkurvor.

 

Vad är en solkurva?

En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett spår på grund av solvärmen. Den uppkommer när spåret inte förmår att stå emot krafterna som verkar i spårets längdriktning.

För att en lokal utknäckning ska klassas som en solkurva ska spåret ha förskjutits åt sidan minst 25 mm på en sträcka av 10 m, på grund av solvärmen, samtidigt som det råder höga tryckkrafter i spåret.

En solkurva kan uppstå då rälsen utvidgar sig på längden av värmen. Rälsen är av stål och när stålet blir varmt sträcks det ut, liksom det drar ihop sig när det blir kallt.  Påfrestningen på rälsspik eller andra typer av befästningar blir för stor. Ballasten som håller slipern på plats ger vika och rälsen knäcks ut. Med solkurvan ökar risken för urspårning.

Det är fysikens lagar som styr. En fritt upplagd räls på 40 meter blir 23 millimeter längre om temperaturen stiger 50 grader. Rälsen är också mörkare än omgivningen och drar därför åt sig värme. Den är ofta 20 grader varmare än den omgivande luften. Trafikverkets räls måste fungera i minus 40 grader likaväl som i 55 graders värme.

 

 Var blir det solkurvor?

En solkurva, eller så kallad utknäckning, uppstår oftast i äldre typer av spår. Där är rälslängden 30–40 meter, rälsen är fäst med spikar i träslipers och ballasten består av makadam. Det är vanligt att solkurvan uppstår i järnvägens normala kurvor, men solkurvor kan även uppkomma på raka spår.

Risken är störst i närheten av fasta spårdelar, till exempel vid växlar eller vägövergångar. När rälsen inte längre kan utvidga sig på längden blir sidokrafterna desto större. Risken för att rälsen knäcks ut ökar.

 

När blir det solkurvor?

Risken för solkurvor ökar framför allt i samband med att underhållsåtgärder utförs vid varmt väder. Om ballasten rörs om under eller vid sidan av sliprarna sänks den mothållande kraften. Ballasten behöver då packas ihop alternativt att tågen får köra med lägre hastighet en tid tills ballasten packats med hjälp av tågens tyngd.

Om det varit varmt och soligt en längre tid behövs ganska små tillskott av krafter för att en solkurva ska utlösas. Det kan ske när ett tåg bromsar kraftigt. Då blir trycket på rälsen framför tåget större och rälsen knäcks utåt. En solkurva kan även utlösas under tåget om rälsen utsätts för olika tunga vagnar eller om de är snedlastade. Även när ett lok drar ett tungt lass uppför en backe kan solkurvor uppstå. Det kan också uppstå spontana solkurvor utan påverkan av tåg.

 

Blir det solkurvor i alla länder?

Solkurvor är vanligare i Norden än i södra Europa, trots att det är mycket varmare där sommartid. Solkurvorna har att göra med de stora temperaturskillnader vi har mellan sommar och vinter. Trafikverkets räls måste fungera när det är minus 40 grader likaväl som när det är 55 grader varmt.

Solkurvor inträffar i alla typer av spår. Skarvspår är enligt statistiken inte mer solkurvebenägna än skarvfria spår. Ca 20% av Trafikverkets huvudspår utgörs av skarvspår och lika stor andel av de konstaterade solkurvorna inträffar i den typen av anläggning.

 

 Kan man undvika solkurvor?

För att undvika solkurvor ”neutraliseras” rälsen när den läggs. Rälsen ska när den läggs ut första gången ha en temperatur som motsvarar medelvärdet av den högsta och lägsta rälstemperaturen under året. Om spåret svetsas ihop vid 20 plusgrader kommer rälsen att bli längre när temperaturen stiger och den blir kortare när det är under 20 plusgrader.
Förr lämnades mellanrum vid rälsskarvarna så att rälsbitarna skulle kunna bli längre. Det ledde till dunkande ljud och slitage på hjulen.

 

Hur förebyggs solkurvor?

Bästa sättet att förebygga solkurvor är att se till att spåren är byggda och underhållna enligt gällande normer. Därmed kommer brister som kan leda till solkurvor att åtgärdas i ett tidigt stadium.

Typiska brister är felaktig spänningsfri temperatur, ballastbrist, ofullständig, ballastkomplettering, dåligt spårläge, skadade eller saknade befästningar samt undermåliga sliprar.

Det har också förekommit att solkurvor har inträffat på spåravsnitt där det har utförts stabilitetsnedsättande arbeten. Det beror sannolikt på att gällande normer inte har följts fullt ut när man har återställt anläggningen efter arbetena.

 

 Händer det många olyckor på grund av solkurvor?

Trafikverket arbetar aktivt med att förhindra solkurvor och därmed tillbud och olyckor. Personolyckor är mycket ovanliga och det beror till stor del på moderna stålkonstruktioner i vagnarna. Däremot brukar de materiella skadorna bli omfattande, såväl på vagnar som på räls och slipers.

 

 Hur åtgärdas solkurvor?

När en solkurva har uppstått ska trafiken stoppas. Om det har inträffat större spårförskjutningar måste spåret återställas efter samma principer som när spåret ursprungligen anlades.

Solkurvan rätas ut genom kapning av rälerna (rälsen), återbaxning och montering av nödförband eller tillfällig svetsning. När temperaturen sjunkit till normala värden, i skarvfritt spår till neutraltemperaturområdet, ska spåret snarast ges rätt läge och återställas i fullgott skick.

Orsakerna till solkurvan, exempelvis fel rälsmängd, okomprimerad ballast eller ballastbrist, måste åtgärdas.

Om en mindre spårförskjutning uppstått, ska man bedöma om trafiken kan tillåtas passera i låg fart, högst 20 km/tim. Spårets tillfälliga läge ska om möjligt säkerställas, exempelvis genom att man tillför mer ballast. Vid minsta osäkerhet ska trafiken stoppas, liksom när spåret slutligen återställs.

 

 Är nya spår bättre?

I moderna spår helsvetsas rälsen och det blir inga skarvar alls. När temperaturen varierar blir det spänningar i rälsen, och för att hålla rälsen på plats är den fäst i betongsliprar. Ett helsvetsat spår ska inte röra sig alls utom på vissa platser, så kallade andningszoner, till exempel vid övergång till skarvspår eller vid växlar. Där, vid rälsens yttersta ändar, finns det möjlighet för en liten längdförskjutning.

Solkurvor inträffar i alla typer av spår. Skarvspår är enligt statistiken inte mer solkurvebenägna än skarvfria spår. Ca 20% av Trafikverkets huvudspår utgörs av skarvspår och lika stor andel av de konstaterade solkurvorna inträffar i den typen av anläggning. Oavsett typ av spår: Solkurvor inträffar inte i spår som är normenligt byggda och underhållna.

 

Källa: Trafikverket

 

 

 

 

 

 

 

Stopp i tågtrafiken Sunne-Torsby

Trafikverket beslutade på torsdagseftermiddagen stoppa persontrafiken på del av Fryksdalsbanan på grund av ett spårfel.

Det är sträckan mellan Sunne och Torsby som påverkas av stoppet. I övrigt körs trafiken på banan som normalt.

Tågen mellan Torsby och Sunne ersätts av buss tills vidare.

Ingen prognos finns om när trafiken kan återupptas, men ny information väntas under måndag förmiddag (30/7).
Du kan alltid hålla koll på informationen på Värmlandstrafiks webbplats och i våra sociala medier.

Fryksdalsbanan öppnas åter

Trafiken på Fryksdalsbanan återupptas enligt normal sommartidtabell från och med måndag 23/7.
Detta sedan Trafikverket inspekterat banans solkurvor som hållit banan stängd för persontrafik under större delen av tiden sedan den 1 juni.

– Ett positivt besked som nu gör att vi äntligen kan återgå till normal sommartidtabell, säger Per Sidetun trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

Beskedet kom från operatören Tågkompaniet under fredagsförmiddagen.

Fryksdalsbanan har hållits stängd i två omgångar sedan början av juni och tvingat Värmlandstrafik att köra ersättningstrafik med buss längs banan.

– Det har naturligtvis varit jobbigt både för våra resenärer och för vår verksamhet att köra ersättningstrafik med bussar, men det finns också en säkerhetsaspekt och där kommer alltid tryggheten för våra resenärer först, säger Sidetun.

Trots att prognosen för den kommande veckan visar fortsatt varmt väder har Trafikverket tagit beslutet att banan kan öppnas för trafik.

– Vi litar helt på de besked vi fått från Trafikverket och deras entreprenörer att de åtgärder som gjorts för att banan ska vara trafikerbar är tillräckliga, men varken vi eller någon annan rår på vädret, säger Sidetun.

Beslutet att trafikera banan gäller tills vidare.

Trafiken kommer att köras enligt sommartidtabellen som gäller fram till den 19 augusti.
Du hittar sommartidtabellen här 

Försening av våra kundärenden

Vi har denna fantastiska sommar tyvärr haft en hel del problem med så kallade solkurvor på Fryksdalsbanan, där Trafikverket stoppat trafiken under sammanlagt över en månad. Trafikstörningarna har inneburit att vi fått avsevärt fler kundärenden än normalt att hantera.
Vi jobbar hårt för att komma ikapp, men även hos oss råder semestertider och under denna period har vi tyvärr ingen möjlighet att sätta in extrapersonal. De fall där det handlar om att ersätta egna utlägg prioriteras dock alltid framför ”vanliga” ersättningar för förseningar eller utebliven trafik.
Vi ber om ursäkt för fördröjningen och hoppas ni har överseende, vi jobbar undan så mycket och så fort vi kan.

Reseplaneraren ur funktion

Vi har just nu tekniska problem med Reseplaneraren här på vår webbsida.
Vi har kontaktat vår leverantör och jobbar på att lösa felet.
Under tiden kan du alltid söka din resa via vår app eller via Resrobot på https://reseplanerare.resrobot.se

Bygge av ny centrumhållplats i Skoghalls centrum påverkar trafiken från och med 1 augusti 2018

Under hösten 2018 (1 augusti – 31 december) bygger Hammarö kommun en ny centrumhållplats i Skoghalls centrum.

Under perioden så kommer linje 900, 902 och 904 ha en annan körväg. Bussarna kommer att köra sträckan Badhusgatan – Åråsvägen – Industrileden – Mörmovägen och omvänt. Denna omväg kommer att påverka restiden med några minuter.

Bussarna kommer att stanna vid två tillfälliga hållplatser, den ena innan fotbollsplanerna (vid allén) och den andra vid värmeverket.