Tågworkshop med fokus på viktiga frågor

Publicerad

En mycket lyckad och lärorik dag.
Så sammanfattades Region Värmland kollektivtrafiks workshop om tågtrafiken i Värmland idag och i framtiden.

Avstampet gjordes när dagens moderator, Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, slog fast att 96% av befolkningen instämmer i påståendet att ”Satsning på kollektivtrafiken är bra för samhället” och att 75% av befolkningen instämmer i att ”Kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik”.

Mattias Andersson, pekade också på ett antal intressanta siffror som att den samhällsorganiserade persontrafiken genomförde 227 miljoner resor under första kvartalet 2019 och att den kommersiella persontågstrafiken bidrog med ytterligare 20 miljoner reser.
Andersson reste också frågan om kapaciteten i spåren räcker till när trafikförsörjningsprogram och visioner indikerar fortsatt ökad järnvägstrafik men kapaciteten i stora delar av nätet är ansträngd.

Redan nu hyser resenärerna också en misstro mot trafiken att leverera en tillräckligt punktlig tjänst. Förseningarna kostar Sverige fem miljarder kronor årligen, varav 3,3 miljarder härrör sig från persontrafiken.

Dagen kom att handla mycket om mellanblock, mötesgrafer, stoppstruktur, planeringsprocesser och norska fisktåg som hinder eller möjligheter för en väl fungerande trafik.

Thomas Weibull, planeringsstrateg på SJ.

Thomas Weibull, planeringsstrateg på SJ, underströk det faktum att det är trångt på spåren.
– Värmlandsbanan behöver rustas upp så vi kan köra en vettig trafik. Det är högt prioriterat, vi kan inte vänta på projektet Oslo-Stockholm 2.55, menade Weibull.

SJ har 83 medarbetare i Karlstad, däribland 51 tågvärdar 30 lokförare som kör trafik i tre riktningar; Oslo, Stockholm och Göteborg. Totalt fraktas 140 000 resenärer till 284 stationer runtom i landet varje dag.

När de omfattande spårarbeten som just nu genomförs på den norska sidan är planen att SJ ska ha åtta avgångar vardera riktningen Stockholm-Oslo i ”Tvåtimmarstrafik”. Weibull slog också fast att i nuläget finns inga planer på att köra förbi Degerfors Kristinehamn eller Arvika.

Jesper Borgström, samhällsplanerare Region Skåne.

Jesper Borgström, samhällsplanerare Region Skåne, beskrev tågtrafiken som ett verktyg i samhällsplaneringen från en skånsk horisont där det finns 33 kommuner, 250 tätorter och 1,4 miljoner innevånare.
Lösningen för att tillgodose regionens transporter har vid sidan av tågtrafiken blivit ett regionalt ”superbusskoncept” för att knyta ihop orter utan tåg. Fram till 2021 kommer 16 helt nya stationer att öppnas. Borgström betonade också vikten av att attraktiva gång och cykelstråk är viktiga för hela resan.

Målet är att andelen skåningar som ska ta sig fram med gång cykel eller kollektivtrafik ska öka, minst 92 procent av innevånarna ska erbjudas minst tio dagliga resmöjligheter till regionens tillväxtorter.

I samband med de efterföljande gruppdiskussionerna funderades över var gränsdragningen mellan den kommunala och regionala planeringen går och att Värmland skiljer sig mot Skåne genom att vara ”enkärnigt” (bara en regional huvudort, Karlstad) till skillnad mot Skåne som har en rad storstäder i regionen.

Sex personer diskuterar kring ett bord.

Bengt Eriksson, planeringskonstruktör på Trafikverket, belyste tågprocessen och såväl tekniska som planeringsmässiga svårigheter och hinder för att köra mer trafik eller låta tågen göra tätare stopp på fler hållplatser. Eriksson informerade om en ökning med 17,7 procent i sökta tåglägen till 2020 samtidigt som de sökta banarbeten för T20 var 1 908 stycken.

– Det har varit värre än vanligt för att få ihop pusslet för enkelspårsbanorna i år, slog Eriksson fast.

I väntan på en nödvändig utbyggnad till dubbelspårsbana pekade Eriksson på så kallade mellanblock som en billigare teknisk lösning för att kunna köra fler tåg i tätare trafik på banan. Mellanblocken tillåter nya tåg att starta när det föregående passerat en given punkt med ett mellanblock.

– Mellanblock, mötesspår och dubbelspår är tre steg investeringsmässigt, sade Eriksson.

Eriksson tog också upp frågan vad som händer med den totala trafiken om ytterligare stopp införs.
– Det får stor påverkans, sade Eriksson och visade med grafer kapaciteten istället kan komma att minska från fyra till tre tåg i timmen om nya stopp väster eller norr om Kil införs.

Den efterföljande diskussionen pekade på bland annat Nobelbanan och Vålbergsrakan som framtida möjligheter till en snabbare och effektivare trafik, inte minst mot Norge. Att styra om godstrafiken eller att skapa en nattaxa för billigare transporter under tider när mindre persontrafik körs pekade grupperna av åhörare ut som framtida möjligheter att skapa plats på banan.

Lokalen för Region Värmland Kollektivtrafiks tågworkshop 2019. Diskuterande personer kring ett flertal bord.

 

Per Sidetun, trafikchef tåg på Region Värmland och Mattias Bergh, planeringschef kollektivtrafik och biträdande trafikdirektör i Region Värmland gav en bild av var den värmländska planeringsprocessen för trafikåren 2020 och 2021 befinner sig.

För 2020 handlar det om fokus på anslutningar och kvällståg i alla riktningar från Karlstad. Ytterligare en ambition har varit att behålla arbetspendlingstågen även under sommartid och att förbättra utbudet under helger.

För 2021 kommer trafikeringstillståndet att övergå till Region Värmland för att säkerställa en större rådighet över planeringsprocessen. Regionen blir därmed avtalspartner. Örebrotrafiken kommer att upphöra i nuvarande form under 2021 och där finns en osäkerhet om vad som kommer istället.

En ny tågupphandling för de kommande tio åren med start i december 2020, går nu också in i ett avgörande skede. Tilldelning sker i början av 2020.

Efter ytterligare gruppdiskussioner avrundades dagen.

– En väldigt bra dag som visar att kollektivtrafiken engagerar och berör, summerade regionrådet Ola Persson. Fler reser – mer gods går på våra banor. Då är det viktigt att vi som politiker drar åt samma håll.

Kollektivtrafiken är bra för miljön och motverkar den trafikinfarkt vi kan se när vi kommer till Karlstad eller åker därifrån, konstaterade Persson och såg workshopen som starten på en bra process.

 

Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer:

Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik

Tomas Weibull, SJ

Jesper Borgström, Region Skåne

Bengt Eriksson, Trafikverket

Per Sidetun och Mattias Bergh, Region Värmland Kollektivtrafik