Tågtrafiken i Värmland

Vem gör vad i tågtrafiken?

Värmlandstrafik:
vi beställer tågtrafiken.
Tågkompaniet:
kör tågen på vårt uppdrag.
SJ och Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab):
kör tågtrafik i egen regi. SJ kör även trafiken mellan Karlstad – Göteborg i ett nära samarbete med oss och Västtrafik.
Trafikverket (f d Banverket och Vägverket):
ansvarar för att vi har en bana att köra på och trafikleder tågen.
Samtrafiken:
samordnar trafikannonseringen i landet och administrerar resplusbiljetter.

Så går tidtabellplaneringen till

December: vi sammanställer våra och resenärernas synpunkter på den gamla tidtabellen.
Januari: vi och vår tågentreprenör Tågkompaniet har en första diskussion om turer och tider i nästa års tågtidtabell.
Januari – mars: Tågkompaniet gör ett förslag till tidtabell i samråd med oss.
Mars: vi bearbetar förslaget, bland annat utifrån resenärernas efterfrågan och vår ekonomi.
April: ett färdigt förslag med tågbeställning ska vara lämnat till Trafikverket.
Maj – juni: Trafikverket gör ett första tidtabellsförslag utifrån de ansökningar som kommit in.
Juli: tidtabellsförslag från Trafikverket.
Sommaren: Tidtabellsförslaget gås igenom av Tågkompaniet och oss. Synpunkter lämnas in och jämkning av de olika järnvägsföretagens synpunkter utförs så långt det är möjligt.
September: Eventuella kvarvarande synpunkter som man ej lyckats jämka dras i tvisteprocess. Sedan tar Trafikverket beslut och tidtabellen (tågplanen) fastställs.
Oktober: Trafikverket publicerar tågplanen/tidtabellen för hela Sverige. Vi börjar lägga in data för den tryckta tabell som görs i november-december. Korrekturgenomgång. Samtrafiken gör en förhandsutgåva av tidtabellen för hela Sverige.
Oktober – november: vi gör layout till den tryckta tågtidtabellen.
November: vår tågtidtabell trycks och börjar delas ut. Pdf-tidtabeller läggs ut på vår webbplats. Turer och tider läggs ut i vår sökmotor. Uppgifter exporteras till vårt talsvar och till mobilsystemet.

tidslinje_tåg
Klicka på bilden för att förstora tidslinjen

Varför blir det störningar?

Sträckan Kil – Kristinehamn är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Det gör att sträckan är extra känslig när en störning inträffar. Ofta kan det ta flera timmar innan trafiken flyter friktionsfritt igen.

Värmland kan förstås bli drabbat av störningar på annat håll, som slår igenom även här.

Driftsforum Värmland

Driftsforum Värmland är ett samarbete mellan Trafikverket och person- och godstågsföretagen i Värmland (för närvarande. Tågkompaniet, Värmlandstrafik, SJ AB, Tågab, Green Cargo och Hector Rail) och branschföreningen Tågoperatörerna. Målet är att tågens punktlighet i Värmland (vid ankomst) ska förbättras. Läs mer om Driftsforum Värmland här.

 


Skriv ut sida