Stoppstrukturen beslutad – Frykåsen kvar

Publicerad

 

Värmlandstrafiks styrelse har beslutat genomföra det tidigare tagna principbeslutet om stoppstruktur i tågtrafiken från 2017. Beslutet innebär bland annat att Frykåsen på Fryksdsalsbanan behålls efter en uppgörelse med Kils kommun.
– Med detta beslut avslutar vi också en mångårig process som inleddes redan för fem år sedan. Underlaget har varit mycket grundligt och vi fullföljer nu det principbeslut om stoppstrukturen som tidigare tagits, säger Mikael Dahlqvist, ordförande i Värmlandstrafiks styrelse.

Förslaget innebär att Frykåsen blir kvar och ryms i den teoretiska körtiden, övriga hållplatser på Fryksdalsbanan; Kolsnäs, Rottneros (Sunne kommun och kvar i sommartidtabell), Öjervik (Sunne) och Trångstad (Kil) tas bort, enligt tidigare fattat beslut. – En diskussion har förts med Kils kommun om deltagande i medfinansiering av Fryksdalsbanans ombyggnad. Kommunen har i denna diskussion sagt ja till att gå in med lika mycket pengar som Torsby, respektive Sunne kommuner, (12 Mkr). I denna diskussion har en enighet med Kil kunnat uppnås om framtida stoppstruktur, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Beslutet att nu införa den nya stoppstrukturen är ett resultat av de politiska besluten i Region Örebro Län om att säga nej till förslaget om utvecklad tågtrafik. Detta har inneburit nya och ändrade planeringsförutsättningar för Trafikverket där alternativet varit att minska nuvarande trafik inom länet, från en redan bristfällig nivå. Ett verkställande av ny stoppstruktur i huvudsaklig överensstämmelse med tidigare beslut innebär en oförändrad teoretisk körtid, som grund för tidtabellsplanering. – All kunskap visar att en robust trafik, en välplanerad tidtabell och god tågstatus påverkar resandet i positiv riktning, säger Mikael Dahlqvist. Vi har
nu nått en enighet med alla tre kommuner längs Fryksdalsbanan om stoppstruktur och investeringar som ger goda framtida förutsättningar för arbets- och studiependling.

På Värmlandsbanan beslutas att Lene (Kils kommun), Brunnsberg, Ottebol (Arvika), Ås och Lerot (Eda) inte längre ingå i stoppstrukturen. De hållplatser som tas bort har mycket få resande och här krävs heller ingen ersättningstrafik (linjetrafik buss).

Trafiken Charlottenberg-Kongsvinger avslutas redan under innevarande trafikår, eftersom finansiering saknas i denna del. Ett resultat av sammanträdet 29/4 då Region Värmlands fullmäktige valde att återremittera förslaget till reviderat trafikförsörjningsprogram, detta eftersom Region Örebro Län inte var beredda att ta sin del av det ekonomiska ansvaret. Ett beslut som i praktiken innebar ett nej till den planerade tågsatsningen mot Oslo och Örebro och med utökning av trafiken på Fryksdalsbanan.

Läs mer om stoppstrukturfrågan på vår webbsida https://www.varmlandstrafik.se/tagfakta/hur-blir-det-med-vara-jarnvagsstationer/

 

Från styrelsen i övrigt

Uppdatera Bana Väg för Framtiden

En omarbetning av handlingsprogrammet Bana Väg för Framtiden behövs och en framflyttning av målen med tio år från 2025 till 2035, är en realistisk följd av beslutet i fullmäktige.

 

Förbereda upphandling med ny kontraktsperiod

En ny upphandling behöver förberedas, men med en öppen attityd för möjlighet till förlängning av nuvarande avtal. Om trafiken ska starta vid tidtabellsskiftet december 2018 (T19), behöver trafiken kontrakteras före utgången av november 2017. Ett samråd inför upphandling behöver då inledas 2017, varefter en upphandling av tjänstekoncession kan inledas i februari 2017, med Tilldelningsbeslut i maj/juni 2017. En ny upphandlingslagstiftning, som är planerad under våren 2016 och att träda i kraft
1 januari 2017 kan påverka upphandlingen.
Beslut om strategi och tidplan bör fastställas under början av hösten 2016.

 

Trafikera med befintliga fordon

Trafiken bedrivs inom ramen för nuvarande antal fordon. Att få fram nya tåg tar tid, ca fyra år, och så länge vi väljer Transitio som inköpskanal och fordonsägare blir begagnade fordon lika dyra som nya. Värmlandstrafik är för liten aktör för att agera på egen hand i fordonsfrågor, eller genom att förvärva enstaka fordon av annan typ än de vi redan har.

 

Analys av tågtrafik mot Örebro prioriteras

Trafiken mellan Karlstad och Örebro bör analyseras med hög prioritet och överläggningar inledas på politisk nivå, för att avgöra om intresse överhuvudtaget finns för fortsatt trafik. Detta bör ske omgående.

 

Ny trafikeringsplan utarbetas

En ny trafikeringsplan bör utarbetas, där trafiken bedrivs inom ramen för nuvarande fordonsflotta.
Trafikeringsplanen kan bli föremål för ett principbeslut på ägarnivå hösten 2016, om så önskas, men ekonomin kan inte avgöras förrän en upphandling är avgjord, vilken situation föreligger tidigast hösten 2017, inför Regionfullmäktige i november 2017.

 

Tjänstekoncession med optioner för trafikutveckling

Ett samråd inför upphandling behöver inledas 2017, varefter en upphandling av tjänstekoncession kan inledas i februari 2017, med Tilldelningsbeslut i maj/juni 2017.