Skifte i nytt trafikförsörjningsprogram: Från kollektivtrafik till hållbart resande

Publicerad

Omslag till rapporterna Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040 och Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022-2026.

Idag fastställde Regionfullmäktige ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram och en långsiktig målbild för kollektivtrafiken i Värmland. Med det klubbas också ett skifte.

– En stor skillnad från tidigare trafikförsörjningsprogram är att vi nu breddar kollektivtrafikens uppdrag rejält. Vi vidgar perspektivet från att enbart fokusera på traditionell kollektivtrafik till att inkludera hållbart resande i vid bemärkelse, där kollektivtrafiken behöver fungera tillsammans med andra hållbara transportsätt.

Det berättar Mattias Landin, som tillsammans med kollegan Christoffer Harnell, lett det två år långa arbetet med att ta fram programmet och målbilden.

Kollektivtrafikens nya uppdrag handlar om att ta ett samlat grepp över värmlänningarnas hela resebehov. Utöver bussar och tåg ska man titta på hur det går att samordna andra transportmedel och sätt att förflytta sig på.

– Cykel, gång, bil och andra transportsätt spelar också viktiga roller när det kommer till att knyta samman den hållbara resan, förklarar Mattias Landin.

Större vikt vid fritidsresor 

En annan nyhet är att större vikt läggs på fritidsresor och resor till besöksmål.

– För att på riktigt skapa bra kollektivtrafik i Värmland behöver vi titta på hela vardagspusslet. Vid sidan av den dagliga jobb- och studiependlingen, vill ju vi värmlänningar umgås, idrotta och uppleva platser och evenemang. Dessutom har vi en stor och viktig turistnäring, säger Jesper Johansson (MP) som är ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Smart resande

Tillsammans med Regionalt Trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 har ytterligare ett gediget dokument tagits fram för att svara upp mot Värmlandsstrategins längre tidsperspektiv: Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040. Tillsammans skapar de en helhetsbild av hur Region Värmland ser på den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen. Visionen är Smart resande i Värmland, där smart står för bekvämt, resurseffektivt, attraktivt, hållbart, enkelt, tillförlitligt och tillgängligt.

– Smart handlar också om att arbeta kreativt och utmanande för att hitta nya tjänster och lösningar på olika transportbehov. Utvecklingsperspektivet är något som genomsyrar hela Trafikförsörjningsprogrammet, säger Jesper Johansson.

Flexibel mobilitet

En viktig och central inriktning i just utvecklingen av trafiken i regionen är flexibel mobilitet. Begreppet handlar om att flera olika trafikslag och olika typer av service och digitala system samverkar för att underlätta och erbjuda ett mer flexibelt och hållbart resande.

– Vi tittar på hur resebehoven och förutsättningarna ser ut på en plats och utifrån det på vad vi kan erbjuda för att lösa behovet av mobilitet, förklarar Mattias Landin. Kanske kan vi göra vissa linjer mer flexibla eller underlätta för den som vill växla mellan buss och cykel. Kanske kan vi samarbeta med andra aktörer för att erbjuda fler tjänster vid kollektivtrafikens noder.

Med ett så pass breddat uppdrag och med högt ställda ambitioner vad gäller tjänsteutveckling och kopplingar mellan transportslag är samverkan en förutsättning för att komma framåt.

– Vi ska arbeta för ett mer hållbart samhälle, med värmlänningarnas behov i fokus, och med utveckling i hela Värmland. Vi är många som tillsammans har arbetat fram och står bakom de nya inriktningarna. Nu gäller det också att vi är många som jobbar tillsammans för att uppnå visionen, säger Jesper Johansson.

Här kan du ta del av trafikförsörjningsprogrammet och målbilden

Om Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska varje regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken och redovisa dessa i ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument och ett underlag när strategiska beslut ska fattas. Programmet ska vara vägledande för kommersiella aktörer och för att invånarna i Värmland ska få information om vilken kollektivtrafik som planeras och bedrivs med offentliga medel samt framtida ambitioner och områden för utveckling.

Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040 är två separata dokument som bör läsas tillsammans men kan läsas var och ett för sig. Dokumenten har tagits fram tillsammans och bildar gemensamt en helhetsbild av hur Region Värmland ser på den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen. Grunden är att den långsiktigt politiskt förankrade ambitionen för kollektivtrafikens utveckling beskrivs i Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040. I trafikförsörjningsprogrammet konkretiseras vad som behöver göras under den kommande femårsperioden.