Värmlandstrafik

Landstinget i Värmland och Region Värmland bildade tillsammans med Värmlandstrafik och Karlstadsbuss den nya regionkommunen Region Värmland 1 januari 2019.

Region Värmland kollektivtrafik upphandlar läns- och tätortstrafik med buss, tåg, skoltrafik samt servicetrafik för färdtjänst och sjukresor. Trafiken utförs under varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

Fram till 1 januari 2019 finansierades kollektivtrafiken till lika delar av kommunerna och landstinget. I dag görs en skatteväxling där kommunerna minskar sin skatt motsvarande kostnaden för kollektivtrafiken och regionen ökar sin skatt med lika mycket.

Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutar i frågor gällande den värmländska kollektivtrafiken.

Trafikdirektören är kollektivtrafikens högste tjänsteman och direkt underställd Regiondirektören som en av åtta direktörer.

Region Värmland Kollektivtrafik har kontor i Munkfors och Karlstad. Dessutom kundcenter vid busstationen och Centralsjukhuset i Karlstad. Vår beställningscentral är lokaliserad till Munkfors och här administreras färdtjänst- och sjukresor i de flesta kommuner i länet (även anropsstyrd trafik).

Upphandlar trafiken

Vi har inga egna bussar, frånsett den trafik vi kör på våra servicelinjer där egen personal och egna fordon trafikerar linjerna. All övrig trafik som linje- och skoltrafiken upphandlar vi från våra entreprenörer. Då ställer vi krav kring komfort och miljö. Tågen hyr vi. 

Vi var det första länstrafikbolaget i landet som införde alkolås i bussarna. På samma sätt var vi först med gratis internet ombord på bussar, tidiga med automatiskt talsvar i trafikupplysningen (dygnet runt), tidtabeller i mobilen, mobilbiljett i hela länet och webbshop.

Pendling till jobb och skola

Vårt uppdrag är att i första hand satsa på pendling till jobb och skola. Det är ett skäl till att trafiken går tätare på vardagar än på helger.