Så behandlar vi personuppgifter

Värmlandstrafik och Karlstadsbuss ingår i Region Värmland, som är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar där regionen bestämmer ändamål och medel för behandlingen. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information som på ett eller annat sätt kan identifiera en fysisk person i livet. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och personnummer, film från kameraövervakning eller en bild om en person tydligt kan urskiljas på bilden. Det är också köp- och resehistorik, betalningsinformation och annan information som du lämnat till oss som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt man gör med personuppgifter och omfattar till exempel insamling, registrering, spridning, bearbetning och radering av uppgifter.

Så får vi dina personuppgifter

När du använder dig av Värmlandstrafiks eller Karlstadsbuss tjänster innebär det oftast att du lämnar någon form av information till oss. Till exempel när du ansöker om förseningsersättning, köper biljett i appen, laddar eller registrerar ditt Värmlandskort eller Resekort på våra webbplatser, kontaktar vår kundservice eller deltar i tävlingar eller kampanjer.

Varför behandlar vi dina uppgifter

Det kan finnas olika rättsliga grunder till att Region Värmland behandlar dina personuppgifter, till exempel för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, för att det är ett led i Region Värmlands myndighetsutövning eller det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

I de fall du lämnar ditt samtycke eller accepterar avtalsvillkor kommer du alltid att få information om vad du samtycker till. Detta gäller till exempel när du accepterar villkor för att registrera ditt Värmlandskort eller Resekort eller lämnar samtycke vid användandet av tjänster på våra webbplatser.

Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter för att genomföra frivilliga undersökningar eller för att skicka nyhetsbrev och prenumerationsutskick.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Region Värmland lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Region Värmland lyder under lagar som bland annat tryckfrihetsförordningen. Det innebär att handlingar inom Region Värmland utgör så kallad allmän handling som ska lämnas ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka rättigheter har du?

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar kan påverka dessa rättigheter på olika sätt. Region Värmland kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om Region Värmland behandlar personuppgifter om dig. Du har också rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Värmland behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade och under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och få dina personuppgifter utlämnade av Region Värmland i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig antingen till Region Värmland som är personuppgiftsansvarig eller till Region Värmlands dataskyddsombud.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Region Värmland.

Region Värmland, 651 82 Karlstad.
Organisationsnummer: 232100-0156.
Besöksadress: Rosenborgsgatan 50. Telefon: 010-831 50 00.
E-post: personuppgiftsbehandling@regionvarmland.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Region Värmland är Henrik Landtmanson.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är:
E-post: dataskyddsombud@regionvarmland.se 
Telefon: 010-831 50 00.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem är:

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm. Telefon: 08-657 61 00.
E-post: imy@imy.se

 

 


Skriv ut sida