Politisk organisation

Värmlandstrafik är en del av Region Värmland som är regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland. Regionfullmäktige, regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden beslutar i frågor gällande vår verksamhet. Region Värmland Kollektivtrafik leds av trafikdirektör Mattias Bergh. Trafikdirektören är kollektivtrafikens högste tjänsteman och direkt underställd regiondirektören.

Läs mer här hur Region Värmland styrs

Kollektivtrafiknämnden

Region Värmlands kollektivtrafiknämnd beslutar om uppdragen till Värmlandstrafik. Nämnden bereder de kollektivtrafikärenden som ska beslutas i fullmäktige. Region Värmland har ansvaret för kollektivtrafiken i Värmland.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är Region Värmlands långsiktiga strategiska dokument för kollektivtrafik i länet. Programmet ger en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas. Utifrån programmet formuleras sedan detaljerade planer för utvecklingen. Det är styrande för Värmlandstrafik.

Trafikförsörjningsprogrammet gäller för all regional kollektivtrafik i länet och är grunden för beslut om allmän trafikplikt, den trafik som samhället finansierar. Oavsett beslut om allmän trafikplikt kan kommersiella företag, genom anmälan till myndigheten, etablera kommersiell trafik.

Ladda ner Målbild för kollektivtrafiken i Värmland 2040 och Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland-2022-2026


Skriv ut sida