Kollektivtrafikmyndigheten

Region Värmland

Region Värmland äger Värmlandstrafik och är regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland. Regionfullmäktige är det högsta organet och beslutar om principiellt viktiga frågor.

Kollektivtrafiknämnden

Region Värmlands kollektivtrafiknämnd beslutar om uppdragen till trafikorganisatörerna Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. Nämnden bereder de kollektivtrafikärenden som ska beslutas i fullmäktige. Kopplat till nämnden finns tjänstemännen i enheten för kollektivtrafik.

Ansvaret för kollektivtrafiken i Värmland regleras i ett avtal mellan Region Värmland, länets 16 kommuner och Landstinget i Värmland. I avtalet delegeras det praktiska arbetet med kollektivtrafiken till Värmlandstrafik och Karlstads kommun.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är Region Värmlands långsiktiga strategiska dokument för kollektivtrafik i länet. Programmet ger en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas. Utifrån programmet formuleras sedan detaljerade planer för utvecklingen. Det är styrande för Värmlandstrafik.

Trafikförsörjningsprogrammet gäller för all regional kollektivtrafik i länet och är grunden för beslut om allmän trafikplikt, den trafik som samhället finansierar. Oavsett beslut om allmän trafikplikt kan kommersiella företag, genom anmälan till myndigheten, etablera kommersiell trafik.

Ladda ner Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021
Ladda ner Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018