Viktig information: Just nu ett flertal bussturer inställda på grund av sjukdom

Vår roll i ett hållbart samhälle

Som en del av Region Värmland är vår verksamhet en kugge i hjulet för vårt gemensamma arbete i att bidra till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
I vårt dagliga arbete handlar det om allt ifrån vilka krav vi ställer i våra upphandlingar, hur vi ser till att våra medarbetare trivs på jobbet, vilka insatser vi gör för att få fler att resa kollektivt till vilka bränslen vi kör våra fordon på.

Ta del av arbetet i vår Hållbarhetsrapport 2020

Miljömässig hållbarhet: Vi påverkar miljön för framtida generationer

Konkreta miljömål finns för depåer, fordon, bränslen, samordningseffekter och ökad marknadsandel. Miljöarbetet är ett led i implementeringen av vårt ledningssystem och ett svar på ISO-krav.

Social hållbarhet: Pusselbit för livskvalitet i världsklass

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att Värmland ska vara en attraktiv plats där människor vill verka och bo. Social hållbarhet har även ett internt perspektiv vilket innebär fokus på rollerna arbetsgivare och medarbetare.

Ekonomisk hållbarhet: God affärsetik i fokus

Region Värmland Kollektivtrafik upphandlar trafiken i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF) och Lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Att ha en god affärsetik är centralt och det är viktigt att ha tydliga rutiner och ett regelverk.

FN:s globala mål – Agenda 2030

”Livskvalitet i världsklass” är Region Värmlands långsiktiga vision och värdegrunden har en tydlig koppling till Agenda 2030. Region Värmland har påbörjat ett verksamhetsövergripande arbete för att än mer bli en hållbar samhällsaktör. Bland annat ser man över hur man ska integrera de globala målen i den nya organisationen. Kollektivtrafiken har representation i det verksamhetsövergripande arbetet samtidigt som en arbetsgrupp jobbar med frågorna på hemmaplan.


Skriv ut sida