Avslutade projekt

 

Hållbart resande i ett växande Värmland

Tidsram: 2016-2019
Samarbetspartners: Karlstads kommun + nio värmländska kommuner
Projektet i korthet: Hållbart resande i ett växande Värmland var ett treårigt projekt som arbetade för ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan i regionen. Projektet ägdes av Karlstads kommun och drevs i samverkan med Värmlandstrafik. Nio av länets kommuner deltog samt ett antal företag och organisationer. Projektet avslutades i december 2019.

eu-logo-inv

 

 

 

Läs mer om projektet på Karlstads kommuns webbplats:
Hållbart resande i ett växande Värmland

 

 

Full Koll 2

Tidsram: 2012-2014
Samarbetspartners: Trafikverket och Region Värmland
Projektet i korthet: Ett projekt som byggde vidare på det tidigare Full Koll 2009-2012. Tillsammans med Trafikverket och Region Värmland genomförde Värmlandstrafik satsningar på bytespunkter och hållplatser. Under projektet togs även en ny modell för samarbete runt infrastrukturens utveckling fram. Totalt gjordes investeringar på ungefär 24 miljoner kronor inom Full Koll 2. Det övergripande målet med projektet var att förbättra möjligheterna till en effektiv arbetspendling i länet, vilket i sin tur ökar konkurrenskraften och utvecklingen av näringslivet i Värmlands län. Projektet delfinansierades av EU och omsatte 18 miljoner kronor.

eu-logo-inv

 

 


Läs mer i Slutrapport Full Koll 2 – Infrastruktursatsningar för kollektivtrafiken i Värmland 2012-2014

 

ITRACT

Tidsram: 2012-2015ITRACT_logo
Samarbetspartners: I Sverige deltog Värmlandstrafik, Viktoria Swedish ICT och Karlstads universitet – Avdelning för datavetenskap och SAMOT (The Service and Market Oriented Transport research Group). Projektet var ett interregionalt samarbete mellan Sverige, Holland, Tyskland, Norge och Storbritannien.
Projektet i korthet: Genom att utveckla ny informations- och kommunikationsteknik bidrog ITRACT-projektet till att öka kollektivtrafikens attraktivitet, förbättra transporter och tillgänglighet i glesbygdsområden runt Nordsjön. . Resultatet av projektet är bland annat en tjänst för bokning av anropsstyrd trafik via webb och app samt en tjänst för bokning och redovisning av tjänsteresor.
Projektet hade en total budget på 3,8 miljoner euro (till hälften finansierat av Interreg IVB Nordsjöregionprogrammet). Läs mer på Itracts webbsida.

eu-logo-inv

 

 


Läs mer i Slutrapport ITRACT 2012-2015.

 

Full Koll

Tidsram: 2009-2012
Samarbetspartners: Trafikverket och Region Värmland
Projektet i korthet: I Full Koll samarbetade Trafikverket, Region Värmland och Värmlandstrafik för att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur. Detta med fokus på att höja standarden vid länets bytespunkter, uppgradera hållplatser och öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med pengar från kommuner och andra parter investerades nära 60 miljoner kronor, bland annat i hållplatser för det nya bussystemet 900 på Hammarö och moderna tågstationer längs Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan. Full Koll har också bidragit med pengar för att skapa en modern, bekväm och säker busstation med gater i Karlstad. Projektet gav också nya sätt att samarbeta mellan de inblandade parterna.

eu-logo-inv

 

 


Läs mer i Slutrapport FullKoll 2009-2012

 

2xKOLL

Tidsram: 2011-2014
SlurapportKlippSamarbetspartners: Karlstads universitet, Sunne kommun, Säffle kommun, Hammarö kommun och Landstinget i Värmland.
Projektet i korthet: Projektet syftade till att förändra attityder kring resande med kollektivtrafiken. Tillsammans med kommunerna i Sunne, Säffle, Filipstad och Hammarö, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland genomfördes bland annat cykel- och kollektivtrafikskampanjer och resvaneundersökningar. Projektet arbetade också fram nya lösningar för kollektivtrafik på landsbygd i form av närtrafik.  Totalt omsatte projektet ungefär 5,5 miljoner kronor.

eu-logo-inv

 

 


Läs mer i Slutrapport 2xKOLL.

 

Bims

Tidsram: 2009-2013
Samarbetspartners: X-trafik, Dalatrafik, Upplands Lokaltrafik, Västmanlands Lokaltrafik, Länstrafiken i Örebro, Karlstadsbuss och Tåg i Bergslagen.
Projektet i korthet: Tillsammans med sju bolag (X-trafik, Dalatrafik, Upplands Lokaltrafik, Västmanlands Lokaltrafik, Länstrafiken i Örebro, Karlstadsbuss och Tåg i Bergslagen) tog sig Värmlandstrafik an utveckling och introduktion av ett nytt biljettsystem. Under hösten 2012 var Värmlandstrafik först ut att införa det nya systemet som i dag är heltäckande för all regional busstrafik, tåg samt tätortstrafik i Kristinehamn, Arvika och Säffle. En efterlängtad uppgradering då det tidigare systemet varit med sedan början av 1990-talet.

eu-logo-inv

 

 

 

 

R3

Tidsram: 2005-2010
Samarbetspartners: Vägverket, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads universitet och Nobina.
Projektet i korthet: Under fem år, mellan 2005-2010, var fyra industridoktorander anställda på Värmlandstrafik för att arbeta med kvalitetsutveckling. Idén föddes i samband med att företagets ägare preciserade Värmlandstrafiks roll i den regionala utvecklingen. De ville också se Värmlandstrafik bidra till en hållbar utveckling i länet. Med stöd från Länsstyrelsen, dåvarande Vägverket och Karlstads universitet förverkligades projektet som blev nominerat till Svensk kollektivtrafiks branschtävling Goda exempel. Resultat var bland annat ett kvalitetsledningssystem och ISO certifieringar. Samt nytt mod att testa nya upphandlingsmodeller där kvalitet är en viktig aspekt.

Läs mer i Slutrapport R3, 2010.

R3 Slutrapport & utvärdering, 2011
Resande research resultat, slutrapport hösten 2010 (1 MB)
Resande research resultat, lägesrapport R3 våren 2009 (3 MB).
Resande research resultat, lägesrapport R3 våren 2008.
Resande research resultat, lägesrapport projekt R3, 2007 (1 MB).
Resande research resultat, en presentation av projekt R3, 2006 (1,5 MB).

 

 


Skriv ut sida