Kollektivtrafiken sparar samhället 111 miljoner

Publicerad

Värmlandstrafikståg åker på räls längs en sjö.

 

När du väljer kollektivtrafik och reser med Värmlandstrafik gör du en insats för miljön.
Sammanlagt sparar alla våra resenärer 111 miljoner kronor om året.

De värmländska kollektivresenärerna sparar samhället stora pengar varje år.
Beräkningar visar att kollektivtrafikens samlade miljöeffekter och trafiksäkerhet förra året sparade samhället hela 111 miljoner kronor.

Kollektivtrafiken sparar samhället stora kostnader som aldrig syns i en vanlig företagsekonomisk beräkning. Samhällsnyttan, inklusive besparingarna i miljökostnader, är stor men inte alltid lättberäknad.
Vi har valt tre relativt enkelt mätbara områden för en samhällsekonomisk beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta i Värmland år 2015:

  • Miljöeffekter
  • Tillgänglighet
  • Trafiksäkerhet

Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt i stället för att ta bil gör att samhället i Värmland sparar 32 059 000 kronor.

Tillgängligheten som gör att arbetslösa får möjlighet att pendla och därmed inte längre är arbetslösa gör att samhället sparar 21 138 000 kronor.

Trafiksäkerheten är åtta gånger så stor om man åker kollektivt jämfört med andra trafiksätt. Det gör att samhället sparar 57 928 000 kronor.

Totalt sparar samhället på dessa tre områden hela 111 125 000 kronor. Till dessa 111 miljoner kronor kommer dessutom vinster för mindre ohälsa. Människor som åker kollektivt rör sig fyra gånger längre till fots än de som klassas som bilister. En annan vinst för samhället är att kollektivtrafiken kräver mindre yta.

Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid år 2015 var 20 232 ton, jämfört med 40 357 ton om resorna skulle genomförts med bil. Samma siffror för kväveoxiden var 150,9 ton respektive 177,9 ton.

Så här har vi räknat

Miljökostnaden är beräknad på hur många kilo koldioxid och kilo kväveoxid kollektivtrafiken släppte ut jämfört med om resorna skulle ha gjorts med bil. Miljökostnaden beräknas vara 1.5 kr/kg CO2 och 75 kr/kg NOx (SIKA ASEK4 2008:3).

Tillgänglighetens kostnad är beräknad utifrån antalet sålda periodkort i Värmland och Svensk Kollektivtrafiks beräkning på hur många som kan jobba på grund av att kollektivtrafiken finns och förädlingsvärde per sysselsatt. I antalet sålda periodkort ingår även sådana som är sålda till studerande, dock ej grundskoleelever.

Trafiksäkerheten är beräknad utifrån vad kostnaden är för lätt skada, för svår personskada och för dödsfall, genom Trafikanalys beräkningsunderlag och Svensk Kollektivtrafiks senaste uträkning på hur säkert det är att åka kollektivt jämfört med annat trafiksätt. Fordonsuppgifterna är en uppskattning med utgångspunkt i 2014 års siffror. För antalet skadade och dödade i trafiken har vi också använt 2014 års siffror eftersom vi inte har tillgång till fjolårets siffror när detta skrivs

Du kan läsa mer om Värmlandstrafiks verksamhet i våra publikationer på webbplatsen.

Årsredovisning 2015
Tertialrapport 2015
Affärsplan 2016