Frågor & svar om vår tågtrafik

Publicerad

Värmlandstrafikståg åker på räls vid sjö.

Det har knappast undgått något att Värmlandstrafiks tåg varit i fokus den senaste tiden.
Trasiga tåg, banarbeten och synpunkter på uppstarten av tidtabellprocessen för nästa år har varit några av de frågor som fått våra kunder att höra av sig till oss.
Här nedan försöker vi reda ut en del frågor som kan finnas på vår trafik.

 

# Det kan väl inte vara så svårt att lägga tågen på tider då folk vill eller behöver åka?

– Det är ett stort pussel som ska läggas, genomföras och bli rätt så det passar så många som möjligt. Vi genomför drygt 20 000 resor med tåg varje vecka i Värmland, varav ungefär 6 000 är resande på Fryksdalsbanan. Dagligen har vi totalt 16 000 resor i vår trafik fördelat på 1 500 olika turer som i många fall ska synkas med de 3 500 resor på över 70 turer som vi genomför på tågsidan. Förutom våra 70 dagliga avgångar finns också all övrig trafik från SJ, Tågab och alla godstrafikoperatörer som ska samsas på våra banor.

 

# Är det inte ni som bestämmer när och var trafiken ska köras?

– Att lägga en tidtabell är en process som tar över ett år och har många inblandade parter, och där vi inte alltid får precis som vi vill. Vi måste ofta kompromissa med tider och avgångar. Det är slutgiltigt Trafikverket som beslutar om trafiken på banorna. Vi får, genom vår operatör Tågkompaniet som kör vår trafik, lägga förslag som sedan vägs mot andra önskemål som kommit från SJ, Tågåkeriet och en mängd bolag som vill köra godstrafik på banorna. Om vi inte kan komma överens beslutar Trafikverket till sist vilka bolag som får trafikera och när. Framförallt Värmlandsbanan från Charlottenberg och ner till Kristinehamn är en av landets absolut hårdast trafikerade banor.

 

# Varför lägger ni avgångarna så barnen kommer försent till skolan i Sunne?

– Det var ett första förslag till tidtabell som lagts för tåget till Sunne som inte blev bra och den avgången kommer vi att se över och försöka ändra. Självklart vill vi se till att eleverna kommer till skolan i tid. Vår målsättning är att det tåget ska kunna vara i Sunne senast 07.50 för att barnen ska hinna till skolstarten 08.05. Frågan kommer att tas upp redan nu i mitten av juni då vi inleder vårt samråd med Trafikverket, vilket är nästa steg i den långa processen för att nå fram till nästa års tidtabell.

 

# Varför ändrar Värmlandstrafik på något som fungerar bra?

– Vår ambition är alltid att köra en trafik så att som många som möjligt av våra resenärer är nöjda med och att ännu fler vill åka med oss. Men det är inte alltid vi själva som rår över avgångstiderna eftersom många ska samsas i tågtrafiken. Alla tider kan heller inte alltid passa alla utan vår ambition blir att lägga en trafik som blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Det kan ju vara skoltider eller arbetstider som ändras, och då passar avgångstiderna plötsligt sämre för den enskilde.
Men vi tar alltid hänsyn till synpunkter som kommer in från bland annat kommunerna.

 

# Varför är det så mycket strul med inställda turer på Fryksdalsbanan?

– Vi har totalt fem dieseldrivna Itinotåg på Fryksdalsbanan, som är en bana som inte är elektrifierad och därför måste trafikeras med dieseldrivna tåg.
Några av våra tåg har drabbats av brand i motorrummet, något som även hänt andra Itinotåg runt om i landet. Vi har därför valt att stoppa dessa tåg och bygga om dem för att inte riskera ytterligare tillbud. Säkerheten har alltid högsta prioritet för oss och våra resenärer.
Vi har också haft tåg ur trafik efter bland annat älgkrockar längs banan.

 

# Varför lyssnar ni inte på Värmlandspendlarnas synpunkter?

– Vi har regelbundna möten med flera olika intresseorganisationer. Värmlandspendlarna är en intressegrupp som också ge synpunkter, men man måste komma ihåg att de är en grupp bland många som har synpunkter på vår trafik. Vi har ett ansvar för att hela vår trafik ska fungera och kugga i varandra. Bussanslutningar ska synkas så långt det är möjligt till tågens avgångstider och skoltrafiken ska synkas till lektionstider. Vi har många kugghjul som måste greppa i varandra för att hela vår trafik ska fungera.
Vi får hela tiden in önskemål från kommuner, skolor och företag om tider som borde ändra eller turer som borde införas och vi tar självklart till oss synpunkterna, även om vi kanske inte kan genomföra allt vi eller resenärerna vill.

 

# Varför lägger ni trafik så att resenärerna på Fryksdalsbanan måste byta i Kil?

– För att kunna öka antalet turer och få till tätare intervall på Fryksdalsbanan till Sunne behöver våra tåg befinna sig på rätt ställe. Vi vill i det nya förslaget utöka trafiken från 12 till 16 dubbelturer till Sunne och till lika många turer på Värmlandsbanan mellan Karlstad och Charlottenberg.
Det innebär att våra Itinotåg behöver ”vända” i Kil och gå norrut. Sträckan Kil-Karlstad är dessutom redan väldigt hårt trafikerad och det blir svårt för oss att få plats med en utökad trafik där under de tider vi önskar.

 

# Varför kan ni inte köra ännu tätare trafik när folk vill åka?

– Den stora flaskhalsen i vår trafik är sträckan Karlstad-Kil som är en av landets mest trafikerade enkelspårsbanor. Förutom vår trafik ska även SJ, Tågab och ett flertal godstransportörer samsas och framförallt kunna mötas. De flesta, godstrafiken undantagen, vill köra sin trafik under rusningstid och då blir det trångt om så kallade tåglägen.

 

# Varför är vissa turer så ofta inställda?

– När vi har tåg ur trafik eller när det inträffar andra saker som stör regelbundenheten, tvingas vi ändra om i trafiken. Vi försöker då göra förändringar på de turer där det påverkar minst antal avgångar eller där det finns alternativa avgångar strax före eller strax efter. Det gäller också för oss att planera så tågen finns på rätt ställe för nästa dags morgontrafik, norrut eller söderut på banan.
Därför har vi under vissa perioder av fordonsbrist och banarbete till exempel tvingats ställa in turen som avgår från Karlstad mot Torsby 16.46.

 

# Vem är det som bestämmer om tågtrafiken?

– Det är Trafikverket som efter våra önskemål till sist beslutar om tilldelning och avgångstider. Allt genomförs i en process som startar i november, behandlas under våren och beslutas i olika etapper under sommar och tidig höst för att sedan kunna genomföras med start i mitten av december för att gälla under det påföljande året. Processen pågår alltså under ett års tid och det är många önskemål som till sist ska jämkas samman till en tidtabell som fungerar för alla inblandade bolag – och för alla pendlare, skolelever och godshanterare på banan.

 

# Vad händer om de olika bolagen vill köra på samma tider?

– Det är alltid Trafikverket som enligt det befintliga regelverket slutgiltigt avgör vem som får företräde på banan. De bolag som har gränsöverskridande trafik över nationsgränser, har företräde framför de nationella bolagen. Därför kan till exempel ett godståg från Norge få företräde framför vår regionala persontrafik.

 

# Varför kör ni inte mer trafik på kvällar och helger?

– Vår ägare, Region Värmland, har gett oss i uppgift att svara för regiontrafiken med bussar och tåg i Värmland och tätortstrafiken i Arvika, Säffle, Torsby och Kristinehamn. I uppdraget från våra ägare står att vi ska prioritera i första hand studie- och arbetspendling och då hamnar stor del av trafiken av förklarliga skäl på vardagar.
Att köra ytterligare trafik på helger och kvällar är också en ekonomisk fråga som det just nu inte finns ekonomiska medel till.