Frågor och svar om upphandlingen av skoltrafiken

Vilka har fått kontrakt för den kommande tioårsperioden?

Vad är det för skillnad mot i dag?

Hur många åker med skolskjuts i Värmland?

Kommer skolbarnen att märka någon skillnad?

Blir det dyrare nu för kommunerna?

Hur kan det skilja så mycket i pris mellan kommunerna?

Varför vinner inte det företag som har lägst pris upphandlingen?

Är det inte svårare för mindre företag att få avtal när man måste ha ett avancerat miljö- och kvalitetsarbete?

Ni pratar om miljö- och kvalitetskrav, vad innebär det för resenären?

Flera företag mister sina avtal. Blir det många arbetslösa nu?

Vilka har fått kontrakt för den kommande tioårsperioden?

Värmlandstrafiks styrelse har beslutat om vilka företag som ska köra skoltrafiken i de här åtta kommunerna: Eda, Filipstad, Grums, Hagfors, Kil, Sunne, Säffle och Torsby.

Det är fem olika entreprenörer: Arvika-Eda Taxitransporter, Grums Taxi, Kils busstrafik, Nettbuss och Nobina.

Vad är det för skillnad mot i dag?

En skillnad i upphandlingen är att vi använt oss av kvalitet i utvärderingen och inte endast lägsta pris. Vi vill att kommunen och skolbarnen ska ha en trygg och säker resa till och från skolan i 10 år framåt. Då krävs att företagen som kör trafiken arbetar med kvalitet.

Miljölagstiftning och vi har tydliggjort miljökraven i upphandlingen. Det finns numera lagkrav på hur man ska underhålla och tvätta sina fordon. Lagstiftningen ställer även krav på utsläppsnivåer. Det innebär att bussarna inte kan vara äldre än från 2010.

Till toppen

Hur många åker med skolskjuts i Värmland?

Den här upphandlingen gör vi för 13 av Värmlands 16 kommuner. Totalt handlar det om nästan 1,4 miljoner skolresor under ett år. Eftersom vi handlar upp trafik som ska fungera i tio år skapar vi bra förutsättningar för framtidens skolbarn lika mycket som för dagens.

Kommer skolbarnen att märka någon skillnad?

Även om det skulle bli ett annat företag som tar över skolresorna kommer det säkert vara många bekanta ansikten som kör bussarna. På en del håll blir det nya bussar och det tror vi de flesta kommer att gilla.

Vi vill också att skoltrafiken ska in i ett trafiklednings- och kommunikationssystem. Det blir en stor förbättring, jämfört med i dag.

Våra fem mål för kvalitet gäller även skoltrafiken. Det är klart att det är bra även för eleverna om bussarna går i rätt tid, är hela och rena, om de som resenärer får ett bra bemötande, en trygg och säker resa och korrekt information vid trafikstörningar.

Till toppen

Blir det dyrare nu för kommunerna?

För vissa blir det en kostnadsökning och för andra en minskning, jämfört med budgeten för 2013.

Vad det kostar beror på hur många bussar som behövs för att alla barn och ungdomar ska komma till och från skolan. En del av kostnaden beror på de miljökrav som finns på anläggningar för tvätt och underhåll som miljölagstiftningen kräver.

Hur kan det skilja så mycket i pris mellan kommunerna?

Skolorganisationer ser olika ut i olika kommuner. En del av skillnaden beror på antalet fordon som behövs för att se till att alla skolbarn ska komma till ”sin” skola. En del av kostnadsökningen beror på även på ökade miljökrav. Finns det ingen tvätthall i kommunen i dag påverkar det kostnaden.

I en del kommuner så blir en del linjetrafik skoltrafik. Det är de linjer där det endast är skolbarn som reser. Det betyder att det blir en högre kostnad för skoltrafiken, men den totala kostnaden för kollektivtrafik i kommunen blir ungefär den samma.

I en del fall har det gamla priset varit mycket lågt och nu är det en mer rimlig prisnivå. Alla anbud ger en samstämmig bild av prisökningen. I Värmlandstrafik har vi gjort referenskalkyler där vi också gjort en beräkning på vad det kostar med fordon, personal, garage och administration med mera. De uträkningarna visar samma sak.

Till toppen

Varför vinner inte det företag som har lägst pris upphandlingen?

När vi utvärderat anbuden har vi titta på pris, miljö och kvalitet. Priset spelar fortfarande en avgörande roll, men politikerna i Värmlandstrafiks styrelse valde att även lägga vikt vid hur företagen jobbar med kvalitet.

Det handlar om skolbarnens resa till skolan ska vara så bra som möjligt och att den kan utvecklas och bli ännu bättre. Det handlar också om att ta ansvar för att stora upphandlingar inte bidrar till att priskonkurrens blir så hård att företagen lägger ett anbudspris som det egentligen inte går att försörja sig på. Kollektivtrafikbranschen är en hårt konkurrensutsatt bransch och Värmlandstrafik är mån om att de företag som har avtal ska ha utrymme för att jobba med både kunder, medarbetare och miljö. Det skapar stabilitet och långsiktiga lösningar som är bra för skolbarn, chaufförer, miljön och företagsklimat.

Är det inte svårare för mindre företag att få avtal när man måste ha ett avancerat miljö- och kvalitetsarbete?

Eftersom vi nyss upphandlat linjetrafiken för hela Värmland, där vi ställde samma krav på miljö- och kvalitet som när vi upphandlat skoltrafik, vet vi att de flesta företag som lämnat anbud förbättrat sitt arbete på bara ett halvår. När det gäller miljö så handlar det om lagkrav. Det ska finnas tvätthallar som uppfyller de miljökrav som finns i lagstiftningen. När bussar och bilar ska servas och underhållas finns det särskilda krav på hur man tar hand om olja och annat. Dessutom ställs krav på utsläppsnivåer från fordonen.

När det gäller kvalitet är det viktigaste hur det fungerar för resenärerna. Företagen har själva fått uppskatta hur de jobbar med kundsamverkan, ledarskap, medarbetarnas utveckling och delaktighet och hur arbetet fungerar i företaget. Efter det har DNV, Det Norske Veritas, ett av världens största företag som jobbar med kvalitets- och miljörevisioner, gjort en oberoende granskning.

Karlstad Taxi är ett bra exempel. Det består av många egna företagare och är ett av de fyra företag som hamnar på den högsta nivån när de granskats av DNV. De andra tre är Arvika-Eda Taxitransporter, Nettbuss och Nobina.

Till toppen

Ni pratar om miljö- och kvalitetskrav, vad innebär det för resenären?

Miljökraven handlar om gällande lagstiftning. Det är i stort sett tre delar som ska uppfyllas.

– Företaget ska se till att bussarna tvättas i en hall där man tar hand om bland annat spillvatten.
– Service och underhåll måste skötas så att oljor och annat tas till vara på ett särskilt sätt.
– Fordonen måste uppfylla särskilda krav när det gäller utsläpp. I praktiken innebär det att inga bussar kan vara äldre än från 2010.

Kvalitetskraven handlar om att skolbarnen ska kunna åka säkert och tryggt till skolan och vara i tid både dit och hem. Det handlar också om att företagen ska ha bra rutiner om det händer något oförutsett och hur man tar hand om klagomål. Vi har delat upp det i fyra delar:

– Kundsamverkan
– Ledarskap
– Medarbetarnas utveckling och delaktighet
– Verksamhetens processer

När Värmlandstrafiks styrelse beslutade att också väga in kvalitetskrav i upphandlingen så står skolbarnen i centrum och att de har en bra resa till och från skolan. Då blir det automatiskt fokus på hur företagen jobbar med sina medarbetare och hur man tillsammans utvecklar resandet.

Flera företag mister sina avtal. Blir många arbetslösa nu?

Busschaufför är ett bristyrke och de företag som vunnit anbudsgivningen kommer att behöva rekrytera. Så här ser kollektivtrafikupphandlingar ut i hela landet. Det är inte heller ovanligt att mindre företag blir underentreprenörer till företag som har avtal.

Till toppen


Skriv ut sida