Åtta nya tågturer till Oslo och Örebro

Publicerad

Nytt tågförslag från Värmlandstrafik: Åtta nya dubbelturer till Oslo och lika många dubbelturer från Karlstad till Örebro. Detta är huvudingrediensen i en större omarbetning av befintligt tjänstekoncessionsavtal som har förhandlats fram, mellan Värmlandstrafik och Tågkompaniet.  Förslaget, som är tänkt att genomföras från tidtabellsskiftet i december 2016, innebär också ett utökat antal turer på Fryksdalsbanan.

Norska NSB kör idag tågtrafik en gång i timmen mellan Oslo och Kongsvinger. I förslaget förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag, vilket frigör fordon och skapar möjlighet till utökad trafik mellan Karlstad och Örebro med åtta dubbelturer per dag.
Samtidigt får trafiken på Fryksdalsbanan utökat antal turer och kopplas mot trafiken på Värmlandsbanan i Karlstad eller i Kil.

Ökar regionens attraktivitet

– Värmlands geografiska tillgänglighet är bristfällig, vilket minskar regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Detta har visats i flera utredningar under senare tid. Vi måste förändra den bilden om befintliga företag ska kompletteras av nya, om befintliga medborgare, gamla och nya, äldre och yngre, ska välja att satsa på Värmland.

– Det är av största vikt att vi på ett effektivt och för våra resenärer bra sätt kan binda ihop Värmland med både den norska arbetsmarknaden och arbetsmarknaden i Örebro för att ytterligare stärka regionen, säger Lars Bull.

– Om vi kan åstadkomma den förändringen, då växer skattekraften och hjälper både kommuner och landsting att klara välfärdssamhället. Skillnaden mellan kollektivtrafiken och andra samhällsfinansierade verksamheter är att kollektivtrafiken kan bidra till en ökad skattekraft, medan andra verksamheter som vård, skola och omsorg är beroende av ökad skattekraft.

Utvidgad arbetsmarknad

Kollektivtrafikens viktigaste uppgift är att bidra till en hållbar regional utveckling. Det viktigaste verktyget när det gäller att åstadkomma utvidgade arbetsmarknader med ökad rörlighet, ökad regional tillväxt och konkurrenskraft är tågtrafik.

Den värmländska tågtrafiken är i sin nuvarande utformning inte tillräckligt effektiv. Den enda kommersiellt gångbara tågtrafiken är den mellan Stockholm och Karlstad. Tågtrafikens avreglering fortsätter internationellt och nationellt i syfte att skapa ett öppet, fungerande marknadstillträde. Såväl trafik som affärsmodeller måste därför utvecklas vidare om tågtrafiken ska utvecklas mot den marknadsmodell som lagstiftaren eftersträvar.

Förslaget är beroende av ett finansieringsbeslut i april 2016, i samband med regionfullmäktiges planerade beslut om nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2017-2021.

– Med förslaget vill Värmlandstrafik erbjuda en bättre lösning än idag. En lösning som erbjuder en attraktivare tågtrafik och uppfyller målbilden för trafik till och från Oslo och till och från Örebro. Trafiken blir också en kraftfull drivkraft för genomförandet av väsentliga investeringar i järnvägens infrastruktur i Värmland, säger Lars Bull, vd för Värmlandstrafik.

Förslaget innebär i korthet:

  • Kraftigt förbättrad tågtrafik till/från och inom Värmland. Möjlighet för fler resenärer i tågtrafiken.
  •  Ny tågtrafik till Oslo.
  •  Förbättrad tågtrafik till Örebro.
  •  Fler tågturer på helgerna.
  •  Tätare tågtrafik på Fryksdalsbanan kopplat till byte mot både öster och väster på Värmlandsbanan.
  •  Samarbete mellan NSB/Tågkompaniet och Värmlandstrafik.
  •  Avtalet kräver inga inköp av tåg under perioden fram till 2020.

Frigör resurser

Förslaget innebär vidare att resurser frigörs, fler tåg (svenska och norska) gör trafiken robustare och effektivare.
– Idag kräver trafiken 14 fordon, samtliga fordon Värmlandstrafik förfogar över. Med den utbyggda trafiken, som motsvarar en 50-procentig ökning, krävs elva fordon. Det betyder att trafiken blir effektivare och ökar även utrymmet för regelbunden service och underhåll. Ökningen klaras vidare med mycket liten personalökning. Effektivare även på den punkten således, säger Lars Bull.

– Vi lever i en brytningstid där gamla sanningar rämnar och nya lösningar krävs. I det läget gäller det att vidta rätt åtgärder för att gynna den regionala tillväxten och göra det möjligt för befintliga företag, nya medborgare och den yngre generationen att leva och verka i Värmland, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

 

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2016/01/trafikstruktur