Agenda 2030 – så bidrar vi

Publicerad

”Livskvalitet i världsklass” är Region Värmlands långsiktiga vision och värdegrunden har en tydlig koppling till Agenda 2030. Följande delmål är identifierade som de mål Region Värmland Kollektivtrafik bidrar främst till:

Delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.

Kollektivtrafiken bidrar genom att…

… förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behov hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionshinder samt äldre personer.

… tillhandahålla trygga och smarta transportlösningar till länets invånare oavsett livssituation och behov. Detta genom vårt kvalitetsarbete tillsammans med våra entreprenörer utifrån våra fem målområden (avgång i rätt tid, helt och rent fordon, bra bemötande, trygg och säker resa och korrekt störningsinformation).

… tillhandahålla lösningar som gör att personer med olika funktionshinder, som syn, hörsel och rörelse, kan resa med oss. Detta genom tex tillgänglighetsanpassade fordon och hållplatsmiljöer.

… tillhandahålla enkla och tydliga system för våra resenärer. Exempelvis smidiga system för betalning och information; appar, webbplatser och andra informationssystem utvecklas kontinuerligt.

3.6: Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor.
Kollektivtrafik innebär färre bilar på vägarna = minskad risk för trafikolyckor. Detta bidrar till Riksdagens nollvision för skador i trafiken.

3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier, föroreningar och utsläpp.
Genom biobränslen och färre fordon på vägarna genererar vi mindre utsläpp i luften.

5.1: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor.
I egenskap av arbetsgivare med stor andel kvinnor är det särskilt viktigt att arbeta för kvinnors arbetsvillkor.

8.5: Uppnå full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete för alla.
Kollektivtrafiken bidrar till exempel genom att ställa krav vid upphandlingar motsvarande kollektivavtal.

9.1: Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet.
Kollektivtrafiken bidrar genom att vara en aktiv aktör i samhällsplanering. Till exempel genom att vara med i ett tidigt skede i planering av nya bostadsområden.

10.2: Alla oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsnedsättning ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Kollektivtrafiken minskar ojämlikheter gällande transportmöjligheter och möjliggör människors förflyttning oberoende av socioekonomisk bakgrund.

12.7: Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
Kollektivtrafiken bidrar genom att inkludera fler hållbarhetsaspekter än pris, till exempel sociala villkor, i våra upphandlingar.

12.8: Säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling.
Bidra till att fler invånare i Värmland inser kollektivtrafikens betydelse för en hållbar utveckling.

13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
Vi bidrar genom att integrera klimatåtgärder i styrande dokument, till exempel i kommande Trafikförsörjningsprogram.