Stängda hållplatser påverkar linje 65

Nyhamnsvägen i Kristinehamn är avstängd för trafik under tisdag 27:e och onsdag 28:e februari. Det påverkar linje 65 och hållplatserna Sannagården och Sannabadet. De är stängda under de två dagarna. Under tiden hänvisar vi till hållplats Presterudsvägen.

Skolkorten på sportlovet

Under sportlovet vecka 9 gäller skolkorten så här:

Grundskoleladdningen gäller måndag – fredag 06.00 – 18.00

Gymnasieladdningen gäller hela dygnet alla dagar under veckan.

Praktikpass för grundskolan och gymnasiet gäller under den tid och den sträcka som anges på kortet.

Hagfors nästa för vår KommunDialog

Vår resa med KommunDialog går vidare över Värmland
Idag torsdag (15/2) gästar vi Hagfors med vår KommunDialog.
Kom och prata om hur du tycker att kollektivtrafiken fungerar eller borde fungera.
Vi finns i plenisalen i Stadshuset från klockan 17.00.
Välkomna att möta oss och kommunen. Se där!

Resandet med Värmlandstrafik ökar

 

Kollektivtrafikresandet i Värmland ökar.

Det totala antalet resor med Värmlandstrafik för 2017, inklusive resor med övergång till Karlstad tätortstrafik, uppgår till 9,6 miljoner resor, vilket är 2,6 % fler resor än föregående år.

Resandet har ökat med alla trafikslag.

Resor inom linjetrafik buss (inklusive övergång till Karlstad tätortstrafik) har ökat med 2,6 %.Största ökningen har gjorts i Hammarötrafiken som ökat med 8%.

Besparingen för samhället att köra anropsstyrd trafik mot att köra samma trafik som ordinarie busstrafik blev för året 19,5 Mkr.

Resandet med tåg har ökat något mot föregående år.

Inom servicetrafiken har totalt ca 244 000 resor genomförts. Antalet resor har ökat marginellt mot tidigare år. Total besparing för samhället genom samordning av sjuk- och färdtjänstresor uppgår till ca 25,4 Mkr, 20,2 Mkr för sjukresor och 5,2 Mkr för färdtjänstresor under 2017.

Separat skoltrafik har haft en stor ökning av resor, 8,3 % jämfört med 2016. Störst orsak till ökningen inom separat skoltrafik är att vissa av Värmlandstrafiks ordinarie linjer med buss gjorts om till separat skolskjuts. Även den omfattande ökningen av elever från boenden för nyanlända, ökad elevrörlighet och centralisering av skolor har bidragit till ökningen av resor

Biljettköp via Värmlandstrafiks mobilapp har ökat med hela 73 % mot föregående år. Den resenärskategori där mobilbiljettförsäljningen ökar mest är vuxen resenärer

I vår kommunikationskanaler har vi också ökat. 3 533 personer som följer oss på Facebook vid utgången av 2017 är +641 följare, en ökning med 22 procent under året.

Majoriteten, 56 procent, av våra följare på Facebook är kvinnor. 44 procent män följer oss. Flest följare har vi i åldersspannet 18 – 24 år där fördelningen är 12 procent kvinnor och 14 procent män.

Noterbart är att användandet av Facebook ökar högre upp i åldrarna. Totalt 12 procent av våra följare är över 55 år medan 28 procent är under 25 år.

Vår webbsida, varmlandstrafik.se, har fortfarande ett högt besöksantal.  Under 2017 gjordes över en miljon besök på sidan. Totalt 1 281 574 (1 320 031) besök noterades på sidan av 388 872 unika besökare vilket ger ett snitt på 3 511 (3 616) besökare per dag och strax under 25 000 besök i veckan, vilket även fortsatt måste betraktas som en stark siffra.

Den kraftiga ökningen av Värmlandstrafik mobilapp visar en fantastisk utveckling under året. Under slutet av 2017 hade appen 23 000 aktiva användare, som månadsvis generar nästan en miljon sökningar. Totalt gjordes över 8 miljoner sökningar i appen under året. Noterbart är att försäljningssiffror och antalet sökningar uppvisar kraftfulla siffror även under sommarmånaderna, då det dagliga resandet av tradition minskar.

Här hittar du vår Tertialrapport för helåret 2017

Lite intressanta sifferfakta ur vår tertialrapport här.

• 936,4 miljoner kronor i omsättning 2017
• Ca 9,6 miljoner resor totalt alla trafikslag 2017
• 554 391 tidtabellagda turer med buss, tåg och servicelinje per år.
• 160 bussar och 14 tåg i linjetrafik.
• Ca 75 schemalagda fordon i servicetrafik.
• 139 bussar i separat skoltrafik
• 2 061 hållplatser – 141 linjer

Ändringar i tågtidtabell ger bättre pendlartrafik

Ett lyckat möte som ska ge en ännu bättre tidtabell.

Resenärsforum tog avstamp för en bättre tågtrafik när den nya sammanslutningen av pendlare, Värmlandstrafik och kommunerna längs Fryksdalsbanan möttes i Kil på torsdagen.
Det blev ett mycket positivt och konstruktivt möte med pendlarna på Fryksdalsbanan.

Deltagarna i Resenärsforum hjälper oss nu med sina synpunkter att ta fram en bättre anpassad och mer pendlarvänlig tidtabell på i första hand Fryksdalsbanan.

Första steget är taget och alla var överens om att utfallet kommer bli jättebra.

-Det ni öppnat för nu kommer att ge oss en mycket, mycket bättre tidtabell, konstaterade Sture Arnesson aktiv i sammanslutningen Värmlandspendlarna som fanns med på mötet.

De första förändringarna, som genomförts efter synpunkter i samband med de KommunDialog-möten Värmlandstrafik haft med resenärer och kommuner under hösten, kommer att införas redan med start den 2 april.

Förbättringar i eftermiddagstrafiken norrut på banan är ett direkt resultat av pendlarnas synpunkter och de diskussioner som hållit under KommunDialog-träffarna i Torsby, Sunne och Kil.
Avgången 15.25 från Karlstad går nu till Sunne medan avgångarna 16.20 och 17.03 båda går hela vägen upp Till Torsby. Den sistnämnde dessutom 21 minuter snabbare tack vare kortare väntetid.

Morgontrafiken söderut mot Karlstad blir också bättre när 08.15-avgången från Sunne går hela vägen ner till Karlstad (09.13) och blir därmed en fyra morgonpendlartåg till Karlstad där de övriga landar 05,47, 07.22 och 08.03

Dessutom har arbetet på allvar dragits igång inför 2019 års tidtabell där de två första utkasten, pendlarnas och Värmlandstrafiks, granskades och fick positivt mottagande. Morgon- och eftermiddagstrafiken fick ett tummen upp från pendlarna som efterlyste en senare kvällstur