Värmlandstrafik gör ny servicetrafikupphandling

Idag publicerar Värmlandstrafik en ny trafikupphandling för servicetrafik (färdtjänst och sjukresor) i fem av sex körområden i Värmland. Med detta är processen för att hitta en ny trafikleverantör igång efter att Keolis valt att säga upp ett femårigt avtal i förtid (den 22 juni 2017). Tilldelningsbeslut väntas tas i september varpå det nya avtalet träder i kraft redan i december i år.

– Keolis uppsägning av avtalet har gjort att vi nu på kort tid tagit fram nytt upphandlingsunderlag som godkänts av Värmlandstrafiks styrelse, säger Anders Wahlén chef för servicetrafiken hos Värmlandstrafik.

Det nya servicetrafikavtalet omfattar fem körområden i Värmland (Säffle/Grums är redan upphandlat) och gäller mellan 22 december 2017 och 31 augusti 2021 med option på ytterligare två år.

Upphandlingen görs som ett påskyndat öppet förfarande vilket innebär en kortare anbudstid. Anbudsöppning och anbudsprövning sker efter semestrarna och tilldelningsbeslut förväntas tas i september.

Tills det nya avtalet träder i kraft utförs servicetrafiken precis som tidigare.
– Trafiken är säkerställd enligt avtal fram till den 22 december då det av Keolis uppsagda avtalets uppsägningstid löper ut. Vi förutsätter att vi tillsammans fullföljer uppdraget från våra ägare, att leverera en bra servicetrafik för både våra ägare och alla våra kunder.

Frågor & svar om servicetrafikavtalet

170626 Anders 01_800

Värmlandstrafiks chef för servicetrafiken, Anders Wahlén svarar på de vanligaste frågorna kring det uppsagda servicetrafikavtalet som leverantören Keolis sade upp i slutet av juni med fyra år kvar på avtalstiden.

Varför har avtalet sagts upp?

-Det är egentligen en fråga som ska ställas till vår leverantör, men till oss har Keolis anfört lönsamhetsbekymmer. Vi har aldrig lagt några hinder i vägen för vår leverantör att utveckla och utöka sin verksamhet för att skapa ytterligare intäkter, så länge det inte påverkar vårt avtal och vår trafik. Denna möjlighet har man dock valt att avstå från.

 

Vad händer nu? Kommer min servicetrafik att fungera även i fortsättningen?

-Ja, servicetrafiken fortsätter att fungera, den är säkerställd enligt avtal fram till den 22 december då det av Keolis uppsagda avtalets uppsägningstid löper ut. Vi förutsätter att vi tillsammans fullföljer uppdraget från våra ägare, att leverera en bra servicetrafik för både våra ägare och alla våra kunder.

 

Blir det en ny upphandling nu?

-Vi kommer att gå in i ett nytt upphandlingsförfarande där målet är att finna leverantörer som kan köra vår servicetrafik ett antal år framåt. Hur detta anbud ser ut eller exakt vad vi ska upphandla kan vi i nuläget inte gå in på, på grund av upphandlingssekretessen.

 

Varför vill Värmlandstrafik ha skadestånd av Keolis?

-Minst fyra år återstår av det avtal vi skrev med Keolis. Avtalet är värt nästan 75 miljoner kronor per år under de fem åren. Om vi och våra ägare, de värmländska kommunerna och landstinget, och i slutänden skattebetalarna, får en fördyrad servicetrafik på grund av Keolis uppsägning av avtalet kommer vi att kräva ett skadestånd för detta.

 

Stämmer det att Värmlandstrafik hanterat trafiken ineffektivt?

-Vårt uppdrag är att säkerställa en god servicetrafik för både våra kunder och för våra ägare enligt de regelverk vi har att följa. Vi vill självfallet ha trafikföretag med ekonomi i balans, det finns ingen motsättning i det. Den effektivitet det talas om här innebär dock ett annat trafikupplägg och en annan trafikledning än den som är upphandlad och det kan vi inte tillgodose inom det avtal vi har och med hänsyn tagen till lagen om offentlig upphandling.
-Vi har bedrivit servicetrafik med hög kundnöjdhet i många år och vill påstå att vår personal absolut har den kompetens som krävs för att trafikleda servicetrafiken på ett effektivt och bra sätt för både våra kunder och våra ägare.

 

Vad är det leverantören vill förändra?

-Det handlar bland annat om en annan form av systemstyrd trafikledning, med färre fordon och förare och en annan form av körning av våra fordon. Vår modell bygger på att ha fordon stationerade på olika orter i länet och försöka trafikleda tillbaka fordonen mot hemorten. Vi tror det finns ett värde av att ha ett fordon tillgängligt i Nykroppa när faster Agda vill till ICA och handla. Man ska komma ihåg att det handlar om beställningstrafik där vi får in nya köruppdrag som ska lösas snarast.

Den systemstyrda trafikledningen handlar om datormodeller som med algoritmer plockar samman en slingkörning som är den effektivaste för leverantören, men kanske inte alltid den bästa för kunden. Innan vi kommer till ett annat trafikupplägg måste konsekvenserna analyseras noga, inte minst tillgängligheten på fordon på olika platser i länet och att våra åtaganden gentemot våra uppdragsgivare säkerställts.

Använder Värmlandstrafik omoderna system för att trafikleda?

-Värmlandstrafik utnyttjar givetvis systemstöd. Vi har investerat sju miljoner kronor under de senaste två åren för att utveckla våra system inom servicetrafiken. Vi har utvecklat vårt Triplex-system där vi i realtid digitalt följer hela vår trafik och samtliga fordons positioner.

-Vår leverantör har efterlyst en effektivisering baserad på en förenklad simulering av historiska fakta medan vi anser att fordonstillgängligheten lokalt eller kundnöjdhet inte analyserats tillräckligt noga. Vi anser vidare att analysen heller inte gjorts hur kostnaderna slår mot våra ägare.

-Vi är bra på att ta tillvara våra kunders behov i ett system med empati och kunskap. Optimalt och digitalt planerad verksamhet är inte alltid lika med hög kundnöjdhet. Vi kan i högre utsträckning ta tillvara våra kunders behov och inte bara optimera regelverket.

-Vår trafikledning och beställningscentral har med stor kunskap och lång erfarenhet om geografi och våra kunders behov kunnat utveckla våra systemstöd. Vi använder inte planeringssystem med algoritmer. Vårt system hanteras sedan arton år tillbaka av en erfaren grupp trafikledare som i många fall känner våra kunders önskemål i detalj. Många har jobbat på vår beställningscentral sedan 1999. Där finns en stor kunskap om det lokala, både när det gäller geografi och våra kunders behov. Det är utifrån de behoven vi utvecklat vårt systemstöd.

 

Handlar det om ekonomi?

-Vår leverantör har anfört lönsamhetsbekymmer till oss. De nya körmodeller som vår leverantör vill ha ändrar ersättningsmodellerna till trafikföretagen och vi anser, förutom att det inte är det som är upphandlat, även handlar om en efterhandskonstruktion. Den effektivitet vår leverantör vill nå och efterlyser, tror vi inte i första hand kommer våra kunder till del.
-De flesta trafikföretag ser samhällsbetalda transporter som en av flera viktiga intäktsplattformar som skapar möjligheter till ytterligare intäkter. Vår leverantör har däremot valt att avstå från andra föreslagna intäktsmöjligheter.

 

Kan det bli så att Keolis även i fortsättningen kör trafiken åt Värmlandstrafik?

-De är givetvis lika välkomna som alla andra med nya anbud när vi går in i den processen. Hur den upphandlingen i detalj ska se ut kan och får vi dock av sekretesskäl inte säga något om i nuläget.
Värmlandstrafik är unika i kollektivtrafiksverige genom att kunna erbjuda sjuk- och färdtjänstresenärer bokad plats i ordinarie trafik. Det tycker vi och även våra ägare är ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser.

 

När sker det någon ändring?

-Det finns en sex månader lång uppsägningstid som faller ut den 22 december. Till dess behöver vi ha en lösning klar. Vi vill och tror att vi kommer att erbjuda en bra trafik till våra kunder fram till dess. Vårt och våra förares bemötande har fått höga betyg av våra kunder och där tror vi även fortsatt kommer att leverera en bra servicetrafik.
-Både våra ägare och användare värdesätter en trafik med hög utförandekvalitet. Värmlandstrafik säger inte nej till utveckling, men större genomgripande förändringar måste analyseras mer ingående avseende lag, kvalitet, kostnader, tillgänglighet och så vidare.

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafik sparar 14 miljarder

Bussar_800

Kollektivtrafiken skapar samhällsnytta för betydligt mer än 14 miljarder kr netto varje år.
Det visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik

Rapporten, som presenterades i Almedalen, visar även att kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för breda lager av befolkningen, med många värdefulla effekter på bland annat. arbetsmarknaden, enligt WSP. Av de nyttor som kollektivtrafiken innebär för samhället, är effekten av ökad tillgänglighet för dem som åker med kollektivtrafik den överlägset största. Genom att kollektivtrafiken gör det smidigt och billigt för människor att nå många arbetsplatser vidgas arbetsmarknaderna, företagen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens och produktiviteten i näringslivet ökar.

Kollektivtrafiken är enligt rapporten även ett verktyg för att nå mål om grundläggande möjligheter för alla människor att mötas, handla och arbeta på jämlika villkor oavsett var man bor. Den är ett medel för att bygga ett hållbart och välintegrerat samhälle, med effektivt bostadsbyggande och attraktiva stadsmiljöer.

Kollektivtrafiken skapar även samhällsnytta genom att minska trängseln och köerna på vägarna, minska antalet dödade och skadade i trafiken. Dessutom bidrar den till många människors vardagsmotion genom att stimulera gång och cyklande till och från kollektivtrafikens stationer och hållplatser. I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket, och går tre gånger så mycket som bilister.

I rapporten analyseras kollektivtrafikens samhällsnytta i Sverige med hjälp av prognosmodeller och samhällsekonomiska kalkyler som används i infrastrukturplaneringen. WSP:s slutsats är att den samhällsekonomiska nytta som går att beräkna är betydligt större än 14 miljarder kr varje år när kollektivtrafikens kostnader räknats bort.

Rapporten i sin helhet finns på Svensk Kollektivtrafiks webbsida

Svensk Kollektivtrafiks rapport om kollektivtrafikens samhällsnytta

Där finns även en broschyr om kollektivtrafikens samhällsnytta.

 

Lena och Sören avtackade efter 67 år

SörenLena_800

Tillsammans har de mäktiga 67 år i kollektivtrafikens tjänst.
Nu har båda lämnat Värmlandstrafik.
Sören Ohlsson och Lena Hanson gjorde under juni sina sista arbetsdagar hos Värmlandstrafik och tackades av i slutet av juni.

Det var mäktiga arbetsliv som summerade när de båda avtackades av arbetskamrater och ledning.

De har båda sett företaget utvecklas från en skolskjutsorganisation till ett modernt kollektivtrafikbolag som sysselsätter 1000 personer och ligger i framkant av utvecklingen.

Idag utför busstrafiken 4,2 miljoner resor (ytterligare 1,5 miljon om vi räknar övergången till Karlstadsbuss) via 134 linjer och 2 064 hållplatser.

Förutsättningarna var helt annorlunda när de båda inledde sina respektive yrkesliv i kollektivtrafiken.

Lena Hanson avtackades av nuvarande trafikchefen buss, Markus Bergman, och vd Jessika Lundgren.
Lena Hanson avtackades av nuvarande trafikchefen buss, Markus Bergman, och vd Jessika Lundgren.

Lena Hanson började på dåvarande GDG på Norra Strandgatan (där biblioteket idag ligger) och kom 1972 till vad som då kallades GDG Resecentrum på Drottninggatan.
Hon har jobbat på busstationen i 45 år. Sedan 2008 har hon varit stationschef och anställd av Värmlandstrafik.
Men som hon säger själv;
– Det där med titlar är inte så jädra noga.

Lena har hanterat det mesta från avgångar och Europaresor till osmorda lås till is- och oljefläckar på busstationen.

Sören Ohlsson avtackades av förre tekniske chefen Johnny Albenius och vd Jessika Lundgren.
Sören Ohlsson avtackades av förre tekniske chefen Johnny Albenius och vd Jessika Lundgren.

Sören Ohlsson anställdes på Värmlandstrafik som skolskjutsplanerare 1 april 1995. Arbetsplatsen var då i Arvika, i samma lokaler som Samåk

Under en period på 2000-talet var Sören Olsson trafikchef med ansvarsområden tåg, buss, skoltrafik och it. Arbetsområden som på senare år krävt fyra heltidstjänster.

Under senare tid var Ohlsson ansvarig för busstrafiken inom Värmlandstrafik, en verksamhet som Ohlsson lämnar över med 160 bussar i linjetrafik och en mäktig sifferstatistik.

Med sitt sifferminne och sin detaljkunskap gjorde han ett stort arbete under den tid Värmlandstrafik utvecklades till ett modernt kollektivtrafikbolag som idag levererar imponerande 15,4 miljoner kilometer per år.