Vår och framtidens miljö

blombuss_webb

Hur kan din resa bidra till att rädda miljön?

Vi reser mycket i vardagen. Vi reser till och från jobbet, dagis och träningen och vi åker på utflykter. De flesta av de här resorna sker i dag med bil. Och bilen är ju som vi vet en av de stora miljöbovarna.

Ta bussen eller tåget i stället, så ofta det går. Det är bättre att 50 personer åker i ett fordon än att 50 personer kör omkring i varsitt. En av de bästa insatser du som värmlänning kan göra för dig själv och hela jordklotet är att hjälpa oss att bli fler som väljer kollektivtrafiken.

2014 bidrog du som valde kollektivtrafiken i Värmland till att minska koldioxidutsläppen med 20 811 ton, jämfört med om resorna skett med bil. Det är bra men bättre kan det bli om vi blir fler.

Hur kan en bussförare bidra till en bättre miljö?

Våra förare försöker också hjälpa till. Exempelvis har vår störste bussentreprenör Nobina infört konceptet ”Den Gröna Resan” i länet. Det handlar om utbildning i miljömässig körning och teknik i fordonen för att minska förbrukning och miljöpåverkan. Målet med ”Den Gröna Resan är att minska förbrukningen med 7-8 procent.

För att nå dit får varje förare individuell återkoppling på sitt körsätt. Klarar hon eller han inte att sänka sin förbrukning finns det miljöcoacher som följer med och ger tips och råd. I bussarna finns en skärm installerad som visar bland annat nuvarande förbrukning, hur mycket energi som bromsas bort och hur lång tid som bussen körs på tomgång. En trevlig bieffekt är att resan blir bekvämare och tryggare utan att det påverkar restiden.

Hur påverkar resan miljön?

I våra årsredovisningar från 2008 och framåt berättar vi varje gång hur många miljoner kronor kollektivtrafiken i Värmland har sparat åt samhället. 2014 sparade vi 119 miljoner på det sättet, om man bara räknar trafiksäkerhet, miljöbesparingar och att folk kan ta sig till sina jobb.

Miljöeffekten av att resenärerna åker kollektivt i stället för att ta bil gjorde att samhället i Värmland sparade 33 683 000 kronor år 2014.

Då har vi inte räknat med besparingarna i form av bättre hälsa. Människor som åker kollektivt rör sig fyra gånger längre till fots än de som klassas som bilister. En annan vinst är att kollektivtrafiken kräver mindre yta.

Miljökostnaden är beräknad på hur många kilo koldioxid och kilo kväveoxid kollektivtrafiken släppte ut jämfört med om resorna skulle ha gjorts med bil. Miljökostnaden beräknas vara 1,5 kr/kg koldioxid och 75 kr/kg kväveoxid.

Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid i Värmland var 19 546 ton. Hade de resorna gjorts med bil skulle det ha släppt ut 40 357 ton koldioxid. Kollektivtrafikens utsläpp av kväveoxid var 145,5 ton men skulle varit 178,4 ton om samma resor skett med bil.

Jämförelse koldioxidutsläpp

Positiva exempel från vår trafik

Under 2014 gick 48 av våra bussar i regiontrafiken på biodiesel (RME) mer eller mindre regelbundet. Körsträckan för bussar som gick på RME var 5,6 miljoner kilometer. Räknar vi på fordonskilometer så använde vi biodiesel till 43,1 procent av sträckan och diesel till 56,8 procent. Den totala förbrukningen för regionbussarna var 2,53 miljoner liter diesel och 2,06 miljoner liter biodiesel.

Bussarna i vår Hammarötrafik hör till dem som körs på biodiesel och grön teknik i bussarna hjälper förarna att spara bränsle. Nu kommer även resten av utsläppen att städas bort ur atmosfären med den nya Beccs-tekniken. Flera miljöorganisationer som Världsnaturfonden WWF och Det Naturliga Steget stöder det arbetet. En av förespråkarna är Pär Holmgren, tidigare TV-meteorolog, nu klimatexpert, författare och föreläsare.

– Det är viktigt att vi inte bara minskar utsläppen, utan även börjar ta bort koldioxid ur atmosfären. Därför är Värmlandstrafiks och Nobinas insatser avgörande för att vi skall kunna nå klimatmålen. Företaget Biorecros klimatstädning med BECCS-tekniken är världsledande på området och ett avgörande redskap för att vända utvecklingen i rätt riktning, säger Pär Holmgren.

Beccs-tekniken (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) är en ny metod där man tar till vara den koldioxid som tidigare fångats upp ur atmosfären av växter och träd. När dessa omvandlas till förnybar el eller biodrivmedel tar man vara på koldioxiden. Sedan komprimeras den och pumpas mer än tusen meter under jorden.

– Hammarötrafiken är ett bra exempel på hur kollektivtrafiken kan göras klimatneutral, säger vår vd Lars Bull. Dessutom vet vi den exakta kostnaden, som uppgår till 2,9 miljoner kronor per år eller 2 kronor och 20 öre per kilometer.

Hur vill vi fortsätta att rädda miljön?

Miljöfrågan är ett viktigt skäl till att politikerna i Värmland valt att satsa på kollektivtrafiken.

Värmlandstrafiks affärsplan för 2013 tar upp miljöaspekter och miljömål:

1. Minskad användning av fossila bränslen i beställd trafik.
Mål: förbrukningen av fossila bränslen i den allmänna kollektivtrafiken ska minska med 30 procent inom utgången av 2015 och med 90 procent inom utgången av 2020. Utgångspunkten är 2008 års förbrukning i relation till utförd produktion.

2. Resepolicy för offentlig sektor.
Mål: Värmlandstrafik ska verka för att samtliga kommuner och Landstinget i Värmland år 2015 har en antagen resepolicy för anställd personal och förtroendevalda, som stödjer Värmlandstrafiks marknadsmål och därmed bidrar till minskad miljöbelastning.

Att vi arbetar strategiskt för att minska utsläpp och miljöpåverkan syns också i vår affärsidé. Den lyder så här: Värmlandstrafik utvecklar de gemensamma resor du behöver – prisvärda, trygga och miljövänliga. Vi gör Värmland tillgängligare!

I vår ledningspolicy står det bland annat att vi ska minska miljöbelastningen. Vi ska vara en miljömedveten beställare av persontransporter. Vi ska föra dialog med kunder, leverantörer och ägare om hur viktigt det är att vårt arbete tar stor hänsyn till goda miljöeffekter.

I februari 2011 blev Värmlandstrafik kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001, som första trafikhuvudman i landet.

2014 har vi genomfört en intern resvaneundersökning och inför 2015 en ny resepolicy. Vi arbetar aktivt för att minska vårt bilberoende både vad gäller arbets- och tjänsteresor. Men även på arbetsplatserna har vi ökat vår miljömedvetenhet genom bland annat intern miljöutbildning.

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Vid den stora trafikupphandling som pågått under 2013 har vi påpekat att satsningen på fossilfritt bränsle fortsätter, med de mål som beskrivs ovan. Den viktigaste miljöfrågan är fortsatt att få fler människor att använda kollektivtrafiken när de kan och ta bilen när de måste.

Vi jobbar varje dag för att rädda våra barns och barnbarns miljö. Kom med i det jobbet, du med!

sunnetåg_webb